Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

Briuselis, 2010 m. birželio 1 d.

Telekomunikacijos. Komisijos pateiktos nacionalinio telekomunikacijų reguliavimo ataskaitos duomenimis, konkurencija rinkose aktyvesnė, tačiau bendroji rinka dar nesukurta

Šiandien paskelbtos Europos Komisijos ataskaitos duomenimis, ES telekomunikacijų rinkos tapo konkurencingesnės dėl Komisijos pateiktų gairių, susijusių su konsultacijų ir persvarstymo tvarka, žinoma kaip 7 straipsnio procedūra, kurios laikydamosi nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo institucijos turi iš anksto pranešti Komisijai apie ketinimus reguliuoti dalį jų nacionalinių telekomunikacijų rinkų. Taip piliečiams ir įmonėms suteikiama daugiau galimybių rinktis paslaugas mažesnėmis kainomis. Tačiau ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendroji ES telekomunikacijų rinka dar nesukurta, todėl Komisijos pateiktoje Europos skaitmeninėje darbotvarkėje (IP/10/581) raginama nedelsiant pradėti nuosekliai taikyti galiojančias telekomunikacijų taisykles ir nurodoma, kad Komisija ketina pasiūlyti, kaip sumažinti dėl neveikiančios telekomunikacijų paslaugų bendrosios rinkos patiriamas išlaidas. Problemų kyla ir dėl nacionalinių reguliavimo institucijų taikomų skirtingų konkurencijos klausimų sprendimo metodų, pavyzdžiui, susijusių su šviesolaidinių tinklų prieigos reguliavimu. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje taip pat įspėjama, kad neaiškumai dėl reguliavimo gali trukdyti vykdyti infrastruktūros projektus, kuriems reikia daug investicijų, pavyzdžiui, susijusius su naujos kartos prieigos tinklais – vienu iš svarbiausių Europos skaitmeninės darbotvarkės elementų.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Nacionalinėms telekomunikacijų reguliavimo institucijoms pateikus Komisijos gaires, užtikrintas pakankamas nuoseklumas ir nuspėjamumas, kad investuotojai įgytų pasitikėjimo. Tačiau siekiant, kad bendroji ES telekomunikacijų rinka būtų darniai kuriama ir tinkamai veiktų, reguliavimas turi būti dar geriau koordinuojamas.“

Už konkurenciją atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Joaquínas Almunia kalbėjo: „Ataskaitoje pabrėžiama, kad tada, kai Komisijos prižiūrimos nacionalinės reguliavimo institucijos ėmėsi įgyvendinti ES telekomunikacijų taisykles, telekomunikacijų rinkos tapo atviresnės konkurencijai, o ES piliečiai ir įmonės gavo daugiau galimybių rinktis pigesnes paslaugas.“

Šiandien paskelbtoje Komisijos ataskaitoje nurodomos pagrindinės tendencijos ir klausimai, iškilę pastaruosius dvejus metus taikant 7 straipsnio procedūrą. Apskritai laikantis šios pranešimų teikimo tvarkos ES telekomunikacijų rinkos reguliuojamos mažiau ir geriau. Tačiau nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo institucijos ir toliau skirtingai sprendžia panašias konkurencijos problemas. Tai yra:

  • naudojantis šviesolaidžiais teikiamos prieigos produktų traktavimas didmeninėse plačiajuosčio ryšio rinkose – pvz., daugeliu atvejų, nors šviesolaidžiai į rinkos apibrėžtį buvo įtraukti, telekomunikacijų reguliavimo institucijos siūlė netaikyti reguliavimo priemonių arba tokias priemones taikyti tik šviesolaidiniams tinklams;

  • skirtingai skaičiuojami tarifai, už kuriuos operatoriai suteikia prieigą prie savo tinklo dalies arba persiunčia skambučius kitiems operatoriams (sujungimas). Skaičiuodamos skambučio užbaigimo tarifą, nemažai reguliavimo institucijų vis dar įtraukia su sąnaudomis nesusijusius elementus, pavyzdžiui, radijo dažnio spektro naudojimo kainą, todėl nustatomos labai didelės kainos;

  • skirtingi reguliavimo metodai, kai telekomunikacijų operatoriai atskiria kitiems telekomunikacijų operatoriams ir galutiniams vartotojams teikiamas paslaugas (funkcinis atskyrimas).

Nuo 2011 m. gegužės pagal persvarstytas ES telekomunikacijų taisykles Komisijai bus suteikta papildomų įgaliojimų, susijusių su nacionalinių reguliavimo institucijų nustatomomis ir taikomomis taisomosiomis priemonėmis (žr. MEMO/09/513 ir priedą). Komisija įsipareigojo glaudžiai bendradarbiaudama su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC, žr. SPEECH/10/15) užtikrinti, kad ES telekomunikacijų taisyklės būtų taikomos nuosekliai, ir, kaip numatyta Europos skaitmeninėje darbotvarkėje (IP/10/581), skatinti tolesnį sparčiojo plačiajuosčio ryšio plėtojimą.

Remdamasi gairėmis, pateiktomis atlikus nacionalinių plačiajuosčio ryšio rinkų tyrimus, Komisija šiuo metu baigia rengti rekomendaciją dėl reguliuojamos prieigos prie naujos kartos prieigos tinklų. Kartu su BEREC Komisija taip pat svarsto papildomus nurodymus telekomunikacijų reguliavimo institucijoms dėl nuoseklaus atskyrimo įsipareigojimų vykdymo ir taisomųjų priemonių taikymo.

Pagrindiniai faktai

Direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) 7 straipsnyje nustatyta procedūra taikyta siekiant nustatyti sritis, kuriose Komisija kartu su BEREC turi imtis veiksmų, kad paskatintų kurti bendrąją elektroninių ryšių rinką.

Laikydamosi šios procedūros, nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo institucijos, prieš priimdamos galutinį sprendimą, privalo pateikti savo rinkos tyrimo rezultatus Komisijai – taip siekiama konsoliduoti telekomunikacijų vidaus rinką. Nuo tada, kai 7 straipsnio procedūra buvo nustatyta, nacionalinės reguliavimo institucijos Komisijai svarstyti pateikė daugiau kaip 1000 reguliavimo sprendimų projektų.

Visa pagal ES reguliavimo sistemą pateiktų rinkos tyrimo rezultatų ataskaita, taip pat Komisijos sprendimai ir susijusios priemonės, apie kurias pranešta laikantis 7 straipsnio procedūros, pateikti

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm

Daugiau informacijos apie 7 straipsnio procedūrą pateikta MEMO/10/226.

Annex

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators
(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar