Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

Brussel, 31 mei 2010

Regionale conferentie voor Azië van het wereldwijd bondgenootschap tegen klimaatverandering

Vertegenwoordigers van de EU en van ontwikkelingslanden in Azië zijn vandaag overeengekomen om samen internationale steun te verwerven voor stringentere actie tegen klimaatverandering. Voor de regionale conferentie van het wereldwijd bondgenootschap tegen klimaatverandering zijn vertegenwoordigers van Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Laos, Maldiven, Myanmar, Nepal en de EU bijeengekomen.

"Als kleinere ontwikkelingslanden accepteren we doorgaans wat de grotere ontwikkelingslanden suggereren, om in ieder geval een gemeenschappelijk standpunt in te nemen, maar dat zou wel eens kunnen indruisen tegen onze nationale belangen. Nu is het onze beurt om ons hardop uit te spreken. Als wij niet duidelijk één geluid laten horen, zouden wij wel eens de grootste slachtoffers van klimaatverandering kunnen worden", aldus Sheikh Hasina, de premier van Bangladesh.

"Ik verneem uit de pers dat er sprake is van een tanende belangstelling voor klimaatverandering in veel ontwikkelde landen. Dat is jammer, aangezien dat probleem nog niet is opgelost, terwijl dat wel van ons wordt verwacht. Vraag het maar eens aan de vrouwen in dorpen in Bangladesh die steeds moeten schuilen voor cyclonen. Vraag het maar eens aan de boeren in Bangladesh wier oogst door overstromingen verloren is gegaan. Vraag het maar aan de mensen die de verandering aan den lijve ondervinden. We zijn het aan hen verplicht om een oplossing te vinden", aldus Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie.

Tijdens de regionale conferentie die op 30 en 31 mei in Dhaka, Bangladesh plaatsvond, zijn de problemen geïnventariseerd die in Azië door de klimaatverandering worden veroorzaakt, waarbij naar de specifieke problemen van kwetsbare landen is gekeken. Welke strategieën hebben zij ontwikkeld en welke maatregelen hebben zij genomen om daar iets tegen te doen? Zij hebben de bestaande financiële mechanismen om dergelijke strategieën en maatregelen te ondersteunen, alsmede de kansen op een doeltreffende wereldwijde klimaatovereenkomst, uitgebreid bestudeerd.

De vertegenwoordigers van Bangladesh, Cambodja, Maldiven en de EU hebben op 31 mei een gezamenlijke verklaring ondertekend om de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling in Azië te helpen zich aan de klimaatverandering aan te passen. Overeengekomen is dat de EU financiële steun verleent voor nationale klimaatveranderingsstrategieën die op preventie, schadebeperking en paraatheid zijn gericht.

Achtergrond:

Het wereldwijd bondgenootschap tegen klimaatverandering (hierna kortweg "het bondgenootschap") is een initiatief van de Europese Commissie uit 2007. De bedoeling ervan is de dialoog en de samenwerking op het gebied van klimaatverandering tussen de Europese Unie en de ontwikkelingslanden die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, met name de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling, te verdiepen. Die landen worden het hardst getroffen door de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, aangezien zij maar over een geringe capaciteit beschikken om op die klimaateffecten te reageren en zich daaraan aan te passen.

Het bondgenootschap wil vooral de dialoog over beleidsmatige aspecten van klimaatverandering tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden intensiveren, en de steun voor landen om prioritaire aanpassings- en schadebeperkingsmaatregelen te nemen, uitbreiden. De resultaten van deze dialoog worden gebruikt in de discussies over de klimaatovereenkomst na 2012 in het kader van het raamverdrag inzake klimaatverandering van de VN. De dialoog in het kader van het bondgenootschap heeft reeds tot gezamenlijke verklaringen van de Europese Unie en regionale groepen landen als de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan geleid.

Het bondgenootschap zorgt behalve voor de beleidsmatige dialoog ook voor technische en financiële ondersteuning van welbepaalde ontwikkelingslanden, om hen te helpen de nieuwe problemen in verband met klimaatverandering op te lossen. Voor de periode 2008-2010 stelt de Europese Unie 100 miljoen euro uit haar begroting en uit bilaterale bijdragen van Zweden en Tsjechië beschikbaar voor het bondgenootschap. Daarnaast wordt 40 miljoen euro uit het 10e Europese Ontwikkelingsfonds uitgetrokken voor het stimuleren van de regionale aanpak in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan. Naar verwachting zullen eind 2010 in zo'n 20 van de meest kwetsbare landen door het bondgenootschap ondersteunde maatregelen ten uitvoer worden gelegd. Voorbeelden van maatregelen waarvoor steun van het bondgenootschap wordt verwacht, zijn:

  • Bangladesh: steun aan de uitvoering van de strategie en het actieplan op het gebied van klimaatverandering van Bangladesh. Het plan is gericht op de uitbouw van een klimaatbestendige economie en maatschappij in Bangladesh, door aanpassing aan en beperking van de schade door klimaatverandering (8,5 miljoen euro);

  • Cambodja: steun aan het initiatief "Cambodjaans bondgenootschap tegen klimaatverandering" dat gericht is op versterking van de instellingen aldaar en verbetering van het risicobeheer in verband met natuurrampen (2,2 miljoen euro);

  • Maldiven: institutionele steun aan de regering, alsmede proefprojecten, met name op het gebied van afvalbeheer, op verschillende atollen en eilanden (3,8 miljoen euro);

  • Rwanda: ondersteuning van het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen door registratie van de grond (4,5 miljoen euro);

  • Vanuatu: capaciteitsontwikkeling, verbeterde landbouwpraktijken, opschaling van succesvolle praktijken inzake waterbeheer en het in kaart brengen van risico's (3,2 miljoen euro).


Side Bar