Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

Bruksela, dnia 1 czerwca 2010 r.

Telekomunikacja: sprawozdanie Komisji w sprawie regulacji krajowych rynków telekomunikacyjnych wskazuje na wzrost konkurencji i brak jednolitego rynku

Opublikowane w dniu dzisiejszym sprawozdanie Komisji Europejskiej pokazuje, że unijne rynki telekomunikacyjne stały się bardziej konkurencyjne dzięki wytycznym Komisji opracowanym w ramach procesu konsultacji i przeglądu znanego jako „procedura określona w art. 7”, w ramach którego krajowe organy regulacyjne informują Komisję z wyprzedzeniem o planach uregulowania części krajowego rynku telekomunikacyjnego. Dzięki tej procedurze przedsiębiorstwa i obywatele korzystają z szerszej oferty usług i z niższych cen. W sprawozdaniu zauważono jednak również, że w UE nie udało się jeszcze stworzyć jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych i to właśnie dlatego Komisja w swojej agendzie cyfrowej dla Europy (IP/10/581) nawołuje do sprawnego i konsekwentnego wdrażania istniejących przepisów regulujących rynek telekomunikacyjny oraz informuje, że zamierza zaproponować odpowiednie kroki służące obniżeniu kosztów ponoszonych w związku z brakiem jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych. Jednym z problemów jest rozbieżność strategii regulacyjnych przyjmowanych w zakresie rozwiązań problemu konkurencji na rynkach krajowych, na przykład w kwestii regulacji dostępu do sieci światłowodowych. Opublikowane dziś sprawozdanie ostrzega również, że brak pewności prawa może się odbić niekorzystnie na realizacji ambitnych projektów inwestycji infrastrukturalnych, takich jak sieci dostępu nowej generacji, jeden z przewodnich projektów agendy cyfrowej dla Europy.

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes powiedziała: „Wytyczne Komisji dla krajowych organów regulujących rynki telekomunikacyjne zapewniły pewien poziom spójności i przewidywalności, który budzi zaufanie inwestorów. Potrzebujemy jednakże dalszego zbliżenia w zakresie regulacji, tak aby zapewnić jednolite wdrażanie przepisów i właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku telekomunikacyjnego w UE”.

Wiceprzewodniczący Komisji ds. konkurencji Joaquín Almunia powiedział: „W sprawozdaniu tym podkreślono, że dzięki nadzorowanemu przez Komisję wdrożeniu przez krajowe organy regulacyjne unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji rynki telekomunikacyjne otworzyły się na konkurencję, umożliwiając obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie z bogatszego wyboru i niższych cen”.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu przedstawiono główne trendy i trudności pojawiające się w ciągu ostatnich dwóch lat stosowania procedury określonej w art. 7. W ogólnym wymiarze procedura ta przyczyniła się do zmniejszenia ilości przepisów regulujących unijne rynki telekomunikacyjne i do poprawienia ich jakości. Niemniej jednak krajowe organy regulujące rynki telekomunikacyjne wciąż stosują rozbieżne rozwiązania w odniesieniu do podobnych problemów związanych z konkurencją. Problemy te dotyczą:

  • podejścia do produktów opartych o dostęp do światłowodów na hurtowych rynkach dostępu szerokopasmowego – np. w szeregu przypadków, mimo istnienia definicji rynku obejmujących światłowody, organy regulujące rynki telekomunikacyjne nie zaproponowały żadnych środków regulacyjnych uwzględniających sieci światłowodowe lub dotyczących wyłącznie tych sieci.

  • stosowanie różnych sposobów ustalania stawek pobieranych przez operatorów z tytułu częściowego udostępnienia swojej sieci (dostęp) lub z tytułu obsługi połączeń innych operatorów (połączenia wzajemne). Ustalając stawki za zakończenie połączenia, szereg organów regulacyjnych wciąż uwzględnia koszty niezwiązane, takie jak koszty widma, co skutkuje zawyżaniem opłat.

  • rozbieżne strategie regulacyjne w przypadku gdy operatorzy telekomunikacyjni traktują oddzielnie świadczenie usług na rzecz innych operatorów telekomunikacyjnych i na rzecz użytkowników końcowych (podział ze względu na funkcję).

Od maja 2011 r. zmienione przepisy unijne dotyczące telekomunikacji nałożą na Komisję dodatkowe obowiązki w zakresie stosowania i wdrażania środków przez krajowe organy regulacyjne (zob. MEMO/09/513 oraz załącznik poniżej). Komisja jest zdecydowana, by zapewnić spójne stosowanie unijnych przepisów dotyczących rynków telekomunikacyjnych w bliskiej współpracy z Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC – zob. SPEECH/10/15), oraz by propagować dalszy rozwój szybkiej łączności szerokopasmowej zgodnie z agendą cyfrową dla Europy (IP/10/581).

Komisja kończy obecnie prace nad zaleceniem dotyczącym regulacji dostępu do sieci dostępu nowej generacji, w którym w dużej mierze wykorzystane zostały wytyczne przedstawione w ramach przeglądu krajowych rynków łączności szerokopasmowej. Komisja – razem z BEREC – rozważa również przygotowanie dodatkowych instrukcji dla organów regulujących rynki telekomunikacyjne dotyczących spójnej realizacji zobowiązań i środków naprawczych związanych z rozdziałem działalności.

Informacje dodatkowe

Procedura ustanowiona w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) odegrała kluczową rolę w identyfikacji obszarów, w których konieczne są wspólne działania Komisji i BEREC służące propagowaniu jednolitego rynku komunikacji elektronicznej.

W ramach tej procedury krajowe organy regulujące rynki telekomunikacyjne muszą przedstawiać Komisji przeprowadzone przez siebie analizy rynku zanim uchwalą ostateczne decyzje w zakresie konsolidacji wewnętrznego rynku telekomunikacyjnego. Od momentu opracowania procedury określonej w art. 7 Komisja zapoznała się z ponad 1000 projektów przepisów przedstawionych przez krajowe organy regulacyjne.

Pełne sprawozdanie z przeglądu rynku przeprowadzonego na podstawie ram regulacyjnych UE oraz decyzje Komisji i związane z nimi środki zgłoszone na mocy procedury określonej w art. 7 znaleźć można pod adresem:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm

Szersze omówienie procedury określonej w art. 7 zawiera dokument MEMO/10/226.

Annex

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators

(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar