Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 63

Bruksela, dnia 28 stycznia 2010 r.

Prywatność Europejczyków wystawiona będzie na ogromną próbę w najbliższej dekadzie, twierdzi komisarz UE

Naszą prywatność czekają nowe wyzwania: reklama behawioralna może wykorzystać historię wyszukiwania przez Ciebie stron internetowych, aby skuteczniej promować określone produkty; portale społecznościowe, odwiedzane przez 41,7 mln Europejczyków, pozwalają na udostępnianie informacji osobowych, takich jak na przykład zdjęcia oglądane przez inne osoby; 6 mld inteligentnych chipów będących obecnie w użyciu może śledzić Twoje ruchy. W dniu dzisiejszym (Dniu Ochrony Danych Osobowych) Komisja Europejska zapowiedziała konieczność aktualizacji przepisów dotyczących ochrony danych, aby dostosować je do zmian technologicznych i zapewnić prawo do prywatności, pewności prawnej dla przemysłu oraz wdrażać nowe rozwiązania technologiczne. Przepisy unijne stanowią, że dane osobowe mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody zainteresowanych tylko w prawnie uzasadnionych przypadkach. Obecnie, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i karty praw podstawowych, Komisja poinformowała, że zamierza stworzyć przejrzyste, nowoczesne przepisy dla całej UE, gwarantujące wysoki poziom ochrony danych osobowych i prywatności, począwszy od r eformy unijnej dyrektywy o ochronie danych z 1995 r.

„Przepisy UE mają chronić dane osobowe wszystkich obywateli. Komisja Europejska wykazała się zaangażowaniem w działaniach mających na celu pełne przestrzeganie tych przepisów we wszystkich 27 krajach UE. Innowacyjne rozwiązania mają kolosalne znaczenie dla współczesnego społeczeństwa, ale nie powinny naruszać podstawowego prawa każdego człowieka do zachowania prywatności. Musimy zagwarantować pełną zgodność przepisów o ochronie danych osobowych z rozwojem technologicznym i ich wchestronność, tak jak tego wymaga od nas traktat lizboński ” powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Prawodawstwo unijne powinno każdemu gwarantować prawo do wiedzy o przypadkach, gdy przetwarzanie dotyczących go danych jest prawnie dopuszczalne, w każdej dziedzinie życia, czy to w trakcie podróży samolotem, czy w momencie otwierania rachunku bankowego lub surfowania po Internecie, a także do powiedzenia w każdej chwili „nie” .”

W dniu dzisiejszym, gdy obchodzimy czwarty Dzień Ochrony Danych Osobowych , Komisja Europejska stwierdziła, że środki przez nią stosowane w odniesieniu do Internetu są niezbędne w całej gospodarce i potrzebne całemu społeczeństwu, aby chronić prywatność Europejczyków i dotyczące ich dane osobowe.

W tym celu pani komisarz Reding ogłosiła, że zaproponuje unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących prywatności, opierając się na przepisach ogólnych ( dyrektywa o ochronie danych ), obowiązujących od 1995 r. oraz na szczegółowych przepisach dotyczących telekomunikacji i Internetu ( dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej ).

Nowoczesne przepisy będą bezwzględnie stosowane we wszystkich obszarach polityki i dotyczyć będą wszystkich umów międzynarodowych, czy to w odniesieniu do nowych technologii, praw konsumenckich czy też bezpieczeństwa publicznego.

W 2009 r. Komisja podjęła szereg inicjatyw mających zapewnić dostosowanie kwestii poszanowania prywatności do postępu technologicznego :

  • zalecenie w sprawie inteligentnych identyfikatorów RFID (identyfikacja radiowa) w produktach takich jak magnetyczne bilety autobusowe, stanowi, że identyfikatory te, stosowane w handlu detalicznym, byłyby automatycznie wyłączane, chyba że konsument dokonujący zakupu artykułu wyposażonego w identyfikator zdecyduje o pozostawieniu go włączonym ( IP/09/740 ).

  • w lutym 2009 r. Komisja pośredniczyła w negocjacjach umowy pomiędzy osiemnastoma (dwudziestoma od czerwca) największymi firmami prowadzącymi portale społecznościowe, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa nieletnich korzystających z Internetu, a także zapewnienie poszanowania prywatności na portalach typu Facebook ( IP/09/232 ). W przyszłym miesiącu Komisja przedstawi sprawozdanie na ten temat przy okazji zbliżającego się Dnia Bezpiecznego Internetu: na przykład ile z tych firm profile osób poniżej osiemnastego roku życia automatycznie traktuje jako prywatne profile i blokuje możliwość ich przeglądania.

  • nowe przepisy unijne dotyczące telekomunikacji , będące nastepstwem wniosków Komisji, zobowiązują dostawców usług telekomunikacyjnych, takich jak Internet, do informowania organów nadzorczych o ewentualnych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa skutkujących utratą danych osobowych lub ich bezprawnym wykorzystaniem ( MEMO/09/513 ). Zwiększają one prawa konsumentów do informacji o wszystkich przypadkach przechowywania lub przeglądania internetowych cookies na ich komputerze.

  • w dniu 14 kwietnia 2009 r. Komisja wniosła sprawę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu ( IP/09/570 ) w reakcji na skargi obywateli dotyczące brytyjskich dostawców Internetu testujących reklamę behawioralną (PHORM), która analizowała ich zachowania w Internecie. Komisja ostrzegła Zjednoczone Królestwo o braku zgodności brytyjskiego prawa z przepisami unijnymi dotyczącymi poufności w dziedzinie telekomunikacji. Dotyczy to, na przykład, zgody użytkownika na przyjmowanie komunikatów, sankcji za bezprawne ich przechwytywanie oraz nadzorowania procesu ich przejmowania. Dnia 3 listopada 2009 r. sprawa wkroczyła w drugą fazę ( IP/09/1626 ). Jeśli Zjednoczone Królestwo nie dostosuje odpowiednio prawa zgodnie z zastrzeżeniami Komisji, sprawa może trafić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Przebieg procedury

Poszanowanie prywatności i ochrona danych osobowych wchodzą w zakres praw człowieka określonych art. 7 i 8 Karty praw podstawowych UE .

Unijna dyrektywa o ochronie danych z 1995 r. ustanawia ogólne zasady harmonizacji krajowych przepisów określając przypadki, gdy dane osobowe mogą być przetwarzane oraz prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane. Stanowią one, że zgoda osoby na wykorzystanie jej danych nie może być wymuszona oraz musi być precyzyjna i świadoma.

Strona internetowa Komisji poświęcona ochronie danych osobowych: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/

Unijna dyrektywa o ochronie prywatności i łączności elektronicznej z 2002 r. ustanawia zasady dla sektora łączności. Chroni ona poufność komunikacji wymagając od państw UE wprowadzenia zakazu przejmowania lub nadzorowania komunikacji bez zgody użytkownika (art. 5 ust. 1) lub specjalnego upoważnienia.

Przekaz wideo Viviane Reding dotyczący poszanowania prywatności:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/20090414/index_en.htm

Przetwarzanie danych przez instytucje i organy unijne reguluje rozporządzenie (WE) nr 45/2001 o ochronie danych osobowych . Ogólne ramy unijne dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych określa decyzja ramowa 2008/977/JHA .

Rada Europy ustanowiła Dzień Ochrony Danych Osobowych w 2007 r., aby wyjaśnić, jakie dane osobowe są gromadzone i dlaczego, a także uzmysłowić ludziom ich prawa i obowiązki w tym zakresie.

Dzień Ochrony Danych Osobowych http://dpd.eun.org/web/guest/home


Side Bar