Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/63

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2010

Η προστασία της ιδωτικής ζωής των Ευρωπαίων θα είναι το μεγάλο θέμα της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με τον Επίτροπο της ΕΕ

Η ιδιωτική μας ζωή αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις: η λεγόμενη συμπεριφορ ική διαφήμιση μπορεί να αξιοποιήσει το ιστορικό των επισκέψεών μας στο Διαδίκτυο για καλύτερ η διάθεση προϊόντ ων στην αγορά · στους ιστότοπο υς κοινωνικής δικτύωσης , που χρησιμοποιούνται από 41,7 εκατομμύρια Ευρωπαίο υς, τρίτα άτομα είναι δυνατό να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες, όπως φωτογραφίες · ενώ τα 6 δι ς έξυπν α τσιπ που χρησιμοποιούνται σήμερα μπορούν να εντοπί ζου ν τις κινήσεις μας. Σήμερα , ημέρα προστασίας των δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι οι κανόνες προστασίας των δεδομένων πρέπει να επικαιροποιηθούν για να παρακολουθούν τ ις τεχνολογικ ές εξελίξεις ώστε να διασφαλ ίζεται το δικαίωμα στην ιδιωτικ ότητα, η ασφάλεια δικαίου για τη βιομηχανία, και η αφομοίωση των νέων τεχνολογιών. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ , οι πληροφορίες σχετικά με ένα άτ ομο μπορ ούν να χρησιμοποιηθ ούν μόνο για νόμιμους λόγους, με προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Καθώς η συνθήκη της Λισαβόνας και ο Χάρτη ς των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι πλέον σε ισχύ, η Επιτροπή δήλωσε σήμερα ότι επιδιώκει να συγκροτήσει σαφές και σύγχρονο σύνολο κανόνων για ολόκληρη την ΕΕ , που θα εξασφαλίζ ει υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, αρχίζοντας με τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής οδηγίας του 1995 για την προστασία δεδομένων.

"Οι ενωσιακοί κ ανόνες υπάρχουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του καθενός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδείξει την αφοσίωσή της στην προσπάθεια αυτοί οι κανόνες να καταστούν πλήρως σεβαστοί από το σύνολο των 27 χωρών της ΕΕ. Η καινοτομία είναι σημαντική στη σημερινή κοινωνία, αλλά δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος του θεμελιώδους δικαιώματος ιδιωτικότητας των πολιτών. Πρέπει επί του παρόντος να διασφαλίσουμε ότι οι γενικοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων συμβαδίζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ότι καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων της συνθήκης της Λισαβόνας" , δήλωσε η κα Viviane Reding , αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. "Οι κανόνες της Ένωσης πρέπει να επιτρέπουν σε όλους να συνειδητοποιήσουν το δικαίωμά τους να γνωρίζουν πότε τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να υποβληθούν νομίμως σε επεξεργασία, σε κάθε πεδίο της ζωής, είτε επιβιβάζονται σε αεροπλάνο, ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό ή κινούνται στο Διαδίκτυο, και να την αρνηθούν όποτε αυτοί θέλουν" .

Στη σημερινή 4 η ετήσια ημέρα προστασίας των δεδομένων , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι τα μέτρα που εφαρμόζει όσον αφορά τη διαδικτυακή τεχνολογία είναι απαραίτητα σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωοπικού χαρακτήρα των Ευρωπαίων.

Προς τούτο , η Επίτροπος κα Reding ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προτείνει τον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν την προστασίς της ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ, με βάση τους γενικούς κανόνες ( οδηγία για την προστασία των δεδομένων ) που ισχύουν από το 1995, και των ειδικών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο ( κανόνες για την ηλ-ιδωτικότητα ).

Οι βελτιωμένοι κανόνες θα εφαρμοστούν αυστηρά σε όλα τα πεδία πολιτικής και τις διεθνείς συμφωνίες, είτε πρόκειται για νέες τεχνολογίες, δικαιώματα καταναλωτών ή δημόσια ασφάλεια .

Το 2009, η Επιτροπή ανέλαβε ορισμένες πρωτοβουλίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας:

  • Έκδοση σύστασης σχετικά με έξυπνες ετικέτες ραδιοσυχνικής ταυτοποίησης ( RFID ) σε προϊόντα όπως κάρτες λεωφορείου, όπου αναφέρεται ότι οι ετικέτες στο λιανικό εμπόριο πρέπει να απενεργοποιούνται αυτόματα εκτός εάν ο συγκεκριμένος αγοραστής επιλέξει να αφήσει το μικροκύκλωμα της ετικέτας σε λειτουργία ( IP /09/740 ).

  • Το Φεβρουάτιο του 2009, μεσολάβησε για τη σύναψη συμφωνία ς ανάμεσα σε 18 (20, από το Ιούνιο) μεγάλων εταιριών κοινωνικής δικτύωσης για τη βελτίωση της διαδικτυακής ασφάλειας, καθώς και της προστασίας της προσωπικής ζωής, σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook ( IP /09/232 ). Τον επόμενο μήνα, με την ευκαιρία της ημέρας του 2010 για ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου, θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε: π.χ. πόσα προσωπικά προφίλ ατόμων κάτω των 18 ετών κατέστησαν ιδιωτικά και απροσπέλαστα σε αυτόματη αναζήτηση.

  • Έπειτα από πρότάσεις της Επιτροπής, νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες στην ΕΕ επιβάλλουν στους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών όπως το Διαδίκτυο να αναφέρουν στις αρχές τις περιπτώσεις κατά τις οποίες παραβιάσεις της ασφάλειας είχαν ως αποτέλεσμα απώλεια ή κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( MEMO /09/513 ). Ενισχύουν το δικαίωμα των καταναλωτών να τηρούνται ενήμεροι όταν στον εξοπλισμό τους αποθηκεύονται ή προσεγγίζονται πληροφορίες, όπως διαδικτυακά cookies .

  • Στις 14 Απριλίου 2009, η Επιτροπή κίνησε νομικές διαδικασίες εναντίον του ΗΒ ( IP /09/570 ), ανταποκρινόμενη σε αντιδράσεις πολιτών εναντίον παρόχων διαδικτυακής πρόσβασης στο ΗΒ, οι οποίοι επιχειρούσαν συμπεριφορική διαφήμιση (PHORM ) που κατέγραφε τη χρήση του Διαδικτύου εκ μέρους τους. Η Επιτροπή προειδοποίησε το ΗΒ ότι η νομοθεσία της χώρας δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών σε πεδία όπως η απαιτούμενη συναίνεση του χρήστη σε περίπτωση συνακρόασης επικοινωνιών, κυρώσεις για παράνομη υποκλοπή και επιτήρηση δραστηριοτήτων υποκλοπής. Η υπόθεση πέρασε στη δεύτερη φάση στις 3 Νοεμβρίου 2009 ( IP /09/1626 ). Εάν το ΗΒ δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις επιφυλάξεις της Επιτροπής, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ιστορικό

Ο σεβασμός της ι διωτικής ζωής και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συγκαταλέγονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και αναφέρονται στα άρθρα 7 & 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Η οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων , του 1995, θεσπίζει γενικές αρχές για την εναρμόνιση εθνικών κανόνων, όπως λ.χ. πότε μπορούν προσωπικά δεδομένα να υφίστανται επεξεργασία, καθώς και τα δικαιώματα των ατόμων των οποίων τα δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία. Οι εν λόγω αρχές ορίζουν ότι η συναίνεση των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων που τα αφορούν πρέπει να παρέχεται ελεύθερα, για συγκεκριμένες περιπτώσεις και εν επιγνώσει.

Ο ιστότοπος της ΕΚ για την προστασία των δεδομένων : http :// ec . europa . eu / justice _ home / fsj / privacy /

Η οδηγία της ΕΕ για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες , του 2002, ορίζει αρχές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών, απαιτώντας από τις χώρες της ΕΕ να απαγορεύουν την υποκλοπή και την παρακολούθηση χωρίς τη συναίνεση των χρηστών (άρθρο 5 παράγραφος1) ή χωρίς νόμιμη άδεια.

Το βιντεομήνυμα της κας Viviane Reding σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας:

http :// ec . europa . eu / commission _ barroso / reding / video /20090414/ index _ en . htm

Η επεξεργασία από ενωσιακά θεσμικά όργανα και φορείς διέπεται από τον κανονισμό ( E Κ) αριθ. 45/2001 για την προστασία των δεδομένων . Το γενικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις είναι η απόφαση πλαίσιο 2008/977/ JHA .

T ο 2007, το Συμβούλιο της Ευρώπης όρισε την ημέρα προστασίας των δεδομένων για να εξηγηθεί ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και γιατί, καθώς επίσης για να γίνει αναφορά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών.

Η μέρα προστασίας των δεδομένων: http :// dpd . eun . org / web / guest / home


Side Bar