Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

Brussel, 1 juni 2010

Telecom: Verslag van de Commissie over nationale regelgeving: meer concurrentie maar geen eengemaakte markt

Uit een vandaag vrijgegeven verslag van de Europese Commissie blijkt dat de telecommarkten in de EU concurrerender zijn geworden dankzij de sturende rol van de Commissie in het kader van de "artikel 7-procedure", een raadplegings- en herzieningsmechanisme in het kader waarvan de nationale regelgevende instanties de Commissie vooraf in kennis stellen van hun plannen om delen van hun nationale telecommarkt te reguleren. Dat resulteert in een ruimere dienstverlening en lagere prijzen voor particulieren en bedrijven. Uit het verslag blijkt evenwel ook dat een eengemaakte EU-markt voor telecommunicatie nog steeds een verre droom is. Daarom wordt in de Digitale Agenda voor Europa (IP/10/581) een dringende oproep gedaan tot een consistente handhaving van de bestaande telecomvoorschriften en woredt voorts aangekondigd dat de Commissie voornemens is de nodige maatregelen voor te stellen om de uit de afwezigheid van een eengemaakte markt voor telecomdiensten voortvloeiende kosten terug te dringen. De problemen betreffen met name de naar land verschillende aanpak op het gebied van regelgeving voor concurrentiegerelateerde problemen, zoals de toegang tot glasvezelnetwerken. In het verslag wordt er ook voor gewaarschuwd dat onzekerheid op regelgevingsgebied een belemmering vormt voor de uitvoering van kapitaalintensieve infrastructuurprojecten zoals de NGA-netwerken (toegangsnetwerken van de volgende generatie), een van de vlaggenschipinitiatieven van de Digitale Agenda voor Europa.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor de Digitale Agenda Neelie Kroes: "De richtsnoeren van de Commissie voor de nationale regelgevende instanties in de telecomsector hebben, dankzij de daardoor geboden consistentie en voorspelbaarheid, de investeerders het nodige vertrouwen gegeven. Nog meer coördinatie van de regelgeving is evenwel vereist om een geharmoniseerde tenuitvoerlegging en een degelijke werking van een eengemaakte telecommarkt in Europa te garanderen."

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Concurrentie Joaquín Almunia: "In het verslag komt duidelijk naar voren dat dankzij de toepassing van de EU-telecomvoorschriften door de nationale regelgevende instanties, onder toezicht van de Commissie, de telecommarkten concurrerend zijn geworden, met als gevolg een ruimere keuze en lagere prijzen voor particulieren en bedrijven in de EU."

Het verslag bevat een overzicht van de belangrijkste tendensen en de rol van de artikel 7‑procedure in de voorbije twee jaar. In het algemeen heeft de kennisgevingsprocedure geleid tot minder en betere regelgeving op alle Europese markten voor telecommunicatie. De nationale regelgevende instanties passen echter nog steeds verschillende oplossingen toe voor vergelijkbare concurrentieproblemen. Het betreft onder meer:

  • Behandeling van op glasvezel gebaseerde toegangsproducten in de breedbandmarkt op wholesaleniveau; in bepaalde gevallen hebben de regelgevende instanties, hoewel glasvezel is opgenomen in de marktdefinities, voorgesteld geen in regelgeving vastgelegde corrigerende maatregelen op te leggen of deze te beperken tot glasvezelnetwerken.

  • Toepassing van uiteenlopende methoden voor de berekening van de door de exploitanten aangerekende kosten voor het gebruik van een deel van hun netwerk (toegang) of voor het doorsturen van oproepen voor andere exploitanten (interconnectie). Sommige regelgevende instanties nemen nog steeds sectorvreemde elementen, zoals spectrumkosten, op in de berekening van de afgiftetarieven, wat resulteert in abnormaal hoge tarieven.

  • Verschillende regelgevingsaanpak in gevallen waarin de telecomexploitanten de dienstverlening aan andere exploitanten gescheiden houden van de dienstverlening aan de eindgebruikers (functionele scheiding).

Met ingang van mei 2011 krijgt de Commissie, krachtens de herziene EU-telecomvoorschriften, meer bevoegdheden om corrigerende maatregelen op te leggen aan en te doen toepassen door de nationale regelgevende instanties (zie MEMO/09/513, en de onderstaande bijlage). De Commissie heeft zich ertoe verbonden om, in nauwe samenwerking van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC - zie SPEECH/10/15), toe te zien op de consistente toepassing van de Europese telecomvoorschriften en de verdere invoering van hogesnelheidsbreedband te stimuleren, zoals is vastgesteld in de Digitale Agenda voor Europa (IP/10/581).

De Commissie legt de laatste hand aan een Aanbeveling inzake de gereguleerde toegang tot NGA-netwerken; deze aanbeveling is gebaseerd op de richtsnoeren die zij heeft vastgesteld in het kader van de herziening van de nationale breedmarktmarkten. Samen met het BEREC werkt de Commissie ook aan nadere richtsnoeren voor de nationale regelgevende instanties over de consistente uitvoering van verbintenissen inzake functionele scheiding en corrigerende maatregelen.

Achtergrond

De in artikel 7 van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) vastgestelde procedure heeft in grote mate bijgedragen om te bepalen op welke gebieden de Commissie, samen met het BEREC, de totstandkoming van een eengemaakte markt voor elektronische communicatie moet stimuleren.

Volgens deze procedure moeten de nationale regelgevende instanties hun marktanalyse aan de Commissie voorleggen voordat zij een definitief besluit nemen over de consolidering van de nationale telecommarkt. Sedert de invoering van de artikel 7-procedure hebben de nationale regelgevende instanties meer dan 1000 ontwerpen van regelgevende besluiten voor onderzoek bij de Commissie ingediend.

De verslagen over de marktonderzoeken op grond van de EU-kaderregelgeving, alsmede de besluiten van de Commissie en de daaraan gerelateerde, in het kader van de artikel 7-procedure meegedeelde maatregelen kunnen in extenso worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm

Voor meer informatie over de artikel 7-procedure, zie MEMO/10/226.

Annex

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators
(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar