Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

Βρυξέλλες, 1η Ιουνίου 2010

Έκθεση της Επιτροπής για τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις στις τηλεπικοινωνίες: περισσότερος ανταγωνισμός, όχι όμως ενιαία αγορά

Από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε σήμερα προκύπτει ότι οι ενωσιακές αγορές τηλεπικοινωνιών έχουν καταστεί ανταγωνιστικότερες, χάρη στην καθοδήγηση της Επιτροπής κατά τη διαδικασία διαβούλευσης και ανασκόπησης, γνωστή ως «διαδικασία του άρθρου 7», σύμφωνα με την οποία οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών ενημερώνουν εκ των προτέρων την Επιτροπή για τα σχέδιά τους που αφορούν τη ρύθμιση τμημάτων των εθνικών αγορών τηλεπικοινωνιών. Ως επακόλουθο, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν μεγαλύτερη επιλογή υπηρεσιών και χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, στην έκθεση διαπιστώνεται επίσης ότι η ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών της ΕΕ πόρρω απέχει από την πραγματικότητα, λόγος για τον οποίο η Επιτροπή, στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη (IP/10/581), ζητεί ταχεία και συνεπή εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες και δηλώνει ότι προτίθεται να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για να μειωθεί το κόστος που συνεπάγεται η απουσία ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στα προβλήματα συγκαταλέγονται οι διαφορετικές εθνικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων ανταγωνισμού, όπως η ρύθμιση της πρόσβασης σε δίκτυα οπτικών ινών. Στη σήμερα δημοσιευόμενη έκθεση περιλαμβάνεται επίσης η προειδοποίηση ότι η ρυθμιστική αβεβαιότητα θα μπορούσε να παρεμποδίσει την επέκταση έργων υποδομής που χρειάζονται επενδύσεις έντασης κεφαλαίου, όπως τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, κα. Neelie Kroes: «Η καθοδήγηση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών από την Επιτροπή έχει εγγυηθεί συνέπεια και δυνατότητα πρόβλεψης που εμπιστεύονται οι επενδυτές. Ωστόσο, χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμένη ρύθμιση για να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή και η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών της ΕΕ».

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, αρμόδιο για τον ανταγωνισμό, κ. Joaquín Almunia: «Στην έκθεση τονίζεται ότι η εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές υπό την εποπτεία της Επιτροπής άνοιξε τον ανταγωνισμό στις αγορές τηλεπικοινωνιών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη επιλογή και χαμηλότερες τιμές για τους πολίτες της ΕΕ και τις επιχειρήσεις».

Στην έκθεση της Επιτροπής που εγκρίθηκε σήμερα περιγράφονται οι κύριες τάσεις και τα ζητήματα που προέκυψαν από τη διαδικασία του άρθρου 7 την τελευταία διετία. Σε γενικές γραμμές, αυτή η διαδικασία κοινοποίησης απέδωσε λιγότερη και καλύτερη ρύθμιση των αγορών τηλεπικοινωνιών σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών συνεχίζουν να εφαρμόζουν διαφορετικές λύσεις σε περιπτώσεις όπου υφίστανται παρόμοια προβλήματα ανταγωνισμού. Σε αυτά συγκαταλέγονται:

  • Αντιμετώπιση των προϊόντων πρόσβασης μέσω ινών στις αγορές χονδρικής ευρυζωνικής - π.χ. σε ορισμένες περιπτώσεις, μολονότι οι ίνες συμπεριλήφθηκαν στον ορισμό της αγοράς, οι ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών πρότειναν να μην επιβληθούν ρυθμιστικά επανορθωτικά μέτρα ή αυτά να περιοριστούν στα δίκτυα οπτικών ινών.

  • Εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού των τελών που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης για μέρος των δικτύων τους (πρόσβαση) ή για μεταφορά κλήσεων για άλλους παρόχους (διασύνδεση). Αρκετές ρυθμιστικές αρχές εξακολουθούν να περιλαμβάνουν στον υπολογισμό των τελών τερματισμού στοιχεία μη σχετιζόμενα με το κόστος, όπως π.χ. το κόστος του ραδιοφάσματος, γεγονός που οδηγεί σε διόγκωση των τελών.

  • Διαφορετικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις σε περιπτώσεις όπου οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών διαχωρίζουν την παροχή υπηρεσιών σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων τηλεπικοινωνιών από τις υπηρεσίες που παρέχονται στους τελικούς χρήστες (λειτουργικός διαχωρισμός).

Από το Μάιο του 2011, οι αναθεωρημένοι κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες θα παρέχουν στην Επιτροπή πρόσθετες αρμοδιότητες για την επιβολή και την εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων εκ μέρους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (βλ. βλ. MEMO/09/513, και το παρακάτω παράρτημα). Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, σε στενή συνεργασία με τον Φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC – βλ. SPEECH/10/15), και να προωθήσει περαιτέρω την εξάπλωση ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, όπως προβλέπεται στην Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη (IP/10/581).

Η Επιτροπή ολοκληρώνει επί του παρόντος σύσταση για τη ρύθμιση της πρόσβασης σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), βασιζόμενη στις κατευθύνσεις που προκύπτουν κατά την ανασκόπηση των εθνικών ευρυζωνικών αγορών. Η Επιτροπή, μαζί με τον BEREC, εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να απευθύνει περαιτέρω εντολές στις ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών σχετικά με την συνεπή εφαρμογή των υποχρεώσεων διαχωρισμού και των επανορθωτικών μέτρων.

Ιστορικό

Η διαδικασία που θεσπίστηκε με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/EΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία - πλαίσιο) διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των τομέων όπου η Επιτροπή ― από κοινού με BEREC ― πρέπει να ενεργεί για την προώθηση της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή αναλύσεις αγοράς πριν από την έγκριση των τελικών αποφάσεων, με στόχο την εδραίωση της εσωτερικής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Αφότου καθιερώθηκε η διαδικασία του άρθρου 7, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν διαβιβάσει στην Επιτροπή προς εξέταση περισσότερα από 1000 σχέδια ρυθμιστικών αποφάσεων.

Για πλήρη παρουσίαση των ανασκοπήσεων της αγοράς με βάση το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο, των αποφάσεων της Επιτροπής καθώς και των σχετικών μέτρων που κοινοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 7, βλ. :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία του άρθρου 7, βλ. : MEMO/10/226.

Annex

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators

(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar