Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/644

Брюксел, 1 юни 2010 г.

Далекосъобщения: доклад на Комисията относно националното регулиране на далекосъобщенията показва увеличена конкуренция, но не и единен пазар

Публикуван днес доклад на Европейската комисия показва, че конкуренцията на далекосъобщителните пазари в ЕС е нараснала благодарение на насоките от страна на Комисията за процеса на консултации и преразглеждане, известен като „процедура по член 7“, чрез която националните регулаторни органи в областта на далекосъобщенията предварително информират Комисията за своите планове за регулиране на части от своите национални далекосъобщителни пазари. В резултат на това гражданите и предприятията се радват на по-богат избор от услуги и на по-ниски цени. Но докладът показва също така, че все още сме далеч от действително единен далекосъобщителен пазар на ЕС, поради което в Програмата на Комисията в областта на цифровите технологии (IP/10/581) се призовава за бързо и съгласувано прилагане на съществуващите правила за далекосъобщенията и се посочва, че Комисията възнамерява да предложи подходящи мерки за намаляване на причинените от липсата на единен пазар разходи по далекосъобщителните услуги. Проблемите включват различни национални регулаторни подходи за решаване на проблемите във връзка с конкуренцията, като например при регулирането на достъпа до оптични мрежи. В публикувания днес доклад се предупреждава също така, че регулаторната несигурност може да попречи за осъществяването на изискващи големи инвестиции инфраструктурни проекти, като например за изграждане на мрежи за достъп от следващо поколение — една от водещите инициативи по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, комисар по цифровите технологии, заяви: „Насоките на Комисията за националните регулаторни органи в областта на далекосъобщенията гарантираха определено равнище на съгласуваност и предсказуемост, което вдъхва доверие на инвеститорите. Ние се нуждаем обаче от по-координирано регулиране, за да осигурим хармонизирано изграждане и правилно функциониране на единен далекосъобщителен пазар на ЕС“.

Заместник-председателят на Европейската комисия Хоакин Алмуния, комисар по конкуренцията, заяви: „Докладът разкрива, че прилагането на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията от националните регулаторни органи под надзора на Комисията отвори далекосъобщителните пазари за конкуренция, като доведе до по-богат избор и по-ниски цени за гражданите и предприятията в ЕС“.

В публикувания днес доклад на Комисията се посочват основните тенденции и проблеми, породени от процедурата по член 7 през последните две години. Като цяло тази процедура за нотификация доведе до намалено и подобрено регулиране на далекосъобщителните пазари в целия ЕС. Но националните регулаторни органи в областта на далекосъобщенията продължават да прилагат различаващи се решения за случаи със сходни проблеми по отношение на конкуренцията. Те включват:

  • третиране на продукти за достъп по оптични линии на пазарите на едро на широколентов достъп — например в редица случаи, въпреки че оптичните линии бяха включени в определенията на съответните пазари, регулаторните органи в областта на далекосъобщенията предлагаха да не се налагат регулаторни мерки или те да се ограничават до оптични мрежи;

  • прилагане на различни методи за изчисляване на цените, на които операторите предлагат част от своята мрежа (за достъп) или предават повиквания към мрежи на други оператори (взаимно свързване). Редица регулаторни органи все още изчисляват цените за терминиране, като включват разходи, които не са свързани с разговорите — например разходи по управление на радиочестотния спектър, което води до завишени цени;

  • различни регулаторни подходи в случаи, при които далекосъобщителните оператори разделят предоставянето на услуги на други далекосъобщителни оператори от услугите, предоставяни на крайните потребители (функционално разделение).

През май 2011 г. въз основа на преработени правила на ЕС в областта на далекосъобщенията на Комисията ще бъдат вменени допълнителни отговорности за налагането и прилагането на корективни мерки от националните регулаторни органи (вж. MEMO/09/513 и приложението по-долу). Комисията се стреми да гарантира съгласуваното прилагане на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията в тясно сътрудничество с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС — вж. SPEECH/10/15) и да насърчава по-нататъшното въвеждане на високоскоростен широколентов достъп, както е предвидено в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (IP/10/581).

Понастоящем Комисията приключва работата по препоръка относно регулирания достъп до мрежи за достъп от ново поколение, която се основава на насоки, предоставени от нея като част от национални прегледи на широколентовия пазар. Комисията заедно с ОЕРЕС обмисля и по-нататъшни указания за регулаторните органи в областта на далекосъобщенията относно съгласуваното прилагане на задължения и корективни мерки за разделяне.

Контекст

Процедурата, въведена с член 7 от Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива), спомогна за установяване на областите, в които Комисията заедно с ОЕРЕС трябва да действа в подкрепа на единния пазар за електронни съобщения.

Съгласно тази процедура държавите-членки трябва да представят своите пазарни анализи на Комисията преди да приемат окончателни решения с оглед укрепване на вътрешния далекосъобщителен пазар. След въвеждането на процедурата по член 7 националните регулаторни органи представиха на Комисията за анализ повече от 1000 регулаторни проекторешения.

Пълният текст на доклада относно пазарните прегледи по регулаторната рамка на ЕС, както и решенията на Комисията и съответните нотифицирани мерки по процедурата по член 7 са достъпни на:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm

За повече подробности относно процедурата по член 7 вж. MEMO/10/226.

Annex

The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

The new Single Market Procedure for assessing regulatory remedies
proposed by national telecoms regulators
(Article 7a of the Framework Directive 2009)

* BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications


Side Bar