Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/63

Bryssel 28. tammikuuta 2010

Eurooppalaisten yksityisyyden suoja on ensi vuosikymmenen suuri haaste

Yksityisyyden suojaan kohdistuu uusia haasteita: käyttäytymiseen perustuvassa mainonnassa voidaan käyttää henkilön internethistoriaa tuotemarkkinoinnin kohdistamiseen; sosiaaliset verkkosivut, joita käyttää 41,7 miljoonaa eurooppalaista, tarjoavat henkilökohtaisia tietoja, kuten valokuvia, ulkopuolisten saataville; ja nykyisten 6 miljardin älysirun avulla voidaan jäljittää toisten liikkeitä. Euroopan komissio varoitti tänään, tietosuojapäivänä, että tietosuojasäännöt on saatettava ajan tasalle, jotta voidaan pysyä tekniikan muutosten tasalla ja varmistaa ihmisten yksityisyyden suoja, yritysten oikeusvarmuus ja uusien teknologioiden käyttöönotto. EU:n sääntöjen mukaan henkilöä koskevia tietoja saa käyttää vain oikeutetuista syistä henkilön annettua siihen suostumuksensa. Nyt kun Lissabonin sopimus ja EU:n perusoikeuskirja ovat voimassa, komissio sanoi tänään haluavansa luoda EU:n tasolla selvät, uudenaikaiset säännöt, joilla taataan korkeatasoinen henkilötietojen ja yksityisyyden suoja. EU aloittaa työn uudistamalla vuonna 1995 annetun tietosuojadirektiivin.

”EU:ssa on säännöt, joilla suojataan jokaisen henkilötiedot. Euroopan komissio on näyttänyt sitoutuneensa siihen, että kaikissa EU:n 27 jäsenmaassa noudatetaan näitä sääntöjä. Innovointi on nyky-yhteiskunnassa tärkeää, mutta sen varjolla ei saa loukata ihmisten perusoikeutta yksityisyyden suojaan. Meidän on nyt varmistettava, että yleiset tietosuojasäännöt ovat nykyteknologian tasalla ja niin kattavat kuin Lissabonin sopimus edellyttää ”, sanoi Viviane Reding, EU:n tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari. ”EU:n sääntöjen olisi oltava sellaiset, että jokainen voi tietää, milloin heitä koskevia henkilötietoja voidaan käyttää laillisesti millä tahansa elämänalalla: lentokoneeseen noustessa, pankkitiliä avattaessa tai internetissä. Heidän pitäisi voida halutessaan kieltää henkilötietojensa käyttö.”

Tänään pidettävillä neljänsillä Data Protection Day -päivillä Euroopan komissio totesi, että niitä toimenpiteitä, joita se soveltaa internetteknologiaan, tarvitaan kaikkialla talouselämässä ja yhteiskunnassa, jotta eurooppalaisten yksityisyys ja henkilötiedot voidaan suojata.

Komissaari Reding sanoi tämän aikaan saamiseksi ehdottavansa EU:n yksityisyyden suojaa koskevien sääntöjen uudenaikaistamista. Ne tulevat perustumaan vuodesta 1995 voimassa oleviin yleisiin sääntöihin ( tietosuojadirektiivi ) ja erityisiin televiestintää ja internetiä koskeviin sääntöihin ( sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi ).

Parannettuja sääntöjä sovellettaisiin tinkimättä kaikilla politiikan aloilla ja kansainvälisissä sopimuksissa, niin uusissa teknologioissa, kuluttajansuoja-asioissa kuin yleistä turvallisuutta koskevissa asioissa.

Komissio teki vuonna 2009 useita aloitteita varmistaakseen, että yksityisyyden suoja pysyy teknologian tasalla:

  • Komissio on antanut lyhyen kantaman radiotekniikalla etäluettavia (RFID) tunnistimia (joita käytetään esimerkiksi bussilipuissa) koskevan suosituksen, jonka mukaan vähittäiskaupassa käytettyjen tunnistimien olisi deaktivoiduttava automaattisesti, ellei tunnistimen sisältävän tuotteen ostaja itse päätä aktivoinnin jatkamisesta ( IP/09/740 ).

  • Helmikuussa 2009 komissio neuvotteli 18:n (kesäkuusta lähtien 20:n) suurimman sosiaalisia verkkoja ylläpitävän yrityksen välillä sopimuksen , jolla parannetaan alaikäisten turvallisuutta verkossa ja yksityisyyden suojaa esimerkiksi Facebookissa ( IP/09/232 ). Komissio raportoi näiden toimien edistyksestä ensi kuussa Turvallinen internet 2010 ‑päivillä: tällöin käy ilmi esimerkiksi, kuinka moni yritys tekee alle 18-vuotiaiden profiileista oletusarvoisesti sellaisia, ettei niitä voi hakea.

  • Komission ehdotusten mukaisesti EU:n uudet televiestintäsäännöt velvoittavat internetin tyyppisten viestintäpalvelujen tarjoajat ilmoittamaan viranomaisille, kun suojan pettäminen on johtanut henkilötietojen katoamiseen tai väärinkäyttöön ( MEMO/09/513 ). Säännöt parantavat kuluttajien oikeuksia saada tieto, jos internetin evästeiden kaltaisia tietoja talletetaan heidän laitteisiinsa tai niitä käytetään.

  • Komissio käynnisti 14. huhtikuuta 2009 oikeustoimen ( IP/09/570 ) Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, kun kansalaiset huolestuivat siitä, että Britannian internetpalvelujen tarjoajat testaavat käyttötottumuksiin perustuvaa mainontaa (PHORM) , jossa seurattiin heidän internetin käyttöään . Komissio varoitti Britanniaa, ettei sen lainsäädäntö ole televiestinnän luottamuksellisuutta koskevien EU:n sääntöjen mukaista esimerkiksi silloin, kun on kysymys käyttäjän suostumuksesta telekuunteluun, laittomasta telekuuntelusta määrättävistä seuraamuksista ja telekuuntelun valvonnasta. Asian käsittelyssä tultiin toiseen vaiheeseen 3. marraskuuta 2009 ( IP/09/1626 ). Jollei Britannia toimi komissiota tyydyttävällä tavalla, asia voidaan viedä Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Taustaa

Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja ovat EU:n perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa vahvistettuja ihmisoikeuksia.

Vuonna 1995 annetussa EU:n tietosuojadirektiivissä vahvistetaan yleiset periaatteet kansallisten sääntöjen yhdenmukaistamiseksi. Säännöt koskevat esimerkiksi sitä, milloin henkilötietoja saa käsitellä, sekä niiden henkilöiden oikeuksia, joiden tietoja käsitellään. Sääntöjen mukaan henkilöiden on annettava tietojen käsittelyyn vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen suostumus.

EU:n tietosuojaa koskeva verkkosivu: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/

Vuonna 2002 annetussa EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä vahvistetaan televiestintä-alaa koskevat periaatteet. Direktiivissä säädetään viestinnän luottamuksellisuudesta ja edellytetään, että EU-maat kieltävät ilman käyttäjän lupaa tapahtuvan viestien sieppauksen ja valvonnan (5 artiklan 1 kohta), jollei se ole laillisesti sallittua.

Viviane Redingin videoviesti yksityisyyden suojasta:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/20090414/index_en.htm

Tietosuoja-asetus (EY) N:o 45/2001 käsittelee EU:n toimielinten ja muiden elinten tietojenkäsittelyä. Puitepäätös 2008/977/JHA on EU:n henkilötietoja koskeva yleinen säädöskehys poliisin ja oikeuslaitoksen yhteistyössä rikosasioissa.

Euroopan neuvosto perusti vuonna 2007 tietosuojapäivän , jonka yhteydessä on tarkoitus selittää, mitä henkilötietoja kerätään ja minkä vuoksi, ja mitkä ovat ihmisten oikeudet ja vastuut.

Tietosuojapäivä: http://dpd.eun.org/web/guest/home .


Side Bar