Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

V Bruselu dne 1. června 2010

Telekomunikace: podle zprávy Komise o regulaci v členských státech je v EU větší konkurence, nikoli však jednotný trh

Podle dnes vydané zprávy Komise o vnitrostátní regulaci v odvětví telekomunikací se na telekomunikačních trzích v EU zvýšila konkurence. Přispěla k tomu činnost Komise v rámci konzultačního a kontrolního mechanismu označovaného jako „postup podle článku 7“, podle něhož příslušné orgány členských států oznamují Komisi předem své regulační záměry v určitých oblastech svého telekomunikačního trhu. Díky tomu mají občané a podniky větší výběr služeb a nižší ceny. Zpráva však také uvádí, že jednotný telekomunikační trh v rámci EU ještě zdaleka není skutečností. Proto Komise předložila Digitální program pro Evropu (IP/10/581), v němž vyžaduje rychlé a důsledné splnění stávajících pravidel v tomto odvětví a plánuje navrhnout vhodné kroky ke snížení nákladů plynoucích z neexistence jednotného trhu s telekomunikačními službami. Mezi problematické oblasti patří rozdílný regulační přístup jednotlivých států dotýkající se hospodářské soutěže, například regulování přístupu k optickým sítím. Dnešní zpráva rovněž varuje, že právní nejistota by mohla být na překážku realizaci investičně náročných projektů infrastruktury, jako jsou přístupové sítě nové generace, jeden ze stěžejních bodů Digitálního programu pro Evropu.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová prohlásila: „Pokyny Komise vnitrostátním regulačním orgánům zajistily míru jednotnosti a předvídatelnosti, která dodává investorům důvěru. Abychom však zajistili harmonizované provádění a řádné fungování jednotného telekomunikačního trhu v EU, musí být regulace více koordinována.“

Místopředseda Komise odpovědný za hospodářskou soutěž Joaquín Almunia dodal: „Zpráva poukazuje na to, že provádění telekomunikačních předpisů EU státními regulačními orgány pod dohledem Komise otevřelo trh hospodářské soutěži a evropským občanům a podnikům přineslo širší nabídku služeb a nižší ceny.“

Zpráva, kterou dnes Komise vydala, upozorňuje na hlavní trendy a otázky vzešlé z postupu podle článku 7 za poslední dva roky. Tento postup oznamování celkově vedl k omezení a zkvalitnění regulace telekomunikačních trhů EU. Ve vztahu k hospodářské soutěži však regulační orgány členských států nadále řeší podobné problémy odlišným způsobem. Mezi tyto problémy patří:

  • zahrnutí optických přístupových produktů do velkoobchodních trhů širokopásmových služeb – ačkoli byla v řadě případů optická vlákna uvedena v definicích trhu, regulační orgány například navrhovaly neuložit nápravná opatření nebo je omezit na optické sítě;

  • rozdílná kalkulace poplatků, za které operátoři nabízejí část své sítě (přístup) nebo přenášejí hovory pro jiné operátory (propojení). Řada regulačních orgánů stále zahrnuje do výpočtu terminačních sazeb nesouvisející náklady, například náklady spektra, což poplatky zvyšuje;

  • odlišné regulační přístupy v případech, kdy telekomunikační operátoři oddělují poskytování služeb jiným telekomunikačním operátorům od poskytování služeb koncovým uživatelům (funkční oddělení).

Počínaje květnem 2011 bude Komise na základě revidovaných předpisů EU v oblasti telekomunikací pověřena dalšími povinnostmi, pokud jde o ukládání a provádění nápravných opatření ze strany vnitrostátních regulačních orgánů (viz MEMO/09/513 a příloha). Komise se zasadí o jednotné provádění telekomunikačních pravidel EU v úzké spolupráci se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC – viz SPEECH/10/15) a bude podporovat další rozšíření vysokorychlostního širokopásmového připojení, jak stanoví Digitální program pro Evropu (IP/10/581).

V současné době Komise dokončuje doporučení o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace, které vychází z jejích pokynů poskytnutých v rámci přezkumu vnitrostátních trhů širokopásmových služeb. Společně se sdružením BEREC Komise také zvažuje, zda poskytnout regulačním orgánům další pokyny v oblasti jednotného provádění nápravných opatření a závazků týkajících se oddělení.

Souvislosti

Díky postupu zavedenému článkem 7 směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) byly zjištěny oblasti, kde Komise společně s BEREC musí přijmout opatření na podporu jednotného trhu elektronických komunikací.

Uvedený postup má za cíl konsolidaci vnitřního telekomunikačního trhu a vyžaduje, aby vnitrostátní regulační orgány pro oblast telekomunikací před přijetím konečných regulačních rozhodnutí předkládaly Komisi tržní analýzy. Od zavedení tohoto postupu předložily regulační orgány členských států Komisi k posouzení více než tisíc návrhů regulačních rozhodnutí.

Úplná zpráva o přezkumu trhů podle předpisového rámce EU, rozhodnutí Komise a oznámená související opatření v rámci postupu podle článku 7 jsou k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm

Další informace o postupu podle článku 7 viz MEMO/10/226.

Annex

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators
(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar