Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 63

Brussel, 28 januari 2010

Privacy Europeanen grote uitdaging voor komende decennium, verklaart EU-Commissaris

Onze persoonlijke levenssfeer staat voor nieuwe uitdagingen: advertentietechnieken kunnen gebruik maken van ons surfpatroon om producten gemakkelijker aan de man te brengen, via socialenetwerksites (met 41,7 miljoen Europese gebruikers) wordt persoonlijke informatie zoals foto's toegankelijk voor anderen, en onze handel en wandel kan worden nagegaan met behulp van intelligente chips, waarvan er reeds 6 miljard in omloop zijn. Vandaag – de Dag van de gegevensbescherming - heeft de Europese Commissie ervoor gewaarschuwd dat de gegevensbeschermingsregels moeten worden bijgewerkt om gelijke tred te houden met de technologische veranderingen en zo het recht op privacy, de rechtszekerheid voor het bedrijfsleven en de invoering van nieuwe technologieën te verzekeren. De EU-regels bepalen dat persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt met voorafgaande toestemming van de betrokkene én indien daar gegronde redenen toe zijn. Nu het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten in werking zijn getreden, deelde de Commissie vandaag mee dat zij duidelijke, moderne regels wil vaststellen voor de hele EU om een hoog niveau van bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer te waarborgen, te beginnen met een hervorming van de EU‑gegevingsbeschermingsrichtlijn van 1995.

"De EU-regels zijn er om ieders persoonsgegevens te beschermen. De Europese Commissie heeft laten zien dat zij vastbesloten is ervoor te zorgen dat alle 27 EU‑lidstaten deze regels volledig naleven. Hoewel innovatie een belangrijke rol speelt in de huidige samenleving, mag dit niet ten koste gaan van ieders grondrecht op privacy. We moeten er nu voor zorgen dat de algemene regels voor gegevensbescherming aangepast worden aan de huidige stand van de technologie en even omvattend zijn als het Verdrag van Lissabon vereist ," aldus Europees Commissaris voor Informatiemaatschappij en media Viviane Reding. "De EU‑regels moeten garanderen dat iedereen het recht heeft te weten in welke gevallen zijn persoonsgegevens rechtmatig kunnen worden verwerkt, op alle gebieden van het maatschappelijk leven - of het nu gaat om het aan boord gaan van een vliegtuig, het openen van een bankrekening of het surfen op het internet - en dit desgewenst te weigeren."

Naar aanleiding van de vierde jaarlijkse Dag van de gegevensbescherming , die vandaag plaatsvond, verklaarde de Europese Commissie dat de voor internettechnologie geldende maatregelen ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens van de Europese burger noodzakelijk zijn in alle sectoren van de economie en de samenleving.

Met het oog hier kondigde Commissaris Reding aan dat zij op basis van de algemene regels ( gegevensbeschermingsrichtlijn ) van 1995 en de specifieke telecommunicatie- en internetregels ( e-Privacyregels ) een voorstel zal indienen om de EU-privacyvoorschriften te moderniseren.

Deze verbeterde voorschriften zouden streng worden toegepast in alle beleidsdomeinen en internationale overeenkomsten, of het nu gaat om nieuwe technologieën, consumentenrechten of openbare veiligheid.

In 2009 heeft de Commissie een aantal initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat de privacywetgeving de technologische ontwikkelingen volgt:

  • Z ij heeft een aanbeveling uitgebracht inzake met radiofrequentie-identificatie (RFID) "smart tags" uitgeruste producten zoals bustickets, waarin staat dat de in de kleinhandel gebruikte tags automatisch moeten worden gedeactiveerd tenzij de consument uitdrukkelijk verzoekt de chip operationeel te laten ( IP/09/740 ).

  • In februari 2009 sloot zij een overeenkomst met 18 (sedert juni 20) belangrijke socialenetwerk bedrijven om de veiligheid en privacy van minderjarigen op socialenetwerksites zoals Facebook te verbeteren ( IP/09/232 ). Zij brengt volgende maand tijdens de Dag van een veiliger internet verslag uit over de geboekte vooruitgang, onder andere inzake het aantal socialenetwerkbedrijven dat profielen van minderjarigen standaard op "privé" instelt en niet doorzoekbaar maakt.

  • Op voorstel van de Commissie verplichten nieuwe Europese telecomregels aanbieders van communicatiediensten zoals het internet ertoe de autoriteiten ervan op de hoogte te brengen wanneer een schending van de beveiliging het verlies of misbruik van persoonsgegevens tot gevolg heeft ( MEMO/09/513 ). Ze versterken het recht van de consument om op de hoogte te worden gebracht wanneer informatie zoals “Internet-cookies” (elektronische visitekaartjes) op hun computer wordt opgeslagen of geraadpleegd.

  • Op 14 april 2009 heeft de Commissie het VK ( IP/09/570 ) in gebreke gesteld na een reeks klachten van internetgebruikers uit het VK over het uittesten van op het surfpatroon van de gebruikers gebaseerde advertentietechnieken (Phorm) door internetproviders. De Commissie heeft het VK gewaarschuwd dat zijn wetgeving niet in overeenstemming is met de EU-regels inzake het vertrouwelijke karakter van de telecommunicatie op gebieden als de toestemming van de gebruiker voor de onderschepping van communicatie, de bestraffing van onwettige onderschepping en de controle op onderscheppingsactiviteiten. De tweede fase van de inbreukprocedure is op 3 november 2009 van start gegaan ( IP/09/1626 ). Als het antwoord van het VK niet bevredigend is, kan de Commissie de zaak doorverwijzen naar het Europees Hof van Justitie

Achtergrond

Privacy en bescherming van persoonsgegevens zijn in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de EU neergelegde mensenrechten.

De EU-gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995 bevat algemene beginselen ter harmonisatie van de nationale regelgeving, onder andere inzake de gevallen waarin persoonsgegevens mogen worden verwerkt en de rechten van de personen wier gegevens worden verwerkt. Volgens deze beginselen moet de instemming van de betrokkene met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vrij, specifiek en op informatie berust moet zijn.

Gegevensbeschermingswebsite van de Commissie :

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/

De EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie van 2002 stelt beginselen vast voor de telecomsector. Zij beschermt het vertrouwelijke karakter van de communicatie door te verbieden dat de EU-lidstaten communicatie onderscheppen of controleren indien de betrokken gebruikers niet hebben (artikel 5, lid 1), tenzij dit bij wet is toegestaan.

De videoboodschap van Viviane Reding inzake privacy:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/20090414/index_en.htm

Verordening (EG) nr. 45/2001 heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen en organen van de EU. Kaderbesluit 2008/977/JBZ vormt het algemene EU-kader voor de bescherming van persoonsgegevens bij de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

De Raad van Europa heeft in 2007 de Dag van de gegevensbescherming georganiseerd om duidelijk te maken welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom, alsmede wat ieders rechten en verantwoordelijkheden hieromtrent zijn.

Dag van de gegevensbescherming http://dpd.eun.org/web/guest/home


Side Bar