Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/646

Brüssel, 1. juuni 2010

Keskkond: Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskkonnaagentuur tutvustavad täna kahte uut vahendit bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastu võitlemiseks

Brüsselis toimuva rohelise nädala konverentsi tänasel avaistungil esitleti kahte uut vahendit bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastase võitluse tugevdamiseks. Euroopa bioloogilise mitmekesisuse teabesüsteem (Biodiversity Information System for Europe, BISE) on uus veebiportaal, kuhu on koondatud teave bioloogilise mitmekesisuse kohta Euroopas. Samuti on Euroopa Keskkonnaagentuur ja Euroopa Komisjon koostanud poliitikakujundajate jaoks bioloogilist mitmekesisust käsitleva võrdlusaluse, mis annab tervikliku ülevaate bioloogilise mitmekesisuse hetkeseisust. Võrdlusalus võimaldab jälgida, millist edu toovad uued jõupingutused bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamisel, ning selgelt kindlaks teha 2010. aasta järgsed suundumused ja neid mõõta.

„Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ei ole abstraktne nähtus, vaid see toimub siin ja praegu,” sõnas Euroopa keskkonnavolinik Janez Potočnik. „Nende kahe olulise vahendi abil näeme täpselt hetkeolukorda ning saame oma tegevuse üle vaadata, võtta mitmekesisuse vähenemise peatamiseks uusi konkreetseid meetmeid ja võimaluse korral aidata mitmekesisusel taastuda.”

„Meie ülesanne on muuta üldsusele arusaadavaks võrdlusaluses ja Euroopa bioloogilise mitmekesisuse teabesüsteemis kogutud teave bioloogilise mitmekesisuse kohta, et kogukondi ja üksikisikuid tegutsema panna,” sõnas Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor professor Jacqueline McGlade. „Bioloogilise mitmekesisuse vähenemist ei ole võimalik tõeliselt peatada ilma kõigi isikliku osaluse ja pühendumuseta.”

Võrdlusalus edusammude mõõtmiseks

Puudulikke teadmisi Euroopa bioloogilise mitmekesisuse hetkeseisu kohta on peetud üheks põhjuseks, miks Euroopas ei ole mitmekesisuse vähenemist 2010. aastaks peatada suudetud. Selle probleemi peaks lahendama võrdlusalus, mis annab poliitikakujundajatele lähtepunkti bioloogilise mitmekesisuse hetkeseisu mõõtmiseks ELis. See uus vahend on raamistik, mille alusel saab näha seoseid liikide arvu, elupaikade seisundi ja ökosüsteemi teenuste vahel ning mille puhul on kasutatud teaduslikult põhjendatud ning liikmesriikides kinnitatud või nende ekspertide hinnatud fakte ja arve. Liike ja elupaiku käsitlev teave on jaotatud peamiste ökosüsteemide (ranniku- ja märgalad, rohumaad, metsad jne) kaupa ning vajaduse korral ajakohastatakse andmeid igal aastal, et oleks võimalik saavutusi jälgida. Kõige tähtsam on, et võrdlusalus annab ka teavet ökosüsteemi teenuste kohta. Täna tutvustatud vahend valmib lõplikult enne käesoleva aasta lõppu koos ELi bioloogilise mitmekesisuse tulevase läbivaadatud poliitika eesmärkidega.

Uus bioloogilist mitmekesisust käsitleva teabe koondamise koht

Konverentsil käivitati ka Euroopa bioloogilise mitmekesisuse teabesüsteem. See teabeportaal peaks hõlbustama juurdepääsu loodust ja bioloogilist mitmekesisust käsitlevale teabele ning olemasolevad andmed on selles esitatud varasemast palju terviklikumalt. Portaalis on ELi looduskaitsealaste poliitikameetmete ja õigusaktide alast teavet, hulgaliselt materjale ELi keskkonna ja ökosüsteemide seisundi ja neid ähvardavate ohtude kohta ning teavet ELis bioloogilise mitmekesisuse vallas tehtavate teadusuuringute kohta. Samuti on süsteemis juurdepääs teabele seoses liikmesriikide aruannetega kõnealuses valdkonnas, et edendada paremat koostööd.

Taustteave: bioloogilise mitmekesisuse vähenemise tagajärjed

Ökosüsteemid täidavad mitut põhifunktsiooni, mida on vaja loodusvarade jätkusuutlikuks kasutamiseks. Nad varustavad meid toidu, joogivee ja toormaterjalidega ning täidavad reguleerivaid funktsioone, nt CO2 sidumine, jäätmehooldus ja kultuurilised hüved. Euroopa bioloogiline mitmekesisus väheneb endiselt märgatavalt ning see on märk sellest, et ökosüsteemid kahjustuvad jätkuvalt ning väheneb nende looduslik tootlikkus ja suutlikkus täita reguleerivaid ülesandeid.

Lingid

Bioloogilist mitmekesisust käsitlev võrdlusalus:

http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity

BISE: http://biodiversity.europa.eu

Roheline nädal 2010 (programm ja pressiteave): http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar