Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 10/63

Bryssel den 28 januari 2010

EU-kommissionär: Integritetsskyddet blir en stor utmaning under nästa årtionde

Skyddet av vår personliga integritet står inför nya problem. Våra Internetvanor kan utnyttjas för beteendestyrd annonsering för att förbättra marknadsföringen av produkter. På nätmötesplatser, som besöks av 41,7 miljoner européer, finns personuppgifter (t.ex. foton) som andra kan ta del av. De 6 miljarder smarta chips som används kan spåra hur vi rör oss. I dag, på Dataskyddsdagen, framhöll EU-kommissionen att dataskyddsbestämmelserna måste uppdateras för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och garantera rätten till personlig integritet, klarheten om rättsläget för industrin och spridningen av ny teknik. Enligt EU:s bestämmelser kan personuppgifter endast användas på legitim grund och med den berörda personens samtycke. När nu Lissabonfördraget och stadgan om de grundläggande rättigheterna har trätt i kraft sade kommissionen i dag att den vill införa tydliga och moderna bestämmelser för hela EU som garanterar en hög nivå när det gäller skyddet av personuppgifter och integritet. Arbetet inleds med en reform av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter från 1995.

”EU-bestämmelserna ska skydda allas personuppgifte r. EU-kommissionen har visat sin beslutsamhet att se till att dessa bestämmelser till fullo följs i alla 27 EU-länder. Innovation är viktigt i dagens samhälle men får inte gå ut över människors grundläggande rätt till personlig integritet. Vi måste nu se till att de allmänna bestämmelserna om uppgiftsskydd håller jämna steg med den tekniska utvecklingen och är lika omfattande som Lissabonfördraget kräver”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. ”EU-bestämmelserna bör innebära att alla får veta när deras personuppgifter lagligen kan behandlas, t.ex. när man ska stiga ombord på ett flygplan, öppna ett bankkonto eller surfa på Internet, och kan säga nej till detta när de så önskar. ”

I dag , på den fjärde årliga Dataskyddsdagen , sade EU-kommissionen att de åtgärder den infört för Internetteknik behövs i hela ekonomin och samhället för att skydda invånarnas integritet och personuppgifter.

K ommissionär Reding meddelade att hon därför kommer att föreslå en modernisering av EU:s bestämmelser om integritet utifrån de allmänna bestämmelserna ( direktivet om skydd av personuppgifter ) från 1995 och de specifika bestämmelserna om telekommunikationer och Internet ( bestämmelserna om integritet och elektronisk kommunikation ).

De uppdaterade bestämmelserna kommer att tillämpas strikt på alla politikområden och i internationella avtal, oavsett av om det handlar om ny teknik, konsumenters rättigheter eller allmän säkerhet.

Under 2009 tog kommissionen flera initiativ för att se till att integritetsskyddet håller jämna steg med den tekniska utvecklingen:

  • En rekommendation om RFID-etiketter i produkter som busskort. Där sägs att sådana etiketter som används inom detaljhandeln automatiskt bör avaktiveras om inte konsumenten själv väljer att etiketten ska fortsätta att vara aktiv ( IP/09/740 ).

  • I februari 2009 förmedlade kommissionen ett avtal mellan 18 (sedan juni 20) stora nätmötesplatser för att förbättra säkerheten på nätet för minderåriga liksom integriteten på nätmötesplatser som Facebook ( IP/09/232 ). Den kommer på Safer Internet Day 2010 nästa månad att rapportera om de framsteg som gjorts, t.ex. hur många som ser till att standardinställningen för profilen för personer under 18 år är ”privat” och inte sökbar.

  • Efter kommissionens förslag tvingar EU:s nya telekombestämmelser leverantörer av kommunikationstjänster som Internet att meddela myndigheterna när säkerhetsöverträdelser leder till förlust eller missbruk av uppgifter ( MEMO/09/513 ). Bestämmelserna stärker konsumenternas rättigheter att få veta när information som cookies lagras eller finns åtkomlig på deras utrustning.

  • Den 14 april 2009 vidtog k ommissionen rättsliga åtgärder mot Storbritannien ( IP/09/570 ) med anledning av oron för att brittiska Internetleverantörer prövat beteendestyrd reklam (PHORM) där enskilda personers Internetanvändning skannats. Kommissionen uppmärksammade Storbritannien på att landets lagstiftning inte överensstämmer med EU-bestämmelserna om sekretess inom telekommunikation när det gäller t.ex. användarens samtycke till avlyssning av kommunikation, sanktioner för olaglig avlyssning och övervakning av avlyssning. Ärendets andra steg inleddes den 3 november 2009 ( IP/09/1626 ). Om Storbritannien inte på ett tillfredsställande sätt beaktar kommissionens krav kan ärendet komma att hänskjutas till EU-domstolen.

Bakgr und

Integritet och skydd av personuppgifter är mänskliga rättigheter som fastställs i artiklarna 7 och 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna .

I EU:s direktiv om skydd av personuppgifter från 1995 fastställs allmänna principer för att harmonisera nationella bestämmelser, t.ex. när personuppgifter kan behandlas och rättigheter för personer vars uppgifter behandlas. Enligt direktivet krävs den berörda personens frivilliga, särskilda och informerade samtycke till uppgiftsanvändning.

EG:s webbplats för uppgiftsskydd: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/

I EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation från 2002 fastställs principer för telekomsektorn. Det skyddar konfidentialiteten vid kommunikation och kräver att EU-länderna förbjuder avlyssning och övervakning utan användarens samtycke (artikel 5.1) eller laglig rätt.

Viviane Reding s videomeddelande om integritet:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/20090414/index_en.htm

EU-institutionernas och EU-organens behandling av uppgifter regleras av förordning (EG) nr 45/2001 om uppgiftsskydd . EU:s allmänna ramar för skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete fastställs i rambeslut 2008/977/RIF .

Europarådet lanserade 2007 Dataskyddsdagen för att informera om vilka personuppgifter som samlas in och varför, och även om enskildas rättigheter och ansvar.

Data skyddsdagen: http://dpd.eun.org/web/guest/home


Side Bar