Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

Briselē, 2010. gada 1. jūnijā

Telesakari — Komisijas ziņojums par telesakaru regulējumu dalībvalstīs liecina, ka konkurence ir pastiprinājusies, tomēr vienota tirgus nav

Eiropas Komisijas ziņojums, kas laists klajā šodien, liecina, ka ES telesakaru tirgū ir palielinājusies konkurence, un to sekmējuši Komisijas norādījumi konsultāciju un pārskata procesa gaitā atbilstīgi tā sauktajai "7. panta procedūrai", ar ko valstu telesakaru regulatori iepriekš paziņo Komisijai par to plāniem regulēt savas valsts telesakaru tirgus daļas. Tā rezultātā iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir pieejams plašāks pakalpojumu klāsts un zemākas cenas. Tomēr ziņojumā arī norādīts, ka vienots ES telesakaru tirgus vēl ne tuvu nav realitāte, un tāpēc Komisijas Digitālajā programmā Eiropai (IP/10/581) ietverts aicinājums steidzami un konsekventi īstenot spēkā esošos telesakaru noteikumus, kā arī pausts Komisijas nodoms ierosināt attiecīgus pasākumus, lai mazinātu izmaksas, kas rodas tāpēc, ka telesakaru pakalpojumu jomā nav vienota tirgus. Viena no problēmām ir valstu atšķirīgā regulatīvā pieeja konkurences jautājumu risināšanai, piemēram, tādā jomā kā regulēta piekļuve optiskās šķiedras tīkliem. Šodienas ziņojumā arī pausts brīdinājums, ka regulējuma nenoteiktība var kavēt tādu infrastruktūras projektu īstenošanu, kam nepieciešamas apjomīgas investīcijas, piemēram, nākamās paaudzes piekļuves (NGA) tīklu jomā, kas ir viena no vadošajām Digitālajā programmā Eiropai.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitālās programmas īstenošanu, sacīja: "Komisijas norādījumi valstu telesakaru regulatoriem ir garantējuši tādu konsekvences un paredzamības līmeni, kas rada ieguldītāju uzticību. Tomēr vienota ES telesakaru tirgus harmoniskai īstenošanai un pienācīgai darbībai ir nepieciešams saskaņotāks regulējums."

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Hoakins Almunja, kas atbild par konkurenci, sacīja: "Ziņojumā uzsvērts, ka ES telesakaru noteikumu īstenošana, ko valstu regulatori veic Komisijas pārraudzībā, ir atvērusi telesakaru tirgus konkurencei, piedāvājot ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem plašāku izvēli un zemākas cenas."

Šodien klajā laistajā Komisijas ziņojumā izklāstītas galvenās tendences un jautājumi, kas pēdējos divos gados radušies saistībā ar 7. panta procedūru. Kopumā šī paziņošanas procedūra ļāvusi panākt mazāka apjoma, bet labāku ES telesakaru tirgus regulējumu. Tomēr valstu telesakaru regulatori vēl aizvien rod atšķirīgus risinājumus gadījumos, kad konkurences problēmas ir līdzīgas. Tas ietver:

  • kārtību attiecībā uz optiskās šķiedras piekļuves produktiem platjoslas vairumtirdzniecības tirgos — piemēram, vairākos gadījumos, lai gan optiskā šķiedra bija iekļauta tirgus definīcijā, telesakaru regulatori ierosināja nenoteikt regulatīvus līdzekļus vai attiecināt tos tikai uz optiskās šķiedras tīkliem;

  • atšķirīgas aprēķināšanas metodes maksām, ko operatori iekasē, kad citiem operatoriem piedāvā daļu no saviem tīkliem (piekļuve) vai pārsūta to izsaukumus (starpsavienojums). Vairāki regulatori, aprēķinot maksas par savienojuma pabeigšanu, vēl aizvien ņem vērā nesaistītus izmaksu elementus, piemēram, frekvenču spektra izmaksas, tādējādi nepamatoti palielinot cenas;

  • atšķirīga regulatīvā pieeja gadījumos, kad telesakaru operatori nodala citiem telesakaru operatoriem sniegtos pakalpojumus un lietotājiem sniegtos pakalpojumus (funkcionālā nošķiršana).

Pārskatītajos ES telesakaru noteikumos no 2011. gada maija Komisijai noteikta papildu atbildība attiecībā uz valstu regulatoru noteiktajiem un īstenotajiem tiesiskajiem līdzekļiem (sk. MEMO/09/513 un pievienoto pielikumu). Komisija ir apņēmusies ciešā sadarbībā ar Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC — sk. SPEECH/10/15) nodrošināt ES telesakaru noteikumu konsekventu piemērošanu, kā arī apņēmusies veicināt ātrdarbīgu platjoslas pakalpojumu attīstību, kā paredzēts Digitālajā programmā Eiropai (IP/10/581).

Komisija šobrīd pabeidz izstrādāt ieteikumu par regulētu piekļuvi nākamās paaudzes piekļuves (NGA) tīkliem, kura pamatā ir norādījumi, kurus Komisija sniedza kā daļu no valstu platjoslas pakalpojumu tirgus pārskatiem. Komisija kopā ar BEREC arī apsver turpmākas norādes telesakaru regulatoriem par nošķiršanas saistību un tiesisko līdzekļu konsekventu īstenošanu.

Pamatinformācija

Procedūra, kas izveidota ar 7. pantu Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva), ir bijusi noderīga, apzinot jomas, kurās Komisijai kopā ar BEREC jārīkojas, lai veicinātu vienota elektronisko sakaru tirgus izveidi.

Saskaņā ar šo procedūru valstu telesakaru regulatoriem jāiesniedz Komisijai to tirgus analīze pirms galīgo lēmumu pieņemšanas iekšējā telesakaru tirgus konsolidācijai. Kopš 7. panta procedūras izveides valstu regulatīvās iestādes iesniegušas Komisijai analīzes veikšanai vairāk nekā 1000 regulatīvu lēmumu projektu.

Pilnīgs ziņojums par tirgus pārskatiem saskaņā ar ES tiesisko regulējumu, kā arī Komisijas lēmumi un saistītie pasākumi, kas paziņoti atbilstīgi 7. panta procedūrai, pieejami šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm.

Turpmākai informācijai par 7. panta procedūru skatīt MEMO/10/226.

Annex

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators
(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar