Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

V Bruseli 1. júna 2010

Telekomunikácie: Správa Komisie o regulácii národných telekomunikácií poukazuje na väčšiu hospodársku súťaž, no zároveň na neexistenciu jednotného trhu

Dnešná správa Európskej komisie poukazuje na skutočnosť, že telekomunikačné trhy v EÚ čelia väčšej hospodárskej súťaži vďaka usmerneniam Komisie súvisiacim s konzultačným a revíznym procesom známym ako „postup podľa článku 7“, v rámci ktorého národné telekomunikačné regulačné orgány vopred informujú Komisiu o svojich plánoch regulovať časti svojich národných telekomunikačných trhov. Občania a podniky môžu následne využívať širší výber služieb a nižšie ceny. V správe sa však poukazuje aj na fakt, že jednotný telekomunikačný trh v EÚ je aj naďalej neuskutočnenou realitou. Komisia preto vo svojom programe „digitálna agenda pre Európu“ (IP/10/581) vyzýva na rýchle a dôsledné presadzovanie súčasných telekomunikačných predpisov a má v úmysle navrhnúť vhodné opatrenia na zníženie nákladov, ktoré vyvoláva absencia jednotného trhu v telekomunikačných službách. Problémy predstavujú najmä rôzne národné regulačné prístupy k otázkam hospodárskej súťaže, ako je napríklad regulácia prístupu k optickým sieťam. V dnešnej správe sú takisto vyjadrené obavy, že regulačná neistota by mohla brzdiť zavedenie investične náročných projektov infraštruktúry ako sú napríklad prístupové siete novej generácie (NGA), ktoré predstavujú jednu z vlajkových lodí digitálnej agendy pre Európu.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Usmernenia Komisie pre národné telekomunikačné regulačné orgány zabezpečujú úroveň konzistentnosti a predvídateľnosti, ktorá investorom poskytne dôveru. Potrebujeme však koordinovanejšiu reguláciu na zabezpečenie harmonizovaného vykonávania a riadneho fungovania jednotného telekomunikačného trhu v EÚ.“

Podpredseda Európskej komisie pre hospodársku súťaž Joaquín Almunia povedal: „V správe sa zdôrazňuje, že realizácia telekomunikačných predpisov EÚ prostredníctvom národných regulačných orgánov pod dohľadom Komisie otvorila telekomunikačné trhy hospodárskej súťaži, pričom európskym občanom a podnikom priniesla väčší výber a nižšie ceny.“

Dnešná správa Komisie poskytuje prehľad hlavných trendov a otázok, ktoré vychádzajú z postupu podľa článku 7 za posledné dva roky. Tento notifikačný postup v konečnom dôsledku viedol k zníženej a lepšej regulácii na telekomunikačných trhoch v EÚ. Národné telekomunikačné regulačné orgány však pokračujú v uplatňovaní odlišných riešení v prípadoch s podobnými problémami s hospodárskou súťažou. Patria sem:

  • zaobchádzanie s optickými prístupovými produktmi na trhoch veľkoobchodných širokopásmových služieb, napr. v mnohých prípadoch, hoci sa optické siete začlenili do definície trhu, telekomunikačné regulačné orgány navrhli neuložiť regulačné nápravné opatrenia alebo ich obmedziť na optické siete,

  • uplatňovanie rôznych výpočtov na poplatky, za ktoré prevádzkovatelia ponúkajú časť svojich sietí (prístup) alebo prenášajú hovory pre iných prevádzkovateľov (prepojenie). Mnohé regulačné orgány stále zaraďujú nesúvisiace náklady do výpočtu poplatkov za ukončenie hovoru, ako sú napr. náklady na spektrum, čo vedie k zvýšeniu poplatkov,

  • odlišné regulačné prístupy v prípadoch, kde prevádzkovatelia telekomunikácií oddeľujú poskytovanie služieb iným telekomunikačným prevádzkovateľom od služieb poskytovaných konečným používateľom (funkčné oddeľovanie).

Od mája 2011 sa Komisii uložia v rámci zrevidovaných telekomunikačných predpisov EÚ dodatočné povinnosti týkajúce sa zavedenia a vykonávania nápravných opatrení zo strany národných regulačných orgánov (pozri MEMO/09/513 a prílohu nižšie). Komisia sa zaviazala zabezpečiť dôsledné uplatňovanie telekomunikačných predpisov EÚ v úzkej spolupráci so Zborom európskych regulačných orgánov pre elektronické komunikácie (BEREC - pozri SPEECH/10/15) a podporovať ďalšie zavádzanie vysokorýchlostných širokopásmových služieb stanovených v digitálnej agende pre Európu (IP/10/581).

Komisia v súčasnosti ukončuje práce na odporúčaní o regulovanom prístupe k prístupovým sieťam novej generácie (NGA), ktoré je založené na usmerneniach Komisie poskytnutých v rámci prieskumov národných trhov širokopásmových služieb. Komisia v spolupráci so zborom BEREC takisto zvažuje poskytnúť ďalšie pokyny telekomunikačným regulačným orgánom o konzistentnom vykonávaní separačných záväzkov a nápravných opatrení.

Súvislosti

Postup ustanovený podľa článku 7 smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) bol základom pre určenie oblastí, v ktorých musí Komisia v spolupráci s orgánom BEREC konať s cieľom podporiť jednotný trh pre elektronické komunikácie.

V rámci tohto postupu musia národné telekomunikačné regulačné orgány Komisii predložiť svoje analýzy trhu predtým, ako prijmú konečné rozhodnutia s cieľom konsolidovať vnútorný telekomunikačný trh. Od vytvorenia postupu podľa článku 7 predložili národné regulačné orgány Komisii na analýzu viac ako 1000 návrhov regulačných rozhodnutí.

Úplnú správu o preskúmaní trhu podľa rámcovej smernice EÚ, rozhodnutia Komisie a súvisiace notifikačné opatrenia v rámci postupu podľa článku 7 nájdete na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm

Pre viac informácií o postupe podľa článku 7 pozri MEMO/10/226.

Annex

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators
(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar