Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

Bryssel den 31 maj 2010

Den globala klimatförändringsalliansen har en regional konferens i Asien

Företrädare för EU och utvecklingsländer i Asien kom i dag överens om att samarbeta för att mobilisera internationellt stöd för en skärpt klimatförändringspolitik. Vid den globala klimatförändringsalliansens regionala konferens i Asien möttes företrädare för Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kambodja, Laos, Maldiverna, Myanmar, Nepal och EU.

”Som mindre länder godtar vi vanligtvis vad de större utvecklingsländerna föreslår, för att nå en enhällig ståndpunkt. Men det är inte säkert att detta främjar våra nationella intressen, och nu har tiden kommit för oss att höja rösten. Om vi inte förenas och gör vår röst hörd, kan resultatet bli att klimatförändringarna drabbar oss värst av alla”, sade Bangladesh premiärminister Sheikh Hasina.

”Jag läser i tidningarna att intresset för klimatförändringar har sjunkit i många utvecklade länder. Detta är beklagligt, eftersom vi ännu inte har löst problemen, vilket folket förväntar sig av oss. Fråga de kvinnor i en by i Bangladesh som jämt och ständigt måste söka skydd mot cykloner. Fråga de lantbrukare i Bangladesh vars grödor sköljs bort vid översvämningar. Fråga vem som helst som ser förändringen och måste ta itu med konsekvenserna. För dessa människor måste vi finna en lösning”, sade Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatpolitik.

Vid den regionala konferensen (30–31 maj i Dhaka, Bangladesh) behandlades de olika problem som klimatförändringarna innebär för Asien, de sårbara ländernas särskilda svårigheter och de strategier och åtgärder de har antagit. Deltagarna undersökte närmare befintliga finansieringsmekanismer för stöd till sådana strategier och åtgärder och utsikterna till ett verkningsfullt globalt avtal för att få klimatförändringarna under kontroll.

Företrädarna för Bangladesh, Kambodja, Maldiverna och EU undertecknade också den 31 maj en gemensam förklaring om att hjälpa de minst utvecklade länderna och små östater under utveckling i Asien att anpassa sig till klimatförändringar. Enligt avtalet ska EU ge ekonomiskt stöd till nationella klimatförändringsstrategier som är inriktade på förebyggande, begränsning och beredskap.

Bakgrund

Den globala klimatförändringsalliansen lanserades 2007 av EU-kommissionen. Ändamålet är att fördjupa dialogen och samarbetet om klimatförändringar mellan EU och de utvecklingsländer som är mest sårbara för klimatförändringar, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små östater under utveckling. Dessa länder drabbas hårdast av klimatförändringarnas negativa effekter, eftersom de har sämst kapacitet att reagera på och anpassa sig till klimateffekterna.

Den globala klimatförändringsalliansen syftar främst till att fördjupa den politiska dialogen mellan EU och utvecklingsländerna om klimatförändringar och att intensifiera stödet till länderna så att de kan genomföra prioriterade anpassnings- och begränsningsåtgärder. Resultaten av dialogen och utbytet ska ligga till grund för diskussionerna om ett klimatavtal för perioden efter 2012 inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Denna dialog har redan lett till att EU och regionala grupperingar i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet har antagit gemensamma förklaringar.

Utöver den politiska dialogen ger klimatförändringsalliansen tekniskt och ekonomiskt stöd till vissa utvecklingsländer så att de kan lösa de nya problem som klimatförändringarna innebär för dem. För perioden 2008–2010 anslår EU 100 miljoner euro till klimatförändringsalliansen från EU-budgeten och bilaterala bidrag från Sverige och Tjeckien samt 40 miljoner euro inom ramen för tionde Europeiska utvecklingsfonden för att främja regionala strategier i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Vid utgången av 2010 väntas verksamheter genomföras med stöd från klimatförändringsalliansen i omkring 20 särskilt sårbara länder. Följande är exempel på sådana verksamheter:

  • Bangladesh: Stöd till genomförandet av en klimatförändringsstrategi och en åtgärdsplan med målet att skapa en klimattålig ekonomi och ett klimattåligt samhälle i Bangladesh med hjälp av åtgärder för anpassning till och begränsning av klimatförändringar (8,5 miljoner euro).

  • Kambodja: Stöd till ett initiativ för en klimatförändringsallians i Kambodja med syftet att stärka institutioner och förbättra hanteringen av katastrofrisker (2,2 miljoner euro).

  • Maldiverna: Institutionellt stöd till staten och pilotprojekt för i synnerhet avfallshantering på olika atoller och öar (3,8 miljoner euro).

  • Rwanda: Stöd till hållbar förvaltning av naturresurser med hjälp av fastighetsregistrering (4,5 miljoner euro).

  • Vanuatu: Kapacitetsutveckling, förbättrade jordbruksmetoder, utvidgad användning av bra vattenförvaltningsmetoder och kartläggning av hot/risker (3,2 miljoner euro).


Side Bar