Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

Bryssel 1. kesäkuuta 2010

Televiestintä: Komission raportti osoittaa EU-maiden telesääntelyn johtaneen kilpailun kasvuun mutta ei yhtenäismarkkinoihin

Tänään julkaistu Euroopan komission raportti osoittaa kilpailun kasvaneen EU:n telemarkkinoilla. Tästä on kiittäminen ohjeistusta, jota komissio on antanut artikla 7 ‑menettelyksi kutsutussa kuulemis- ja tarkasteluprosessissa, jossa kansalliset telesääntelyviranomaiset ilmoittavat komissiolle etukäteen suunnitelmistaan ryhtyä sääntelytoimiin kansallisten telemarkkinoidensa osissa. Kilpailun kasvu on lisännyt palveluvalikoimaa ja madaltanut hintoja kansalaisille ja yrityksille. Toisaalta raportti osoittaa, että EU:n telepalvelujen yhtenäismarkkinat ovat edelleen kaukana toteutumisesta. Siksi komission julkistamassa Euroopan digitaalistrategiassa (IP/10/581) peräänkuulutetaan telesääntöjen nopeaa ja johdonmukaista täytäntöönpanoa ja todetaan, että komissio aikoo ehdottaa toimenpiteitä telepalvelujen yhtenäismarkkinoiden puuttumisesta koituvan hinnan pienentämiseksi. Ongelmiin kuuluu muun muassa se, että tavat ratkaista kilpailuongelmia vaihtelevat eri EU-maiden välillä esimerkiksi valokuituverkkojen käyttöoikeuksien sääntelyssä. Raportti myös varoittaa, että epävarma sääntelytilanne voi muodostaa haitan mittavia investointeja vaativille infrastruktuurihankkeille, kuten seuraavan sukupolven tilaajaverkoille (Next Generation Access, NGA), jotka ovat yksi Euroopan digitaalistrategian lippulaivahankkeista.

”Komission kansallisille sääntelyviranomaisille antama ohjeistus on tuonut sääntelyn johdonmukaisuuden ja ennustavuuden tasolle, joka luo luottamusta investoijille,” digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes totesi. ”Sääntelyyn kaivataan kuitenkin lisää koordinointia, jotta voidaan varmistaa EU:n telepalvelujen yhtenäismarkkinoiden johdonmukainen toteutus ja moitteeton toiminta."

Kilpailuasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia puolestaan totesi raportin osoittavan, että ”EU:n telesääntöjen toimeenpano jäsenvaltioissa komission valvonnan alla on avannut markkinoita kilpailulle ja sitä kautta laajentanut tarjontaa ja halventanut hintoja EU:n kansalaisille ja yrityksille."

Tänään julkaistussa komission raportissa esitellään tärkeimpiä kehityssuuntauksia ja ongelmia, joita artikla 7 ‑menettelyssä on noussut esille kahden viime vuoden aikana. Menettely on kaiken kaikkiaan johtanut sääntelyn karsimiseen ja laadulliseen parantumiseen EU:n telemarkkinoilla. Toisaalta se on osoittanut, että kansalliset sääntelyviranomaiset asennoituvat edelleen eri tavoin samanlaisiin kilpailuongelmiin esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Valokuituun perustuvien liittymätuotteiden kohtelu laajakaistatukkumarkkinoilla. Useissa tapauksissa valokuitu sisältyy markkinoiden määritelmään, mutta telesääntelyviranomaiset ehdottivat silti, ettei korjaavia toimenpiteitä määrätä lainkaan tai että ne rajoitetaan kuituverkkoihin.

  • Erilaisten laskentatapojen soveltaminen maksuihin, joita operaattorit veloittavat verkkojensa käyttöoikeuksista tai toisten operaattoreiden liikenteen välittämisestä (yhdysliikenteestä). Monet sääntelyviranomaiset sisällyttävät kohdeverkkomaksujen laskentaan edelleen epäolennaisia kustannustekijöitä, kuten taajuuskustannuksia, mikä johtaa ylihinnoitteluun.

  • Vaihteleva sääntely tapauksissa, joissa teleoperaattorit erottavat muille teleoperaattoreille suunnatun palveluntarjontansa loppukäyttäjille suunnatusta palveluntarjonnasta (toimintojen eriyttäminen).

EU:n tarkistetut telesäännöt antavat komissiolle toukokuusta 2011 lähtien lisävastuita, jotka liittyvät korjaavien toimenpiteiden määräämiseen ja toteuttamiseen kansallisten sääntelyviranomaisten toimesta (ks. MEMO/09/513 ja tämän lehdistötiedotteen liite). Komissio pyrkii määrätietoisesti yhdessä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC – ks. SPEECH/10/15) kanssa varmistamaan EU:n telesääntöjen johdonmukaisen soveltamisen. Komissio aikoo myös edistää nopeamman laajakaistan leviämistä Euroopan digitaalistrategian (IP/10/581) mukaisesti.

Komissio viimeistelee paraikaa seuraavan sukupolven liityntäverkkojen (NGA-verkkojen) käyttöoikeuksien sääntelyä koskevaa suositustaan, joka perustuu komission kansallisia laajakaistamarkkinoita koskevien katsausten yhteydessä antamaan ohjeistukseen. Komissio harkitsee yhdessä BERECin kanssa lisäohjeistuksen antamista sääntelyviranomaisille toimintojen eriyttämiseen liittyvistä sitoumuksista ja korjaavista toimenpiteistä.

Taustaa

Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 7 artiklalla luotu menettely on ollut keskeinen keino yksilöidä osa-alueet, joilla komission on yhdessä BERECin kanssa ryhdyttävä toimiin sähköisen viestinnän yhtenäismarkkinoiden edistämiseksi.

Tässä menettelyssä kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava markkina-analyysinsa komissiolle ennen lopullisten päätösten tekemistä. Tarkoituksena on lujittaa telepalvelujen sisämarkkinoita. Artikla 7 ‑menettelyn käyttöönoton jälkeen kansalliset sääntelyviranomaiset ovat toimittaneet yli 1000 kaavailemaansa sääntelypäätöstä komission tarkasteltavaksi.

EU:n sääntelyjärjestelmän mukaisia markkinakatsauksia koskeva raportti sekä komission päätökset ja niihin liittyvät artikla 7 ‑menettelyssä tehdyt ilmoitukset ovat nähtävissä seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm

Lisätietoja artikla 7 ‑menettelystä: MEMO/10/226.

Annex

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators
(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar