Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 63

Briuselis, 2010 m. sausio 28 d.

ES Komisijos narės manymu, europiečių privatumo užtikrinimas bus didelis kito dešimtmečio iššūkis

Mūsų privatumui kyla naujų iššūkių, pvz., taikant elgsena pagrįstos reklamos technologiją mūsų naršymo internete istorija gali būti naudojama prekių pardavimui gerinti; socialinių tinklų svetainėse, kuriomis naudojasi 41,7 mln. europiečių, kitiems asmenims suteikiama galimybė peržiūrėti asmeninę informaciją, pvz., nuotraukas; šiuo metu naudojama 6 mlrd. lustų jūsų judėjimui stebėti. Šiandien minimą Duomenų apsaugos dieną Europos Komisija perspėjo, kad duomenų apsaugos taisyklės turi būti atnaujintos, kad būtų tinkamai atsižvelgta į technologijų pokyčius ir užtikrinta teisė į privatumą, įmonių teisinis tikrumas, taip pat galimybė diegti naujas technologijas. Remiantis ES taikomomis nuostatomis, asmens informacija gali būti naudojama tik teisėtais tikslais gavus išankstinį sutikimą. Atsižvelgdama į tai, kad jau galioja ir Lisabonos sutartis, ir Pagrindinių teisių chartija, Komisija šiandien pareiškė norinti parengti aiškias šiuolaikiškas ES nuostatas, kuriomis būtų galima užtikrinti gerą asmens duomenų apsaugą bei privatumą, ir pasiūlė pirmiausiai persvarstyti 1995 m. ES duomenų apsaugos direktyvą.

„ES nuostatų paskirtis – apsaugoti asmens duomenis. Europos Komisija patvirtino pasiryžimą užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi visos 27 ES valstybės. Inovacijos šiuolaikinei visuomenei yra svarbios, tačiau jas diegiant neturėtų būti pažeidžiama viena iš pagrindinių teisių – teisė į privatumą. Todėl turime užtikrinti, kad bendrosios duomenų apsaugos taisyklės atitiktų technologijų pokyčius ir Lisabonos sutarties reikalavimus , sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Atitinkamomis ES nuostatomis visiems turėtų būti užtikrinta teisė žinoti, kokiomis sąlygomis asmens duomenys gali būti teisėtai apdorojami, pvz., sėdant į lėktuvą, atidarant banko sąskaitą ar naršant internete, ir bet kada atsisakyti tokius duomenis pateikti.“

Šiandien ketvirtą kartą minint kasmet rengiamą Duomenų apsaugos dieną Europos Komisija teigė, kad, siekiant apsaugoti europiečių privatumą ir asmens duomenis, interneto technologijoms Komisijos taikomas priemones būtina taikyti visame ūkyje ir visuomenėje.

Todėl Komisijos narė V. Reding paskelbė siūlysianti, kad ES privatumo taisyklės būtų atnaujintos pagal bendrąsias taisykles ( Duomenų apsaugos direktyva ), taikomas nuo 1995 m., ir pagal konkrečias telekomunikacijų ir interneto nuostatas ( E. privatumo nuostatos ).

Patobulintos nuostatos būtų griežtai taikomos visose politikos srityse, pvz., naujųjų technologijų, vartotojų teisių ar viešojo saugumo, ir visiems atitinkamiems tarptautiniams susitarimams.

2009 m. Komisija, siekdama užtikrinti, kad sprendžiant privatumo klausimus būtų atsižvelgiama į technologijų naujoves , ėmėsi keleto iniciatyvų:

  • Priimta rekomendacija dėl radijo dažninio atpažinimo (RDA) intelektinių žymenų tokiuose produktuose kaip autobusų bilietai; rekomendacijoje nurodoma, kad mažmeninėje prekyboje naudojami žymenys turėtų būti automatiškai išjungti, nebent prekę su žymeniu perkantis vartotojas aiškiai sutinka, kad žymuo nebūtų išjungtas ( IP/09/740 ).

  • 2009 m. vasario mėnesį Komisija tarpininkavo sudarant 18 (nuo birželio mėn. – 20) didžiausių socialinių tinklų bendrovių susitarimą gerinti nepilnamečių saugą ir privatumą tokiose socialinių tinklų svetainėse kaip Facebook ( IP/09/232 ). Apie bendrovių padarytą pažangą Komisija informuos 2010 m. Saugesnio interneto dieną, kuri bus minima kitą mėnesį; pavyzdžiui, bus nurodyta, kiek iš tų bendrovių nustato, kad jaunesnių nei 18 metų vartotojų profiliai būtų privatūs ir kad nebūtų galima jų automatinė paieška.

  • Atsižvelgiant į Komisijos siūlymus, naujosiose ES telekomunikacijų taisyklėse reikalaujama, kad ryšių paslaugų, pvz., interneto, tiekėjai informuotų valdžios institucijas, kai dėl saugumo pažeidimų asmens duomenys prarandami ar netinkamai panaudojami ( MEMO/09/513 ). Šiomis taisyklėmis įtvirtinama vartotojų teisė būti informuotiems, kai jų įrangoje saugoma tokia informacija kaip interneto slapukai arba ta informacija bandoma pasinaudoti.

  • 2009 m. balandžio 14 d. Komisija ėmėsi teisinių priemonių prieš Jungtinę Karalystę ( IP/09/570 ), reaguodama į piliečių susirūpinimą dėl to, kad JK interneto tiekėjai bando vartotojų elgsena grindžiamos reklamos technologiją (PHORM), kurią taikant stebima, kaip jie naudojasi internetu. Komisija įspėjo JK, kad jos įstatymai neatitinka ES telekomunikacijų sektoriaus konfidencialumo taisyklių tokiose srityse kaip vartotojų sutikimas su pranešimų perėmimu, nuobaudos už neteisėtą perėmimą ir perėmimo veiklos priežiūra. 2009 m. lapkričio 3 d. prasidėjo antras bylos nagrinėjimo etapas ( IP/09/1626 ). Jeigu JK tinkamai neatsižvelgs į Komisijos pareikštas pastabas, byla gali būti perduota Europos Teisingumo Teismui.

Pagrindiniai faktai

Privatumas ir asmens duomenų apsauga – tai ES pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose nurodytos žmogaus teisės.

1995 m. ES duomenų apsaugos direktyvoje išdėstyti bendrieji principai, siekiant derinti valstybių narių nuostatas, susijusias su tuo, kada asmens duomenys gali būti apdorojami, ir su asmenų, kurių duomenys apdorojami, teisėmis. Remiantis tais principais, asmens leidimas naudoti jo duomenis turi būti aiškus, pagrįstas ir suteiktas laisva valia.

EB duomenų apsaugos svetainė: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/

2002 m. ES direktyvoje dėl privatumo ir elektroninių ryšių išdėstyti telekomunikacijų sektoriui taikomi principai. Direktyva saugomas ryšių konfidencialumas ir reikalaujama, kad ES valstybės draustų be naudotojų sutikimo ar įgaliojimo perimti ir stebėti pranešimus (5 straipsnio 1 dalis).

Viviane’os Reding vaizdo žinutė apie privatumą skelbiama:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/20090414/index_en.htm .

ES institucijos ir įstaigos duomenis apdoroja pagal Duomenų apsaugos reglamentą (EB) 45/2001 . Bendras ES asmens duomenų apsaugos teisinis pagrindas vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose yra Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR .

Europos Taryba 2007 m. paskelbė Duomenų apsaugos dieną , siekdama paaiškinti, kokie asmens duomenys yra kaupiami ir kodėl, taip pat išaiškinti žmonių teises ir pareigas.

Daugiau apie Duomenų apsaugos dieną: http://dpd.eun.org/web/guest/home .


Side Bar