Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/646

Briuselis, 2010 m. birželio 1 d.

Aplinka. Komisija ir agentūra atskleidžia dvi naujas kovos su biologinės įvairovės nykimu priemones

Šiandien per žaliosios savaitės konferencijos atidarymą Briuselyje atskleistos dvi naujos kovos su biologinės įvairovės nykimu priemonės. Europos biologinės įvairovės informacinė sistema (angl. BISE) – tai naujas interneto portalas, kuriame centralizuotai kaupiama visa informacija apie Europos biologinę įvairovę. Be to, Europos aplinkos agentūra ir Europos Komisija sukūrė politikos formuotojams skirtą biologinės įvairovės bazinio lygio scenarijų, kuriame išsamiai nurodyta dabartinė biologinės įvairovės padėtis. Su šiuo scenarijumi palyginus naujas pastangas stabdyti biologinės įvairovės nykimą, bus galima stebėti jų įgyvendinimo pažangą, be to, jo atžvilgiu bus galima aiškiai matyti ir išmatuoti po 2010 m. besiformuojančias tendencijas.

„Biologinės įvairovės nykimas – ne abstraktus reiškinys, o reali dabartis, – sakė už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas. – Šios svarbios naujos priemonės parodys dabartinę padėtį, jos taip pat padės peržiūrėti mūsų veiksmus ir imtis apčiuopiamų naujų priemonių biologinės įvairovės nykimui sustabdyti ir, kur tik įmanoma, atkurti.“

„Sunkiausia užduotis – šiomis dviejomis priemonėmis sukauptą informaciją ir įgytas žinias išversti į žmonėms suprantamą kalbą, kad bendruomenės ir atskiri žmonės imtų veikti, – sakė profesorė Jacqueline McGlade, EAA vykdomoji direktorė. – Jei nepaskatinsime jų asmeninio ryžto ir noro, negalime tikėtis laimėti kovą su biologinės įvairovės nykimu.“

Pažangos matas

Kaip viena iš priežasčių, kodėl Europai nepavyko iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimo, nurodytos žinių apie Europos biologinės įvairovės būklę spragos. Bazinio lygio scenarijus sukurtas siekiant išspręsti šią problemą. Politikos formuotojams jis bus ES biologinės įvairovės padėties vertinimo išeities taškas. Naujoji priemonė leis aiškiai nustatyti rūšių skaičių sąsajas, buveinių būklę ir ekosistemų funkcijas; joje naudojamasi moksliškai pagrįstais skaičiais ir faktais, kuriuos patvirtino ir (arba) peržiūrėjo kitos valstybės narės. Informacija apie rūšis ir buveines bus grupuojama pagal pagrindines ekosistemų rūšis (pakrantės, šlapžemės, pievos, miškai ir pan.). Kur tai aktualu, duomenys bus atnaujinami kasmet, kad būtų aiškiai matyti pažanga metai iš metų. Svarbiausia, kad bazinio lygio scenarijuje pateikiama informacijos apie ekosistemų funkcijas. Šiandien pristatoma priemonė bus visiškai sukurta iki metų pabaigos, siejant ją su netrukus peržiūrėsimos ES biologinės įvairovės politikos tikslais.

Nauja informacijos apie biologinę įvairovę sistema

Per konferenciją taip pat pristatyta BISE – Europos biologinės įvairovės informacinė sistema. BISE yra informacijos portalas, kurio paskirtis – palengvinti visos turimos informacijos (kuri jame pateikiama daug išsamiau negu iki šiol) apie gamtą ir biologinę įvairovę prieigą. Portale galima rasti ne tik informacijos apie gamtos srities ES politiką ir teisės aktus, bet ir daug medžiagos apie ES aplinkos ir ekosistemų būklę bei joms gresiančius pavojus, apie visoje ES vykdomus biologinės įvairovės mokslinius tyrimus, taip pat informacijos apie biologinės įvairovės ataskaitų, kurias teikia valstybės narės, būklę – visa tai skirta bendradarbiavimui paskatinti.

Pagrindiniai faktai. Biologinės įvairovės nykimo pasekmės

Ekosistemos atlieka daug pagrindinių ir darniam Žemės išteklių naudojimui būtinų funkcijų: aprūpinimas mus maisto produktais, geriamuoju vandeniu ir žaliavomis; reguliuojamosios funkcijos, kaip antai anglies dioksido sekvestracija (sugėrimas), atliekų apdorojimas ir kultūrinė gerovė. Tebevykstantis spartus Europos biologinės įvairovės nykimas yra ekosistemų būklės blogėjimo ir jų natūralaus pajėgumo bei gebėjimo atlikti reguliavimo funkcijas mažėjimo rodiklis.

Nuorodos


Side Bar