Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/646

V Bruselu dne 1. června 2010

Životní prostředí: Komise a Evropská agentura pro životní prostředí představily dvě nová opatření na zastavení úbytku biologické rozmanitosti

U příležitosti zahájení konference Zelený týden v Bruselu dnes byla přestavena dvě nová opatření zaměřená na zastavení úbytku biologické rozmanitosti. Na novém webovém portálu Evropského informačního systému pro biologickou rozmanitost (Biodiversity Information System for Europe – BISE) se budou centrálně shromažďovat informace týkající se biologické rozmanitosti. Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská komise rovněž vytvořily „základní srovnávací ukazatele pro biologickou rozmanitost“, které mají používat političtí činitelé a které poskytují širší přehled o současném stavu biologické rozmanitosti. S pomocí těchto srovnávacích ukazatelů bude možné sledovat pokrok dosažený v úsilí o zastavení úbytku biologické rozmanitosti a zároveň jednoznačně určit a změřit vývojové trendy po roce 2010.

„Ubývání biologické rozmanitosti není jen abstraktním pojmem – týká se nás všech nyní a na této planetě,“ prohlásil evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Tyto významné nové nástroje nám poskytnou přesný přehled o současném stavu a pomohou nám prověřit naše činnosti a přijmout účinná nová opatření, jejichž prostřednictvím budeme moci úbytek biologické rozmanitosti zastavit a pokud možno také zvrátit.“

„Jde o to, abychom veškeré poznatky a informace o biologické rozmanitosti obsažené v základních srovnávacích ukazatelích a BISE „přeložili“ do jazyka přístupného široké veřejnosti, a přiměli tím skupiny a jednotlivce k akci,“ uvedla vedoucí Evropské agentury pro životní prostředí profesorka Jacqueline McGladeová. „Zastavit úbytek biologické rozmanitosti je realizovatelné pouze prostřednictvím jejich osobního nasazení a aktivní účasti.“

Základní srovnávací ukazatele pro měření pokroku

Jako jeden z důvodů pro neúspěch Evropy v úsilí o zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2010 byly uváděny chybějící informace o stavu biologické rozmanitosti v Evropě. S pomocí srovnávacích ukazatelů by tento problém měl být vyřešen a politickým činitelům by měl být zároveň poskytnut výchozí bod pro měření stavu biologické rozmanitosti v Evropské unii. Nový nástroj umožňuje vytvářet souvislosti mezi počty jednotlivých druhů, stavem jejich stanovišť a službami ekosystémů a využívat při tom vědecky podložené a členskými státy validované a ověřené informace a číselné údaje. Informace o druzích a stanovištích jsou utříděny podle hlavních typů ekosystémů (pobřežní, mokřadní, travinné, lesní atp.) a budou podle potřeby jednou ročně aktualizovány, aby jednoznačně ukázaly pokrok dosažený za uplynulé období. Základní srovnávací ukazatele budou navíc poskytovat informace o službách ekosystémů. Dnes představený nástroj bude plně provozuschopný do konce roku a bude odpovídat cílům stanoveným v rámci nadcházející revize politiky EU v oblasti biologické rozmanitosti.

Nová platforma pro informace o biologické rozmanitosti

Na konferenci byl rovněž představen nový Evropský informační systém pro biologickou rozmanitost BISE. BISE je informační portál, jenž usnadňuje přístup k existujícím informacím o přírodě a biologické rozmanitosti a existující data prezentuje v daleko rozsáhlejším měřítku než doposud. Obsahuje informace o politice EU a právních předpisech v oblasti ochrany přírody, jakož i četné materiály o stavu životního prostředí a ekosystémů v EU a o hrozbách, jimž jsou vystaveny, stejně jako údaje o probíhajících výzkumných činnostech týkajících se biologické rozmanitosti v EU, a poskytuje rovněž přístup k informacím týkajícím se podávání zpráv o stavu biologické rozmanitosti v členských státech, jenž má přispět ke zlepšení spolupráce.

Souvislosti: důsledky plynoucí z úbytku biologické rozmanitosti

Ekosystémy plní řadu základních funkcí nezbytných pro udržitelné využívání zdrojů na Zemi. Patří k nim zásobování potravinami, pitnou vodou a surovinami, jakož i regulační funkce jako sekvestrace uhlíku, likvidace odpadu nebo také služby kulturní. Vážný a pokračující úbytek biologické rozmanitosti v Evropě je odrazem nepřetržitého poškozování ekosystémů, přírodní kapacity a jejich schopnosti vykonávat regulační funkce.

Odkazy

Základní srovnávací ukazatele biologické rozmanitosti:

http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity

Evropský informační systém pro biologickou rozmanitost BISE

http://biodiversity.europa.eu

Internetové stránky o Zeleném týdnu 2010 s programem a tiskovým materiálem:

http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar