Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/63

Brüssel, 28. jaanuar 2010

ELi volinik: eurooplaste eraelu puutumatuse kaitse on järgmise aastakümne suur väljakutse

Eraelu puutumatuse kaitsega on seotud uued väljakutsed: käitumisharjumuste jälgimisel põhinevas reklaamitehnoloogias võidakse toodete paremaks turustamiseks kasutada isiku internetiandmeid, 41,7 miljonit eurooplast kasutab suhtlusvõrkusid, mille kaudu on isikuandmed (nt fotod) teistele nähtavad, ning 6 miljardi kasutuses oleva RFID-kiibi abil on võimalik jälgida isiku liikumist. Euroopa Komisjon hoiatas täna, andmekaitsepäeval, et andmekaitse-eeskirju tuleb tehnoloogia arenguga sammupidamiseks ajakohastada, et tagada õigus eraelu puutumatusele, ettevõtjate õiguskindlus ning uue tehnoloogia kasutuselevõtt. ELi eeskirjade kohaselt võib isikuandmeid kasutada üksnes õiguslikel põhjustel ning isikute eelneval nõusolekul. Nüüd, kui Lissaboni leping ja põhiõiguste harta on jõustunud, ütles komisjon täna, et ta soovib ELi tasandil välja töötada selged ja ajakohased eeskirjad, mis tagaksid isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse kõrgel tasemel. Tööd alustatakse 1995. aasta andmekaitsedirektiivi muutmisega.

„ELi eeskirjad on igaühe isikuandmete kaitsmiseks. Euroopa Komisjon on näidanud, et ta teeb kõik selleks, et neid eeskirju järgitaks kõigis 27 liikmesriigis. Tänapäeva ühiskonnas on innovatsioon oluline, kuid see ei tohiks õõnestada inimeste põhiõigust eraelu puutumatusele. Praegu on meie ülesanne tagada, et üldised andmekaitse-eeskirjad oleksid kooskõlas tehnoloogia arenguga ning vastaksid oma ulatuselt Lissaboni lepingu nõuetele," ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „ELi eeskirjad peaksid olema sellised, et igaüks teaks, millal tema isikuandmeid võib seaduslikult kasutada mis tahes eluvaldkonnas: lennukipardale minnes, pangakontot avades või internetis surfates. Samuti peab isikul olema alati võimalik oma isikuandmete kasutamist keelata.”

Euroopa Komisjon ütles täna peetaval neljandal andmekaitsepäeval , et meetmeid, mida komisjon on kohaldanud internetitehnoloogia suhtes, on vaja eurooplaste eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitseks võtta kõikjal majandus- ja sotsiaalelus.

Volinik Reding teatas, et selle elluviimiseks teeb ta ettepaneku eraelu puutumatust käsitlevate ELi eeskirjade ajakohastamiseks, mis põhineks aastast 1995 kehtivatel üldeeskirjadel ( andmekaitsedirektiiv ) ning konkreetsetel telekommunikatsiooni ja interneti eeskirjadel ( eraelu puutumatuse kaitse eeskirjad elektroonilise side valdkonnas ).

Täiustatud eeskirju kohaldataks jõuliselt kõigis poliitikavaldkondades ja kõigi rahvusvaheliste kokkulepete puhul, käsitlegu need uut tehnoloogiat, tarbijaõigusi või avalikku turvalisust.

2009. aastal käivitas komisjon mitu algatust, et tagada eraelu puutumatuse kaitse vastavus tehnoloogia tasemega :

  • soovitus raadiosagedustuvastuse (RFID-kiipide) kasutamise kohta (nt bussikaartides), mille kohaselt tuleb jaekaubanduses kasutatavad kiibid automaatselt desaktiveerida, välja arvatud juhul, kui tarbija valib kiibi kasutamise, paludes see jätta toimimisvalmis olekusse ( IP/09/740 );

  • 2009. aasta veebruaris sõlmis komisjon kokkuleppe 18 (alates juunist 20) peamise suhtlusvõrke haldava ettevõtjaga, et suurendada alaealiste veebiturvalisust ja parandada eraelu puutumatuse kaitset näiteks sellises suhtlusvõrgus nagu Facebook ( IP/09/232 ). Komisjon teeb nende meetmete edust kokkuvõtte järgmisel kuul toimuval turvalisema interneti päeval ( Safer Internet Day 2010 ). Näiteks saame teada, kui paljud suhtlusvõrgud teevad alla 18aastaste profiilid sellisteks, et neid ei saa vaikimisi otsida.

  • Komisjoni ettepanekute kohaselt kohustavad ELi uued telekommunikatsioonieeskirjad selliste sideteenuste, nagu seda on internet, osutajaid teatama ametiasutustele, kui isikuandmed on turvanõuete rikkumise tagajärjel kadunud või kui neid on kuritarvitatud ( MEMO/09/513 ). Eeskirjadega suurendatakse tarbijaõigusi teabe saamise kohta juhul, kui teavet nn küpsiste kohta säilitatakse või kasutatakse neile kuuluvates seadmetes.

  • 14. aprillil 2009 algatas komisjon Ühendkuningriigi vastu rikkumismenetluse ( IP/09/570 ), kuna sealsetelt internetikasutajatelt tuli kaebusi selle kohta, et internetiteenuse osutajad Ühendkuningriigis katsetavad internetikasutajate käitumisharjumusi jälgivat reklaamitehnoloogiat , millega jälgiti nende internetikasutust. Komisjon hoiatas Ühendkuningriiki, et riigi seadus ei vasta side konfidentsiaalsust käsitlevatele ELi eeskirjadele selles osas, mis käsitleb kasutaja nõusolekut kõnede pealtkuulamiseks, ebaseadusliku pealtkuulamise eest määratavaid karistusi ning kõnede pealtkuulamise järelevalvet. Rikkumismenetluse teine etapp algas 3. novembril 2009 ( IP/09/1626 ). Kui Ühendkuningriik ei võta vajalikke meetmeid, võib komisjon esitada asja Euroopa Kohtule.

Taust

Eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse on ELi põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 sätestatud inimõigused.

1995. aasta ELi andmekaitsedirektiivis on sätestatud riiklike eeskirjade ühtlustamise üldpõhimõtted. Kõnealused eeskirjad käsitlevad näiteks seda, millal isikuandmeid võib töödelda, ning nende isikute õigusi, kelle andmeid töödeldakse. Eeskirjade kohaselt peavad isikud oma andmete kasutamiseks andma vabatahtliku, konkreetse ja teadliku nõusoleku.

Euroopa Komisjoni veebileht andmekaitse kohta:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/

Eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevas 2002. aasta ELi direktiivis on sätestatud telekommunikatsiooni valdkonda käsitlevad põhimõtted. Direktiivis sätestatakse side konfidentsiaalsuse kaitse ning sellega nähakse ette, et ELi riigid peavad keelama kõnede pealtkuulamise või side jälgimise ilma kasutajate loata (artikli 5 lõige 1) või seadusliku loata.

Viviane Redingi videosõnumit eraelu puutumatuse kaitse kohta saab vaadata järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/20090414/index_en.htm

Isikuandmete töötlemist ühenduse institutsioonides ja asutustes reguleerib andmekaitsemäärus (EÜ) 45/2001 . ELi isikuandmete kaitse üldine raamistik politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö puhul on raamotsus 2008/977/JSK .

Euroopa nõukogu algatas 2007. aastal andmekaitsepäeva traditsiooni, et selgitada milliseid ja milleks isikuandmeid kogutakse ning millised on inimeste õigused ja kohustused.

Andmekaitsepäev http://dpd.eun.org/web/guest/home


Side Bar