Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV SL

IP/10/638

Bruksela, dnia 31 maja 2010 r.

Zdobywcy Europejskich Nagród Przedsiębiorczości z sukcesem zakładają małe przedsiębiorstwa w czasach kryzysu

Podczas uroczystości wręczenia Europejskich Nagród Przedsiębiorczości 2010 wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani wręczył Nagrodę Główną Jury przyznaną projektowi regionu Auvergne „Entrepreneurs in Residence” (projekt skierowany do osiedlających się przedsiębiorców), tym samym dając wyraz uznania dla jego kreatywnego podejścia w zachęcaniu do zakładania nowych działalności w wiejskim regionie w środkowej Francji. Jury, w którym zasiadali wybitni przedstawiciele biznesu, rządów i uczelni wyższych, wybrało projekt Regionalnej Agencji Rozwoju, ze względu na jego imponujące wyniki w pomocy przedsiębiorcom w zakresie osiedlania się i zakładania działalności gospodarczej w cechującym się wulkanicznym krajobrazem regionie, co pozwoliło na utworzenie ponad 200 przedsiębiorstw zapewniających 600 miejsc pracy nie tylko w branży turystycznej, ale także w sektorze handlu i usług. Podczas uroczystości zorganizowanej wspólnie przez Komisję Europejską, hiszpańską prezydencję UE oraz Komitet Regionów nagrody wręczono także pięciu innym inicjatywom – z Austrii, Niemiec, Polski, Słowenii i Szwecji. Wydarzenie to zamknęło drugi Europejski Tydzień MŚP, który stanowi paneuropejską kampanię Komisji Europejskiej, promującą przedsiębiorczość i małe przedsiębiorstwa (MŚP) w Europie.

Aby móc rosnąć, małe przedsiębiorstwa potrzebują odpowiedniej gleby. Zdobywcy Europejskich Nagród Przedsiębiorczości są żywym przykładem tego, w jaki sposób sektor publiczny może pomóc zasiać ziarno przynoszące tworzenie i wzrost przedsiębiorstw. Kluczem tego sukcesu jest budowanie silnego partnerstwa między sektorem publicznym a prywatnym, prowadzącego do sytuacji, w której zyskują zarówno firmy, jak i społeczności”, powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajani.

Ramón Luis Valcárcel Siso, pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Regionów, stwierdził: „Ze względu na toczącą się w całej Europie dyskusję na temat trudności, jakie przechodzi gospodarka unijna, a zwłaszcza strefa euro, ważne jest uznanie, że promowanie przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym i regionalnym ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wszelkich planów przezwyciężenia obecnej trudnej sytuacji gospodarczej.

Oto sześciu zdobywców Europejskich Nagród Przedsiębiorczości w tegorocznej edycji:

Nagroda Główna Jury

Projekt „Entrepreneurs in Residence” z Francji realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego regionu Auvergne zachęcił przedsiębiorców do zakładania przedsiębiorstw w regionie, który jest postrzegany jako obszar wiejski i odległy. Uczestnicy projektu otrzymali zindywidualizowane wsparcie i finansowanie przy rozpoczynaniu działalności, co przyniosło 300 nowych osiedleń. Utworzono ponad 200 przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 600 osób. Region Auvergne juz rozpoczął rozszerzać program o zawody medyczne.

Promowanie ducha przedsiębiorczości

„Self-employment in the creative industry” (Działalność na własny rachunek w przemyśle twórczym) z Austrii – seminarium prowadzone w środowisku uniwersyteckim, skupiające się na przygotowaniu studentów do bycia przedsiębiorcami, w ciągu ostatnich pięciu lat pomogło ponad 300 uczestnikom w opracowaniu 40 koncepcji biznesowych.

Rozwój umiejętności

„Företagsamt Halland” ze Szwecji – strategia, która wśród dzieci i młodych ludzi zaszczepia przedsiębiorczość poprzez naukę ukierunkowaną na biznes. Pozwoliła ona na prawie podwojenie liczby dzieci, które chciałyby zostać przedsiębiorcami (z 26 % do 44 %).

Rozwój środowiska biznesowego

„Programme of Providing Support to Entrepreneurs Aimed at Reducing the Closure Rates of Businesses” (Program wsparcia dla przedsiębiorców w celu ograniczenia tempa zamykania firm) ze Słowenii – partnerstwo publiczno-prywatne, które w ciągu dwóch lat pomogło zmniejszyć liczbę zamykanych firm z 57 % do 9 % dzięki darmowemu wsparciu udzielanemu potencjalnym i istniejącym przedsiębiorstwom w pierwszym okresie ich istnienia. Partnerstwo to, na początku działające jedynie w rejonie Ljubljany, obecnie jest systematycznie rozwijane na obszarze całego kraju.

Wspieranie internacjonalizacji biznesu

„EGI Euregional Start-up Initiative” (Euroregionalna inicjatywa dotycząca rozpoczynania działalności gospodarczej) z niemieckiego regionu Rhein-Maas-Nord i Niderlandów – wspólnie utworzony program promujący transgraniczną działalność młodych, lokalnych przedsiębiorstw, działających w skali międzynarodowej. Program skutkował powstaniem 64 nowych firm i nawiązaniem w wielu przypadkach ciekawej współpracy.

Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne

Budowa domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych z Polski (Nysa) – projekt władz miejskich, który zapewnił 176 osobom bezrobotnym udział w szkoleniu na miejscu budowy, gdzie realizowano budownictwo społeczne. Projekt rozwiązuje zatem dwa problemy za jednym razem.

Jury przyznało także nagrodę specjalną:

„Time for Ethics” (Czas na etykę) z Niemiec (Norymberga) - projekt mający na celu utrzymanie wysokich standardów etycznych w biznesie, nawet w czasach kryzysu, poprzez rozwój silnej sieci ekspertów-wolontariuszy, którzy zapewniają lokalnym przedsiębiorcom szkolenia i doradztwo w zakresie etyki przy zachowaniu pozycji lidera.

Po raz pierwszy Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości przyznano cztery lata temu, jako wyraz uznania i sposób nagrodzenia inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na szczeblu regionalnym. W tym roku o nominację do konkursu na poziomie europejskim rywalizowało 338 krajowych, regionalnych i lokalnych władz, łącznie z miastami, regionami, a także partnerstwami publiczno-prywatnymi. Każde państwo mogło wybrać najwyżej dwóch kandydatów.

Jury wyłoniło listę dwunastu nominowanych do nagród, których projekty zostały zaprezentowane w ramach konferencji „Getting SMEs on the road to recovery (Skierowanie MŚP na drogę do naprawy) w Madrycie. Konferencja była okazją do wymiany najlepszych praktyk we wdrażaniu Karty małych przedsiębiorstw dla Europy i przedstawienia szeregu inspirujących przykładów działań na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym z całej Europy. Wydarzenie to stanowiło oficjalne zakończenie drugiego Europejskiego Tygodnia MŚP 2010 – paneuropejskiej kampanii obejmującej ponad tysiąc imprez w całej Europie, która miała na celu poinformowanie już działających i potencjalnych przedsiębiorców o dostępnym wsparciu oraz uznanie roli przedsiębiorców w społeczeństwie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/categories/index_en.htm

Karta małych przedsiębiorstw dla Europy

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm


Side Bar