Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/63

Bruxelles, den 28. januar 2010

Beskyttelse af retten til privatlivets fred bliver en stor udfordring i det kommende årti, lyder det fra EU-kommissær

Beskyttelsen af privatlivets fred står over for nye udfordringer: adfærdsbaseret annonceringsteknologi kan udnytte brugernes færdsel på internettet til målrettet markedsføring af produkter, sociale netværkstjenester, som benyttes af 41,7 mio. EU-borgere , tillader, at personlige oplysninger som billeder kan ses af andre, og de 6 mia. radiobrikker, som i dag er i omløb, kan spore brugernes bevægelser. Kommissionen understregede i dag - på Databeskyttelsesdagen – nødvendigheden af at opdatere databeskyttelsesreglerne for at holde trit med den teknologiske udvikling og sikre beskyttelsen af retten til privatlivets fred, sektorens retssikkerhed og indførelsen af ny teknologi. Ifølge EU's regler må personoplysninger kun anvendes til lovlige formål og med den pågældendes samtykke. Kommissionen meddelte i dag, at nu da Lissabontraktaten og EU's charter om grundlæggende rettigheder er trådt i kraft, har den i sinde at udarbejde et sæt klare regler for hele EU med henblik på at sikre et højt bekyttelsesniveau for personoplysninger og privatlivets fred. Det første skridt i denne retning vil være en reform af EU's databeskyttelsesdirektiv fra 1995.

"EU's regler skal beskytte hver enkelts personoplysninger. Europa-Kommissionen har vist sin beslutsomhed med hensyn til at sikre, at disse regler efterleves fuldt ud af alle 27 medlemsstater. Innovation spiller en vigtig rolle i dagens samfund, men det må ikke gå ud over borgernes grundlæggende ret til privatlivets fred. Vi må nu sikre, at de generelle databeskyttelsesregler har fulgt med teknologiens udvikling og er lige så omfattende, som Lissabontraktaten kræver", lød det fra EU's kommissær med ansvar for informationssamfundet og medier, Viviane Reding. "EU's regler skal sikre, at enhver kan udøve sin ret til at få oplyst, hvornår ens personoplysninger lovligt behandles og det inden for alle områder, uanset om det er, når man går om bord på et fly, åbner en bankkonto eller surfer på internettet, og have muligheden for at sige fra, når man ønsker det."

I forbindelse med den fjerde årlige Databeskyttelsesdag , som blev afholdt i dag, erklærede Kommissionen, at de foranstaltninger, den anvender på internetteknologi, bør finde anvendelse inden for alle sektorer og overalt i samfundet for at beskytte borgernes ret til privatlivets fred og personoplysninger.

Kommissær Viviane Reding bebudede, at hun derfor vil fremsætte forslag om modernisering af EU's regler om beskyttelse af privatlivets fred ud fra de generelle regler ( databeskyttelsesdirektivet ) , som indførtes i 1995, og de særlige regler for teleområdet og internettet (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation ).

De forbedrede regler vil blive strengt håndhævet på alle politikområder og i internationale aftaler, uanset om det handler om ny teknologi, forbrugernes rettigheder eller den offentlige sikkerhed.

Kommissionen tog i 2009 en række initiativer, der skal sikre, at beskyttelsen af privatlivets fred følger med teknologiens udvikling :

  • En henstilling om RFID-radiobrikker (radiofrekvensidentifikation) i produkter som for eksempel buskort. Det hedder heri, at RFID-radiobrikker, der anvendes i detailhandelen, automatisk skal deaktiveres, medmindre forbrugeren udtrykkeligt anmoder om, at den skal forblive aktiv ( IP/09/740 ).

  • En aftale mellem 18 (siden juni 20) store udbydere af sociale netværkstjenester , som blev forhandlet af Kommissionen, for at forbedre onlinesikkerhed for mindreårige og privatlivets fred på sociale netværkssider som f.eks. Facebook ( IP/09/232 ). Kommissionen vil rapportere om fremskridtene på Sikkert Internet-dagen i næste måned. Den vil blandt andet redegøre for, hvor mange af disse udbydere der sikrer, at webstedsprofiler for unge under 18 automatisk behandles som private, som der ikke er adgang til at søge på.

  • Nye EU-regler på teleområdet på baggrund af Kommissionens forslag pålægger udbydere af telekommunikationstjenester og især af internettjenester at informere myndighederne om brud på sikkerheden, der fører til tab af personoplysninger eller misbrug ( MEMO/09/513 ). Med reglerne styrkes forbrugernes ret til at blive informeret, når oplysninger i form af for eksempel cookies lagres eller anvendes på deres pc-udstyr.

  • Retslige skridt mod Det Forenede Kongerige, som Kommissionen tog den 14. april 2009 ( IP/09/570 ), som reaktion på den bekymring, borgere havde givet udtryk for vedrørende britiske internetudbyderes afprøvning af den adfærdsbaserede annonceringsteknologi (PHORM) for at analysere deres færdsel på internettet. Kommissionen gjorde Det Forenede Kongerige opmærksom på, at dets lovgivning ikke overholder EU's regler om kommunikationshemmelighed på teleområdet, når det gælder brugers samtykke til opfangning af kommunikation, sanktioner i tilfælde af ulovlig opfangning og tilsyn med opfangningsaktiviteter. Sagens anden fase indledtes den 3. november 2009 (( IP/09/1626 ). Hvis Det Forenede Kongerige ikke på tilfredsstillende vis imødekommer Kommissionens krav, kan sagen blive indbragt for Domstolen.

Baggrund

Beskyttelse af privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger er menneskerettigheder, der er nedfældet i artikel 7 og 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

EU's databeskyttelsesdirektiv fra 1995 fastsætter generelle principper for harmonisering af nationale regler, herunder hvornår det er tilladt at behandle personoplysninger og rettigheder for de personer, hvis personoplysninger behandles. Ifølge direktivet skal brugerens samtykke til, at vedkommendes personoplysninger må anvendes, være en frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse.

EU's hjemmeside om databeskyttelse: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/

EU's direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation fra 2002 fastsætter de principper, der finder anvendelse for telesektoren. Direktivet beskytter kommunikationshemmeligheden og pålægger medlemsstaterne at forbyde opfangning eller overvågning af samtaler uden brugerens samtykke (artikel 5, stk. 1) eller lovlig ret.

Viviane Redings videobudskab vedrørende privatlivets fred:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/20090414/index_en.htm

Behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne er omfattet af databeskyttelsesforordningen (EF) 45/2001 . EU's generelle ramme for beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager er Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA .

Europarådet indførte i 2007 en Databeskyttelsesdag for at forklare borgerne, hvilke personoplysninger der indsamles, og informere dem om deres rettigheder og forpligtelser.

Databeskyttelsesdagen: http://dpd.eun.org/web/guest/home


Side Bar