Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/63

Брюксел, 28 януари 2010 г.

„Неприкосновеността на личния живот на европейските граждани ще представлява голямо предизвикателство през следващото десетилетие“, твърди комисар на ЕС

Неприкосновеността на личния ни живот е изправена пред нови предизвикателства: информация за ползването от вас на интернет може да послужи за подобряване на комерсиализацията на продукти чрез реклама, съобразена с поведението ви, сайтовете на мрежи за социални контакти, използвани от 41,7 милиона европейци, позволяват достъп на други лица до лична информация като например снимки, а 6-те милиарда интелигентни чипове, прилагани понастоящем, могат да проследят придвижванията ви. Днес, в Деня за защита на личните данни, Европейската комисия предупреди, че правилата относно защитата на данните трябва да бъдат актуализирани, за да се отразят промените в областта на технологиите, така че да се гарантира правото на неприкосновеност на личния живот, правна сигурност за промишлеността и внедряването на нови технологии. Съгласно правилата на ЕС личната информация може да бъде използвана единствено въз основа на основателни причини и с предварителното съгласие на съответното лице. С влизането в сила на Лисабонския договор и на Хартата на основните права на Европейския съюз Комисията днес изразява желанието си да създаде набор от ясни и осъвременени правила за целия ЕС, гарантиращи висока степен на защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот, като се започне с реформа на Директивата за защита на личните данни от 1995 г.

„Правилата на ЕС са въведени с цел защита на личните данни на гражданите. Европейската Комисия доказа своята решимост да следи за пълното спазване на тези правила от всичките 27 държави-членки на ЕС. Иновациите са от голямо значение за съвременното общество, но те не трябва да се извършват за сметка на основното право на неприкосновеност на личния живот на хората. Сега ние трябва да гарантираме, че общите правила за защита на личните данни са съобразени с новите технологии и са изчерпателни, в отговор на изискванията от Лисабонския договор“, каза Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „Правилата на ЕС трябва да позволяват на всяко лице да упражнява правото си да бъде информирано за това кога неговите лични данни могат да бъдат обработвани по законен начин във всяка област на живота, било то при качване на самолет, при откриване на банкова сметка или при сърфиране в интернет, както и правото му да откаже ползването на неговите лични данни.“

Днес, при отбелязването за 4-ти път на Деня за защита на личните данни ( Data Protection Day ) Европейската Комисия отбеляза, че мерките, приложени от нея по отношение на интернет технологията, са необходими навсякъде в икономиката и обществото за защита на неприкосновеността на личния живот и на личните данни на европейците.

За постигане на тази цел комисар Рединг обяви, че ще предложи осъвременяването на правилата на ЕС, основаващи се на общите правила от Директивата за защита на личните данни ( Data Protection Directive ) от 1995 г. и специфичните правила относно далекосъобщенията и интернет от Директивата за неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните комуникации ( e-Privacy rules ).

Подобрените правила следва да бъдат спазвани стриктно във всички области на действие и международни споразумения, отнасящи се както до нови технологии, така и до правата на потребителите или обществената сигурност.

През 2009 г. Комисията предприе редица инициативи, за да се гарантира неприкосновеността на личния живот в условията на използване на новите технологии :

  • Препоръка във връзка с употребата на интелигентни етикети за радиочестотна идентификация (RFID) в продукти като автобусни карти, в съответствие с която етикетите, използвани в търговията на дребно, следва да бъдат дезактивирани автоматично при покупката, освен ако купувачът изрично заяви желанието си етикетът да не бъде дезактивиран. ( IP/09/740 ).

  • През февруари 2009 г. Комисията влезе в ролята на посредник за постигане на споразумение между 18 (вече 20 от юни) водещи дружества в областта на мрежите за социални контакти с цел да се подобри сигурността и личната неприкосновеност на малолетните и непълнолетни лица, които използват сайтове за социални контакти като Фейсбук ( IP/09/232 ). В Деня за по-безопасен интернет 2010 г., който ще бъде отбелязан през следващия месец, Комисията ще докладва за резултатите от прилагането на споразумението: например колко от дружествата са въвели автоматично класифициране като „лични“ на профилите на потребителите под 18-годишна възраст и по принцип не позволяват на всеки потребител да извършва търсене в тях.

  • В съответствие с предложенията на Комисията, с новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията доставчиците на комуникационни услуги като интернет се задължават да съобщават на властите за случаи, при които пробиви в сигурността водят до изтичане на лична информация или злоупотреба с лични данни ( MEMO/09/513 ). С тях се затвърждава правото на потребителите да бъдат уведомени, когато информация като интернет „бисквитки” се записва в техния компютър или отвън се осъществява достъп до нея.

  • На 14 април 2009 г. Комисията предприе правно действие срещу Обединеното кралство ( IP/09/570 ) в отговор на проявената от граждани загриженост по отношение на тестването от доставчици на интернет услуги в ОК на технологията за целенасочена поведенческа реклама (PHORM) , при която се проследяват навиците на потребителите при използването на интернет. Комисията предупреди Обединеното кралство, че неговото вътрешно законодателство не съответства на правилата на ЕС относно поверителността на далекосъобщенията, като например съгласие на потребителя с прихващането на негови съобщения и санкции срещу незаконосъобразно прихващане, както и следене за опити за прихващане. Случаят навлезе във втората си фаза на 3 ноември 2009 г. ( IP/09/1626 ). Ако ОК не отговори задоволително на повдигнатите от Комисията въпроси случаят може да бъде отнесен до Съда на Европейския съюз.

История на досието

Личната неприкосновеност и защитата на личните данни са човешки права, залегнали в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз ( EU Charter of Fundamental Rights ).

В Директивата за защита на личните данни ( EU Data Protection Directive) от 1995 г. са посочени основните принципи за хармонизиране на националните правила по отношение на това в какви случаи могат да бъдат използвани лични данни и правата на лицата, чиито данни се използват. Съгласно правилата лицето трябва свободно да даде своето съгласие, след като бъде добре информирано и да заяви изрично това свое съгласие.

Уебсайт на ЕС за защита на личните данни:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/

В Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации от 2002 г. ( EU Directive on privacy and electronic communications) са установени принципите в сектора на далекосъобщенията. С нея се гарантира поверителността на комуникациите, като се изисква от държавите-членки на ЕС да забранят прихващане и наблюдение без съгласието на потребителя (член 5, параграф 1) или без законно разрешение.

Обръщението на Вивиан Рединг относно неприкосновеността на личния живот на видео:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/20090414/index_en.htm

Обработването на информация от институциите и органите на ЕС се извършва в съответствие с разпоредбите на регламента за защита на личните данни ( Data protection Regulation (EC) 45/2001 ). Рамково решение 2008/977/ПВР ( Framework Decision 2008/977/JHA ) представлява общата рамка на ЕС за защита на лични данни в сферата на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателно правни въпроси.

Съветът на Европа ( Council of Europe ) учреди през 2007 г. Ден за защита на личните данни ( Data Protection Day ), с цел да се разясни какви лични данни се събират и защо, както и правата и отговорностите на гражданите.

Ден за защита на личните данни http://dpd.eun.org/web/guest/home


Side Bar