Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

V Bruseli 31. mája 2010

Ázijská regionálna konferencia Globálnej aliancie pre boj so zmenou klímy

Predstavitelia EÚ a rozvojových krajín v Ázii sa dnes dohodli na spolupráci s cieľom mobilizovať medzinárodnú podporu prijímania rozhodnejších opatrení v oblasti zmeny klímy. Na ázijskej regionálnej konferencii Globálnej aliancie pre boj so zmenou klímy sa stretli predstavitelia z Afganistanu, Bangladéšu, Bhutánu, Kambodže, Laosu, Maldív, Mjanmarska a Nepálu, ako aj predstavitelia EÚ.

„Ako malé krajiny v záujme dosiahnutia spoločného stanoviska obvykle prijímame to, čo navrhujú väčšie rozvojové krajiny. To však nemusí byť vždy aj v našom národnom záujme. Teraz nastal čas, aby sme sa ozvali. Ak nespojíme svoje sily a nevyjadríme svoj názor, môže sa stať, že budeme najviac postihnutými obeťami zmeny klímy,“ uviedol šejk Hasina, predseda vlády Bangladéšu.

„V tlači som sa dočítala, že v mnohých rozvinutých krajinách poklesol záujem o otázku zmeny klímy. Je to škoda, keďže sme tento problém ešte nevyriešili. A ľudia to od nás očakávajú. Len sa opýtajte žien v bangladéšskej dedine, ktoré musia neustále hľadať útočisko pred cyklónmi. Opýtajte sa bangladéšskeho poľnohospodára, ktorému úrodu pohltili povodne. Opýtajte sa všetkých, ktorí pociťujú zmenu klímy a čelia jej dôsledkom. Práve im dlžíme riešenie,“ vyhlásila európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardová.

Na regionálnej konferencii, ktorá sa konala v dňoch 30. a 31. mája v Dhake v Bangladéši, sa zrekapitulovali rôzne ťažkosti, ktoré zmena klímy spôsobuje v Ázii, pričom sa rozoberali konkrétne problémy zraniteľných krajín, ako aj to, ktoré stratégie a opatrenia tieto krajiny následne prijali. Podrobne sa diskutovalo o existujúcich finančných mechanizmoch na podporu takýchto stratégií a opatrení a o vyhliadkach na dosiahnutie účinnej globálnej dohody, ktorá by pomohla dostať zmenu klímy pod kontrolu.

Predstavitelia Bangladéšu, Kambodže, Maldív a EÚ navyše 31. mája podpísali spoločné vyhlásenie s cieľom pomôcť najmenej rozvinutým krajinám a malým ostrovným rozvojovým štátom v Ázii prispôsobiť sa zmene klímy. V dohode sa predpokladá, že EÚ poskytne finančnú pomoc na vnútroštátne stratégie v oblasti zmeny klímy, ktoré sa zameriavajú na prevenciu, zmierňovanie dôsledkov a pripravenosť.

Kontext:

Globálna aliancia pre boj so zmenou klímy je iniciatíva, ktorú Európska komisia iniciovala v roku 2007. Jej cieľom je prehĺbiť dialóg a spoluprácu v oblasti zmeny klímy medzi Európskou úniou a rozvojovými krajinami, ktoré sú najzraniteľnejšie, pokiaľ ide o jej dôsledky. Ide najmä o najmenej rozvinuté krajiny a malé ostrovné rozvojové štáty. Tieto krajiny sú najviac postihnuté nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy, pretože majú najmenšiu schopnosť reagovať na ne a prispôsobiť sa im.

Globálna aliancia pre boj so zmenou klímy je zameraná hlavne na prehĺbenie politického dialógu v otázke zmeny klímy medzi Európskou úniou a rozvojovými krajinami a na zvýšenie podpory krajinám pri vykonávaní prioritných opatrení na prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy a ich zmiernenie. Výsledky dialógu a výmeny názorov sa premietnu do diskusií o dohode o zmene klímy v období po roku 2012 v kontexte Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Dialóg Globálnej aliancie pre boj so zmenou klímy už vyústil do podpísania spoločných vyhlásení medzi Európskou úniou a regionálnymi zoskupeniami, napríklad z krajín Afriky, Karibskej a Tichomorskej oblasti.

Okrem politického dialógu Globálna aliancia pre boj so zmenou klímy poskytuje aj technickú a finančnú pomoc cieľovým rozvojovým krajinám, aby im pomohla zvládať nové výzvy, ktoré so sebou zmena klímy prináša. Na obdobie rokov 2008 až 2010 Európska únia poskytla Globálnej aliancii pre boj so zmenou klímy 100 miliónov EUR zo svojho rozpočtu a z dvojstranných príspevkov Švédska a Českej republiky spolu s ďalšími 40 miliónmi EUR v rámci 10. Európskeho rozvojového fondu, a to s cieľom podporiť regionálny prístup v krajinách Afriky, Karibskej a Tichomorskej oblasti. Očakáva sa, že do konca roku 2010 sa opatrenia podporené Globálnou alianciou pre boj so zmenou klímy zrealizujú v približne 20 najzraniteľnejších krajinách. Ako príklady opatrení, v prípade ktorých sa počíta s podporou Globálnej aliancie pre boj so zmenou klímy, možno uviesť:

  • Bangladéš: podpora vykonávania strategického a akčného plánu Bangladéšu v oblasti zmeny klímy zameraného na budovanie bangladéšskeho hospodárstva a spoločnosti, ktoré by boli odolné voči zmene klímy prostredníctvom prispôsobenia sa jej dôsledkom a ich zmierňovania (8,5 milióna EUR),

  • Kambodža: podpora iniciatívy s názvom „Kambodžská aliancia pre boj so zmenou klímy“ s cieľom posilniť inštitúcie a zdokonaliť manažment rizík súvisiacich s prírodnými katastrofami (2,2 milióna EUR),

  • Maldivy: inštitucionálna podpora vláde a pilotné projekty, najmä v oblasti odpadového hospodárstva na rôznych atoloch a ostrovoch (3,8 milióna EUR),

  • Rwanda: podpora udržateľného riadenia prírodných zdrojov prostredníctvom vedenia katastra pozemkov (4,5 milióna EUR),

  • Vanuatu: rozvíjanie kapacít, zdokonalenie poľnohospodárskych postupov, rozšírenie úspešných postupov hospodárenia s vodou a mapovanie nebezpečenstva a rizík (3,2 milióna EUR).


Side Bar