Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/63

V Bruseli 28. januára 2010

V nasledujúcom desaťročí bude otázka súkromia Európanov veľkou výzvou, tvrdí komisárka EÚ

V otázke nášho súkromia sa stretávame s novými výzvami: behaviorálna reklama môže využiť históriu vyhľadávania na cielenejšiu reklamu výrobkov, stránky na vytváranie sociálnych sietí, ktoré využíva 41,7 milióna Európanov, umožňujú prehliadanie osobných informácií (napríklad fotografií) inými užívateľmi a náš  pohyb môže v súčasnosti sledovať 6 miliárd inteligentných čipov. Európska komisia dnes pri príležitosti Dňa ochrany údajov upozornila na potrebu aktualizovať predpisy v oblasti ochrany údajov tak, aby nezaostávali za technologickým vývojom a aby bolo možné zabezpečiť uplatňovanie práva na súkromie, právnu istotu pre priemyselné odvetvia, ako aj prijímanie nových technológií. Podľa predpisov EÚ možno použiť informácie týkajúce sa určitej osoby len zo zákonných dôvodov a s jej predchádzajúcim súhlasom. Vzhľadom na to, že Lisabonská zmluva a Charta základných práv už nadobudli platnosť, Komisia dnes vyhlásila, že chce vytvoriť prehľadný a moderný súbor predpisov pre celú EÚ, vďaka ktorému zabezpečí vysokú úroveň ochrany osobných údajov a súkromia. Tento proces už začala reformou smernice EÚ o ochrane údajov z roku 1995.

„Predpisy EÚ máme nato, aby chránili osobné údaje každého z nás. Európska komisia preukázala svoje odhodlanie dosiahnuť, aby tieto predpisy rešpektovalo v plnej miere všetkých 27 členských štátov EÚ. Inovácia zohráva v dnešnej spoločnosti významnú úlohu, nemala by sa však presadzovať na úkor základného ľudského práva na súkromie. Musíme sa postarať o to, aby všeobecné predpisy o ochrane údajov držali krok s technologickým vývojom a aby mali taký široký záber, aký vyžaduje Lisabonská zmluva,“ vyhlásila Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Predpisy EÚ by mali umožniť každému uplatniť jeho právo vedieť, kedy možno zákonne spracovať jeho osobné údaje v akejkoľvek oblasti činnosti, či už pri nástupe do lietadla, pri otváraní bankového účtu alebo pri surfovaní na internete. Pritom by mal mať vždy možnosť povedať „nie".

Pri dnešnej príležitosti konania 4. ročníka Dňa ochrany údajov Európska komisia uviedla, že opatrenia, ktoré uplatnila na internetovú technológiu, sú v rámci hospodárstva a spoločnosti potrebné na ochranu súkromia a osobných údajov Európanov.

Komisárka Redingová oznámila, že na tento účel predloží návrhy na modernizáciu predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany súkromia, pričom bude vychádzať zo všeobecných predpisov ( smernica o ochrane údajov ) uplatňovaných od roku 1995 a z osobitných predpisov v oblasti telekomunikácií a internetu ( predpisy o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách ).

Zdokonalené predpisy sa budú dôsledne uplatňovať v rámci všetkých politických oblastí a medzinárodných dohôd, či už v súvislosti s novými technológiami, právami spotrebiteľov alebo verejnou bezpečnosťou.

V roku 2009 prijala Komisia viacero iniciatív, aby sa ubezpečila, že ochrana súkromia nebude zaostávať za technologickým vývojom :

  • Odporúčanie o  inteligentných značkách rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) v produktoch, akými sú napríklad čipové karty na mestskú hromadnú dopravu. V odporúčaní sa uvádza, že značky používané v maloobchode by sa mali automaticky deaktivovať, okrem prípadov, keď by zákazník vyslovene požiadal o možnosť zachovať čip funkčný ( IP/09/740 ).

  • Vo februári 2009 sprostredkovala Komisia dohodu medzi 18 (od júna 20) významnými spoločnosťami prevádzkujúcimi stránky na vytváranie sociálnych sietí , cieľom ktorej je zvýšiť bezpečnosť a ochranu súkromia maloletých on-line na stránkach ako Facebook ( IP/09/232 ). O ich pokroku bude Komisia informovať v rámci Dňa bezpečnejšieho internetu, ktorý sa bude konať vo februári, a zameria sa napríklad na to, koľko z nich nastavuje v rámci predvoľby profily mladistvých do 18 rokov ako neverejné („private“) a ako profily, ktoré sa nedajú vyhľadať.

  • Na základe návrhov Komisie zapracovaných do nových predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií musia poskytovatelia komunikačných služieb ako internet upovedomiť príslušné orgány v prípadoch, keď narušenie bezpečnosti vedie k strate alebo zneužitiu osobných údajov ( MEMO/09/513 ). Posilňuje sa tak právo spotrebiteľov na informácie, keď sa na ich počítači ukladajú alebo sprístupňujú informácie ako napríklad cookies.

  • 14. apríla 2009 začala Komisia konanie proti Spojenému kráľovstvu ( IP/09/570 ) v reakcii na sťažnosti občanov súvisiace s  behaviorálnou reklamou (PHORM), ktorú sa rozhodli testovať poskytovatelia internetových služieb v Spojenom kráľovstve, pričom sledovali správanie užívateľov internetu. Komisia varovala Spojené kráľovstvo, že jeho právne predpisy nie sú v súlade s predpismi EÚ o dôvernosti v rámci telekomunikácií v oblastiach, akými sú napríklad súhlas užívateľa so zachytávaním komunikácie, sankcie v prípade nezákonného zachytávania a dohľad nad aktivitami súvisiacimi so zachytávaním. 3. novembra 2009 sa začala druhá fáza tohto konania ( IP/09/1626 ). Ak sa Spojenému kráľovstvu nepodarí presvedčiť Komisiu, tento prípad sa môže dostať pred Európsky súdny dvor.

Kontext

Právo na súkromie a ochranu osobných údajov sú ľudskými právami stanovenými v článkoch 7 a 8 Charty základných práv EÚ .

smernici EÚ o ochrane údajov z roku 1995 sa ustanovujú všeobecné zásady zamerané na harmonizáciu vnútroštátnych predpisov, napríklad pokiaľ ide o to, kedy možno spracovať osobné údaje, a pokiaľ ide o práva osôb, údaje ktorých sa spracúvajú. Podľa týchto zásad musí byť súhlas osoby so spracovaním jej údajov slobodne poskytnutý a informovaný.

Webová stránka Európskej komisie venovaná ochrane údajov:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/

V smernici EÚ o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách z roku 2002 sa ustanovujú zásady pre sektor telekomunikácií. Na jej základe sa zabezpečuje ochrana dôvernosti komunikácie a vyžaduje sa, aby štáty EÚ zakázali zachytávanie a sledovanie bez súhlasu užívateľov (článok 5 ods. 1) alebo bez zákonného povolenia.

Videopríhovor komisárky Viviane Redingovej o ochrane súkromia je k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/20090414/index_en.htm

Na spracovanie údajov inštitúciami a orgánmi EÚ sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001 o ochrane údajov . Rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV predstavuje všeobecný rámec EÚ na ochranu osobných údajov v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Rada Európy zorganizovala v roku 2007 Deň ochrany údajov s cieľom vysvetliť, aké osobné údaje sa zbierajú a prečo, a objasniť ľuďom ich práva a povinnosti.

Webová stránka venovaná Dňu ochrany údajov: http://dpd.eun.org/web/guest/home


Side Bar