Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

Bryssel den 1 juni 2010

Kommissionen rapporterar att nationella telekomlagar ger mer konkurrens men ingen inre marknad

En rapport från EU-kommissionen som offentliggörs i dag visar att EU:s telekommarknader har blivit mer konkurrensutsatta tack vare kommissionens stöd i den samråds- och översynsprocess som kallas artikel 7-förfarandet, som innebär att nationella telekommyndigheter informerar kommissionen i förväg om de planerar att reglera delar av de nationella telekommarknaderna. Detta har lett till att privatpersoner och företag fått fler tjänster att välja på och lägre priser. Rapporten visar också att en inre telekommarknad fortfarande är långt borta. Kommissionen uppmanar därför i sin digitala agenda för Europa (IP/10/581) till en snabb och enhetlig tillämpning av gällande telekombestämmelser och kommer att föreslå lämpliga åtgärder för att sänka de kostnader som frånvaron av en inre marknad för telekomtjänster medför. Exempel på problem är olika nationella metoder för att lösa konkurrensfrågor, bland annat regleringen av tillträdet till fibernät. Dagens rapport varnar också för att rättslig osäkerhet kan hämma infrastrukturprojekt som kräver stora investeringar, exempelvis nya generationens accessnät, som är ett av den digitala agendans viktigaste projekt.

Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande för digitala agendan, säger: ”Kommissionens stöd till de nationella telekommyndigheterna har garanterat en enhetlighet och förutsägbarhet som ger investerarna förtroende, men vi behöver mer samordnade bestämmelser för att säkerställa ett harmoniserat genomförande och korrekt funktion av EU:s inre telekommarknad.”

Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande för konkurrens, säger: ”I rapporten betonas det att de nationella myndigheternas genomförande av EU:s telekomregler under kommissionens överinseende har öppnat telekommarknaderna för konkurrens, vilket ger ett större urval och lägre priser för privatpersoner och företag i EU.”

I kommissionens rapport som offentliggörs i dag ges en översikt över de viktigaste trender och frågor som artikel 7-förfarandet gett upphov till under de senaste två åren. Totalt sett har anmälningsförfarandet lett till mindre omfattande och förbättrad lagstiftning på EU:s telekommarknader. De nationella telekommyndigheterna fortsätter emellertid att tillämpa olika lösningar på likartade konkurrensproblem, exempelvis i följande fall:

  • Hanteringen av fiberaccessprodukter på grossistmarknaderna för bredband – i flera fall vidtog telekommyndigheterna exempelvis inga åtgärder eller begränsade produkterna till fibernät, trots att fiberaccess ingick i marknadsdefinitionen.

  • Olika beräkningar av operatörernas avgifter för att göra delar av sina nät tillgängliga (access) eller för att förmedla samtal för andra operatörer (samtrafik). Flera myndigheter inkluderar fortfarande kostnader för andra faktorer, exempelvis spektrumkostnader, när termineringsavgifterna beräknas, vilket leder till för höga avgifter.

  • Olika metoder när telekomoperatörer skiljer mellan tjänsterna för andra telekomoperatörer och tjänsterna för slutanvändare (funktionsseparering).

Från och med maj 2011 kommer reviderade EU-bestämmelser på telekomområdet att ge kommissionen ytterligare ansvar för att nationella regleringsmyndigheter inför och verkställer korrigeringsåtgärder (se MEMO/09/513 och bilagan nedan). Kommissionen är fast besluten att införa en konsekvent tillämpning av EU:s telekomregler i nära samarbete med organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (se SPEECH/10/15), och att främja ytterligare höghastighetsbredband i enlighet med den digitala agendan för Europa (IP/10/581).

Kommissionen håller på att utarbeta en rekommendation om reglerat tillträde till nya generationens accessnät, som bygger på vägledningen under översynen av de nationella bredbandsmarknaderna. Kommissionen och regleringsmyndigheternas organ överväger också ytterligare anvisningar till telekommyndigheterna om ett enhetligt genomförande av åtgärder som rör separering.

Bakgrund

Förfarandet enligt artikel 7 i direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) har varit avgörande för att fastställa inom vilka områden kommissionen tillsammans med regleringsmyndigheternas organ behöver agera för att främja en inre marknad för elektronisk kommunikation.

Under förfarandet måste se nationella telekommyndigheterna lämna in sina marknadsanalyser till kommissionen för att sammanföra de inre telekommarknaderna innan slutliga beslut antas. Sedan artikel 7-förfarandet infördes har de nationella myndigheterna lämnat in över 1 000 beslutsutkast för analys till kommissionen.

En fullständig rapport om marknadsöversynen enligt EU:s regelverk och kommissionens beslut och anmälda berörda åtgärder enligt artikel 7-förfarandet finns på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm.

Uppgifter om artikel 7-förfarandet finns i MEMO/10/226.

Annex

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators
(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar