Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/646

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2010

Περιβάλλον: η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος παρουσιάζουν δύο νέα εργαλεία για την καταπολέμηση της απώλειας της βιοποικιλότητας

Κατά την εναρκτήρια συνεδρία της διάσκεψης για την Πράσινη Εβδομάδα στις Βρυξέλλες παρουσιάστηκαν σήμερα δύο νέα όπλα για την καλύτερη αντιμετώπιση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Το BISE, ήτοι το σύστημα πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, αποτελεί νέα δικτυακή πύλη η οποία συγκεντρώνει τις πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή βιοποικιλότητα σε ένα μόνο μέρος. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξαν επίσης ένα "σενάριο αναφοράς για τη βιοποικιλότητα" που θα χρησιμοποιηθεί από τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και προσφέρει μια γενική εικόνα της επικρατούσας κατάστασης όσον αφορά την βιοποικιλότητα. Το εν λόγω σενάριο αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθείται η πρόοδος των προσπαθειών που καταβάλλονται εκ νέου για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και θα επιτρέψει τον εντοπισμό και την αποτίμηση των παρατηρούμενων τάσεων μετά το 2010.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik δήλωσε: «Η απώλεια της βιοποικιλότητας δεν είναι αφηρημένη έννοια. Συμβαίνει εδώ και τώρα. Αυτά τα σημαντικά νέα εργαλεία θα μας δείξουν πού βρισκόμαστε και θα μας βοηθήσουν να αναθεωρήσουμε τις ενέργειές μας και να λάβουμε νέα αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσουμε την απώλεια ή να την αντιστρέψουμε όπου είναι δυνατό

Η καθηγήτρια κα Jacqueline McGlade, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος δήλωσε: «Η πρόκληση την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι να μεταφράσουμε όλες τις γνώσεις και τις πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με τη βιοποικιλότητα χάρις στο σενάριο αναφοράς και στο BISE στην καθημερινή γλώσσα, ώστε να επιτύχουμε την κινητοποίηση κοινοτήτων και ατόμων. Θα ήταν αδιανόητο να επιχειρήσουμε την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας δίχως την ανάληψη δεσμεύσεων εκ μέρους τους και τη συμμετοχή τους.»

Ένα σενάριο αναφοράς για τη μέτρηση της προόδου

Ένας από τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αποτυχία της Ευρώπης να σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 είναι τα κενά στις διαθέσιμες γνώσεις όσον αφορά την κατάστασή της στην Ευρώπη. Το σενάριο αναφοράς αποσκοπεί στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, παρέχοντας στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής συγκεκριμένη αφετηρία για την αποτίμηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας στο εσωτερικό της ΕΕ.

Αυτό το νέο εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα διαπίστωσης των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ του αριθμού των βιολογικών ειδών, της κατάστασης οικολογικών ενδιαιτημάτων και των υπηρεσιών οικοσυστήματος ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία τα οποία είναι αξιόπιστα από επιστημονική σκοπιά και έχουν επικυρωθεί ή/και ελεγχθεί από ειδικούς στα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες για τα βιολογικά είδη και τα οικολογικά ενδιαιτήματα θα οργανωθούν ανά κύριες κατηγορίες οικοσυστήματος (παράκτια, υδροβιοτόπων, λειμώνων, δασών κ.λπ) και, εν ανάγκη, τα δεδομένα θα ενημερώνονται κάθε χρόνο, ώστε να καταγράφεται σαφώς η επιτελούμενη ιστορική πρόοδος. Το σημαντικότερο μάλιστα είναι ότι το συγκεκριμένο σενάριο αναφοράς θα παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Το εργαλείο που περιγράφεται σήμερα θα αναπτυχθεί πλήρως πριν από το τέλος του έτους σε συνδυασμό με στόχους που θα καθοριστούν από την επικείμενη αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

Μια νέα πλατφόρμα για τις πληροφορίες σχετικά με τη βιοποικιλότητα

Στη διάσκεψη δρομολογήθηκε επίσης το BISE, ήτοι το σύστημα πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Το BISE είναι δικτυακή πύλη πληροφοριών που έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να διευκολύνεται η πρόσβαση στις ήδη υφιστάμενες πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τη βιοποικιλότητα, παραθέτοντας τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία κατά πολύ αναλυτικότερο τρόπο απ’ ό,τι κατά το παρελθόν. Πέραν των πληροφοριών σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση, διατίθεται πλούσιο ενημερωτικό υλικό αναφορικά με το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα στην ΕΕ με παράλληλη παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, την υπό εξέλιξη έρευνα για τη βιοποικιλότητα ανά την ΕΕ καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της βιοποικιλότητας στα κράτη μέλη, με στόχο την στενότερη συνεργασία.

Ιστορικό: οι συνέπειες της απώλειας της βιοποικιλότητας

Τα οικοσυστήματα παρέχουν σειρά βασικών λειτουργιών που είναι καθοριστικής σημασίας για την αειφόρο χρήση των πόρων της γης. Περιλαμβάνουν τον εφοδιασμό μας με προϊόντα που αποκομίζονται από τη φύση, όπως τα τρόφιμα, το πόσιμο νερό και οι πρώτες ύλες, καθώς και ρυθμιστικές λειτουργίες, όπως η δέσμευση του άνθρακα, η επεξεργασία των αποβλήτων και οι πολιτιστικές υπηρεσίες. Η σοβαρή και συνεχιζόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη αντανακλά τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, του δυναμικού της φύσης και της ικανότητάς τους να εκπληρώνουν ρυθμιστικές λειτουργίες.

Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι

Το σενάριο αναφοράς για τη βιοποικιλότητα:

http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity

BISE http://biodiversity.europa.eu

Το πρόγραμμα της Πράσινης Εβδομάδας 2010 και τα αντίστοιχα δημοσιεύματα στον Τύπο, βλ.: http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar