Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

Brüssel, 1. juuni 2010

Telekommunikatsioonisektor: komisjoni aruanne riikide telekommunikatsioonieeskirjade kohta näitab, et konkurents on suurenenud, aga ühtne turg ei toimi

Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruanne näitab, et ELi telekommunikatsioonituru konkurentsivõime on suurenenud tänu juhistele, mida komisjon annab konsulteerimise ja turu läbivaatamise ehk artikli 7 kohase menetluse raames. Selle menetluse käigus teavitavad riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused komisjoni eelnevalt kavast reguleerida oma telekommunikatsioonituru teatavaid osi. Tänu sellele saavad elanikud ja ettevõtjad valida suurema hulga ja soodsamate hindadega teenuste vahel. Aruandest ilmneb aga, et ELi ühtse telekommunikatsioonituru arendamiseks tuleb veel palju ära teha. Seepärast kutsub komisjon Euroopa digitaalses tegevuskavas (IP/10/581) liikmesriike üles jõustama kehtivad telekommunikatsioonieeskirjad kiiresti ja ühtemoodi ning märgib, et kavatseb võtta sobivaid meetmeid ühtse telekommunikatsioonituru puudumisest tuleneva kulu vähendamiseks. Muu hulgas on probleemiks liikmesriikides konkurentsiprobleemide lahendamiseks kasutatavad eri lähenemisviisid näiteks sellistes küsimustes nagu valguskaablivõrkudele juurdepääsu reguleerimine. Täna avaldatud aruandes hoiatatakse liikmesriike selle eest, et regulatiivse ebakindluse tõttu võib olla keeruline viia ellu suuri investeeringuid eeldavaid infrastruktuuriprojekte, näiteks järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude projekte, mis on Euroopa digitaalse tegevuskava üks suurprojektidest.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Tänu juhistele, mis komisjon on andnud riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivatele asutustele, on eeskirju rakendatud piisavalt ühtemoodi ja prognoositavalt, et tagada investorite usaldus. Eeskirjade ühesuguse rakendamise ja ELi ühtse telekommunikatsioonituru nõuetekohase toimimise tagamiseks peab reguleerimine aga olema veel koordineeritum.

Euroopa Komisjoni asepresident, konkurentsivolinik Joaquín Almunia ütles: „Aruanne näitab, et tänu sellele, et riikide reguleerivad asutused rakendavad ELi telekommunikatsioonieeskirju komisjoni järelevalve all, on telekommunikatsiooniturg konkurentsile avatud ning ELi elanikud ja ettevõtjad saavad valida suurema hulga ja soodsamate hindadega teenuste vahel.”

Komisjoni täna avaldatud aruandes on esitatud peamised suundumused ja probleemid, mis kahe viimase aasta jooksul on ilmnenud artikli 7 kohase menetluse rakendamisel. Üldiselt on teavitamine aidanud Euroopa telekommunikatsiooniturgudel reguleerimist vähendada ja parandada. Samas kasutavad riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused sarnaste konkurentsiprobleemide lahendamiseks ikka veel erinevaid lähenemisviise. Probleemid on järgmised:

  • valguskaablivõrgule juurdepääsu võimaldavate toodete käsitamine lairiba hulgiturul. Mitmel juhul oli valguskaablivõrk turu määratlusega küll hõlmatud, kuid telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused tegid ettepaneku reguleerivaid parandusmeetmeid mitte kehtestada või piirduda meetmete puhul üksnes valguskaablivõrkudega;

  • erinevad arvutused, mille alusel kehtestatakse tasu, mille eest operaatorid annavad osa oma võrgust (juurdepääs) teiste operaatorite kasutusse või mille eest nad edastavad teiste operaatorite kõnesid (sidumine). Mitmed reguleerivad asutused võtavad arvutuste tegemisel ikka veel arvesse kõne lõpetamise tasuga mitteseotud kuluelemente, nt spektri haldamise kulusid, mis suurendavad tasusid;

  • erinev lähenemisviis juhtudel, mille puhul sideoperaatorid eraldavad teistele sideoperaatoritele osutatavad teenused lõppkasutajatele osutatavatest teenustest (funktsioonipõhine eraldamine).

Alates maist 2011 pannakse ELi muudetud telekommunikatsioonieeskirjadega komisjonile lisakohustused, mis on seotud riikide reguleerivate asutuste suhtes parandusmeetmete kehtestamisega ja nende ellurakendamisega (vt MEMO/09/513 ja allpool esitatud lisa). Komisjon tagab ELi telekommunikatsioonieeskirjade ühesuguse kohaldamise tihedas koostöös Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametiga (BEREC, vt SPEECH/10/15) ning soodustab kiire lairibaühenduse kasutuselevõttu, nagu on kavandatud Euroopa digitaalses tegevuskavas (IP/10/581).

Komisjon viimistleb praegu soovitust, milles käsitletakse reguleeritud juurdepääsu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudele. See põhineb lairibateenuste turgude läbivaatamise raames antud juhistel. Komisjon kaalub koos BERECiga riikide reguleerivatele asutustele täiendavate juhiste andmist selle kohta, kuidas tegevuste eraldamise kohustusi ja parandusmeetmeid ühtlaselt rakendada.

Taustteave

Direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta; raamdirektiiv) artikli 7 kohane menetlus on aidanud kindlaks teha valdkonnad, kus komisjon peab koos BERECiga meetmeid võtma, et edendada ühtset elektroonilise side turgu.

Selle menetluse kohaselt peavad riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused telekommunikatsiooni siseturu konsolideerimise eesmärgil esitama komisjonile turuanalüüsid enne lõplike otsuste tegemist. Alates artikli 7 kohase menetluse kasutuselevõtust on riikide reguleerivad asutused esitatud komisjonile analüüsimiseks üle 1000 õigusaktieelnõu.

ELi õigusliku raamistiku kohaseid turuanalüüse käsitlev täielik aruanne ning komisjoni artikli 7 kohased otsused ja nendekohased teatatud meetmed on esitatud aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm

Lisateabe saamiseks artikli 7 kohase menetluse kohta vt MEMO/10/226

Annex

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators
(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar