Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/63

Brussels, V Bruselu dne 28. ledna 1010

Evropská komisařka označuje ochranu soukromí za velkou výzvu příštího desetiletí

Ochrana našeho soukromí stojí před novými výzvami: historie prohlížených stránek může sloužit reklamě využívající chování uživatelů s cílem dodat cílenější inzerci. Na sociálních internetových sítích používaných 41,7 milionu Evropanů jsou veřejně přístupné osobní informace jako fotografie a již dnes používaných šest miliard inteligentních čipů může obsahovat údaje o místě našeho pobytu. Komise proto u příležitosti dnešního dne ochrany údajů poukázala na to, že právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů musí být aktualizovány a přizpůsobeny novým technologickým změnám s cílem zajistit právo na soukromí, právní jistotu pro dané odvětví a zavádění nových technologií. Podle práva EU smí být údaje konkrétní osoby používány pouze pro legitimní účely, a to s předchozím souhlasem dotyčné osoby. Evropská komise chce podle svého dnešního vyjádření vzhledem k vstupu Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv v platnost vytvořit jasný a moderní soubor pravidel pro celou EU, který zajistí vysoký stupeň ochrany osobních údajů a soukromí. K tomu bude nejprve reformována směrnice o ochraně osobních údajů z roku 1995.

„Předpisy EU mají chránit osobní údaje každého z nás. Evropská komise se viditelně zasazuje o plné dodržování těchto předpisů všemi 27 zeměmi EU. Inovace jsou v současné společnosti důležité, ale neměly by být jít na úkor základního práva na soukromí. Nyní musíme zajistit, aby všeobecné předpisy týkající se ochrany osobních údajů byly v souladu s technickým vývojem a aby svým rozsahem odpovídaly požadavkům Lisabonské smlouvy,“ prohlásila Viviane Redingová, evropská komisařka pro informační společnost a média. „Právní předpisy EU by měly zajistit, aby se každý mohl informovat o tom, kdy smí být v souladu s právem nakládáno s jeho osobními údaji v jakékoli životní situaci (při nástupu do letadla, při otvírání bankovního účtu nebo při surfování na internetu), a že může zpracování svých osobních údajů kdykoli odmítnout.“

U příležitosti dnešního čtvrtého dne ochrany údajů poukázala Evropské komise na skutečnost, že opatření, která uplatňuje na internetové technologie, jsou nezbytná pro všechny oblasti hospodářství a společnosti, aby bylo chráněno soukromí a osobní údaje Evropanů.

V tomto kontextu oznámila komisařka Redingová, že předloží modernizované právní předpisy EU v oblasti ochrany osobních údajů, které vycházejí z všeobecných právních předpisů platných od roku 1995 ( směrnice o ochraně osobních údajů ), jakož i specifických právních předpisů týkajících se telekomunikací a internetu ( směrnice o soukromí a elektronických komunikacích ).

Zlepšené předpisy budou důsledně prosazovány ve všech politikách a v mezinárodních dohodách, které se týkají například nových technologií, práv spotřebitele a veřejné bezpečnosti.

V roce 2009 Komise zahájila řadu iniciativ s cílem zajistit, aby ochrana soukromí odpovídala vývoji technologií:

  • doporučení o inteligentních čipech technologie rádiové identifikace (RFID) v produktech, jako jsou autobusové karty, s tím, že čipy používané v maloobchodu by měly být automaticky deaktivovány, pokud nebude spotřebitel výslovně souhlasit s jejich dalším používáním ( IP/09/740 );

  • v únoru 2009 vyjednala Komise dohodu mezi 18 (od června již 20) důležitými poskytovateli sociálních sítí s cílem posílit internetovou bezpečnost a soukromí nezletilých v sociálních internetových sítích, jako je Facebook ( IP/09/232 ). O pokrocích bude Komise informovat během dne bezpečného internetu v únoru 2010, například kolik těchto sítí automaticky chrání profily nezletilých před veřejným přístupem;

  • v souladu s návrhy Komise jsou poskytovatelé komunikačních služeb, jako je internet, podle nových právních předpisů EU týkajících se telekomunikací povinni informovat orgány v případě, že porušování bezpečnosti vede ke ztrátě nebo zneužití osobních údajů ( MEMO/09/513 ). Posilují právo spotřebitele na informace v případě, že jsou v jejich zařízeních ukládány nebo zpřístupňovány informace, jako jsou internetové cookies;

  • Komise dne 14. dubna 2009 v reakci na obavy občanů týkajících se britských poskytovatelů internetu testujících reklamu využívající chování uživatelů (PHORM), kdy bylo sledováno jejich užívání internetu, zahájila řízení proti Spojenému království ( IP/09/570 ). Upozornila Spojené království na skutečnost, že dotyčná právní úprava je v rozporu s předpisy EU o důvěrném nakládáni s údaji v telekomunikacích, zejména pokud jde o souhlas uživatele nutný k zachycování zpráv, o sankce proti nedovolenému zachycování a o sledování činností spojených se zachycováním. Řízení přešlo dne 3. listopadu 2009 do druhé fáze ( IP/09/1626 ). Pokud Komise neobdrží od Spojeného království uspokojující odpověď, může případ postoupit Evropskému soudnímu dvoru.

Souvislosti

Soukromí a ochranu osobních údajů jsou lidská práva stanovená články 7 a 8 Listiny EU základních práv.

Směrnice EU o ochraně osobních údajů z roku 1995 stanoví všeobecné zásady k harmonizaci vnitrostátních předpisů, například za jakých podmínek smí být zpracovávány osobní údaje a jaká jsou práva dotyčných osob (musí svobodně, výslovně a vědomě souhlasit s používáním údajů).

Internetová stránka Evropské komise o ochraně osobních údajů:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/

Směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích z roku 2002 stanoví zásady pro odvětví telekomunikací. Chrání důvěrnost komunikací a zavazuje členské státy EU k zákazu zachycování a sledování bez souhlasu nebo právního zmocnění uživatele (čl. 5 odst. 1).

Video Viviane Redingové o soukromí:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/20090414/index_en.htm

Zpracování orgány a subjekty EU je stanoveno v  nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně údajů . Všeobecným právním rámcem EU pro ochranu osobních údajů v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech je rámcové rozhodnutí 2008/977/JHA .

Rada Evropy vyhlásila v roce 2007 Den ochrany údajů s cílem vysvětlit, jaké osobní údaje jsou shromažďovány a za jakým účelem, jakož i přiblížit práva a povinnosti občanů.

Den ochrany údajů: http://dpd.eun.org/web/guest/home


Side Bar