Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/642

Bruxelles, den 31. maj 2010

Regional konference for Asien som led i den globale klimaalliance

Repræsentanter for EU og udviklingslandene i Asien vedtog i dag, at de ville samarbejde om at mobilisere international støtte til en stærkere klimaindsats. I Asiens regionale konference under den globale klimaalliance deltog repræsentanter fra Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Laos, Maldiverne, Myanmar, Nepal og EU.

"For at skabe en enig front accepterer vi mindre lande sædvanligvis, hvad de større udviklingslande foreslår. Men det tjener ikke nødvendigvis vores nationale interesser. Nu er tiden inde til, at vi taler vores egen sag. Hvis vi ikke finder sammen og skaffer gehør for vores synspunkter, risikerer vi at blive de største ofre for klimaændringerne," udtalte Sheikh Hasina, premierminister for Bangladesh.

"Jeg har læst i pressen, at interessen for klimaændringerne er dalet i mange udviklede lande. Det er en skam, for vi har endnu ikke løst problemet. Og det forventer folk af os. Spørg f.eks. kvinderne i en landsby i Bangladesh, som igen og igen må søge ly for orkaner. Spørg bonden i Bangladesh, som må se sine afgrøder blive skyllet væk af oversvømmelser. Spørg hvem som helst, som er vidne til disse ændringer, og som må klare konsekvenserne. Vi skylder dem at finde en løsning." Erklæring fra Connie Hedegaard, EU's klimakommissær.

Deltagerne i den regionale konference (30.-31. maj i Dhaka, Bangladesh) gjorde status over de mange udfordringer, klimaændringerne stiller Asien over for, og så nærmere på de sårbare landes særlige problemer og på, hvilke strategier og tiltag de har valgt som forsvar. De gennemgik nøje de bestående finansielle mekanismer, der kan bruges til at støtte sådanne strategier og tiltag, og udsigterne til en effektiv global aftale, der kan bidrage til at bringe klimaændringerne under kontrol.

Herudover undertegnede repræsentanterne for Bangladesh, Cambodja, Maldiverne og EU den 31. maj en fælles erklæring om klimatilpasningsbistand til Asiens mindst udviklede lande og små østater under udvikling. Ifølge aftalen vil EU yde finansiel støtte til nationale klimastrategier med fokus på forebyggelse, modvirkning og beredskab.

Baggrunden:

Den globale klimaalliance er et initiativ, der blev lanceret af Europa-Kommissionen i 2007. Formålet er at uddybe dialogen og klimasamarbejdet mellem EU og de mest klimasårbare udviklingslande, især de mindst udviklede lande og de små østater under udvikling. Der er disse lande, der rammes hårdest af de negative virkninger af klimaændringerne, da de har de ringeste muligheder for at modvirke og tilpasse sig ændringerne.

Den globale klimaalliance sigter navnlig på at uddybe klimadialogen mellem EU og udviklingslandene og udvide støtten til de berørte lande, så de kan føre de vigtigste tilpasnings- og modvirkningsforanstaltninger ud i livet. Resultaterne af denne dialog indgår i drøftelserne af klimaaftalen for tiden efter 2012 under FN's rammekonvention om klimaændringer. Dialoger under klimaalliancen har allerede udmøntet sig i fælles erklæringer mellem EU og regionale grupper som Afrika, Vestindien og Stillehavet.

Ud over denne politiske dialog yder klimaalliancen teknisk og finansiel støtte til en række udviklingslande, så de bedre kan klare de nye klimaudfordringer. For perioden 2008-2010 afsætter EU 100 millioner EUR til den globale klimaalliance fra EU-budgettet og fra bilaterale bidrag fra Sverige og Tjekkiet. Dertil kommer 40 millioner EUR fra den 10. europæiske udviklingsfond til fremme af regionale strategier i Afrika, Vestindien og Stillehavet. Ved udgangen af 2010 ventes klimaalliancen at yde støtte til aktiviteter i omkring 20 af de mest sårbare lande. Af eksempler på foranstaltninger, som klimaalliancen ventes at støtte, kan nævnes:

  • Bangladesh: Støtte til gennemførelsen af Bangladesh' klimastrategi og ‑handlingsplan, der tager sigte på at opbygge et klimarobust erhvervsliv og samfund i Bangladesh baseret på tilpasning til og modvirkning af klimaændringerne (8,5 mio. EUR)

  • Cambodja: Støtte til initiativet "Cambodia Climate Change Alliance”, der tager sigte på at styrke institutionerne og forbedre håndteringen af katastroferisici (2,2 mio. EUR)

  • Maldiverne: Institutionel støtte til regeringen samt pilotprojekter, navnlig inden for affaldshåndtering på forskellige atoller og øer (3,8 mio. EUR)

  • Rwanda: Støtte til bæredygtig håndtering af naturressourcerne baseret på jordregistrering (4,5 mio. EUR)

  • Vanuatu: Kapacitetsudvikling, bedre landbrugsmetoder, udvidet anvendelse af effektiv vandforvaltningspraksis og fare/risiko-kortlægning (3,2 mio. EUR).


Side Bar