Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/62

Bryssel den 28 januari 2010

Start för EU:s nya regleringsmyndighet på telekomområdet

I dag inleds en ny epok på området för telekommunikationer i EU. De 27 EU-ländernas regleringsmyndigheter på telekomområdet träffas för första gången i Bryssel som medlemmar i det nya organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec). Berec har inrättats till följd av rådets och parlamentets antagande av EU:s nya telekomregler i december 2009. Tolv telekomföretag för fast och tio för mobil telekommunikation erbjuder tjänster i många andra EU-länder, och hundratals tjänsteleverantörer är verksamma över gränserna. Detta gör att Berec kommer att få en mycket viktig roll för att stärka den gemensamma marknaden för telekommunikationer och verka för en konsekvent reglering i hela Europa. Den nya europeiska regleringsmyndigheten för telekommunikationer kommer, med hjälp av ett kontor med experter, framför allt att bidra till att säkerställa sund konkurrens på den gemensamma marknaden för telekommunikationer. Intäkterna för den europeiska telekomsektorn uppgick 2008 till 351 miljarder euro.

Inrättandet av EU:s regleringsmyndighet för telekommunikationer är en viktig milstolpe på telekomområdet i Europa ”, säger EU:s kommissionär med ansvar för telekomfrågor, Viviane Reding, som 2007 föreslog att myndigheten skulle inrättas. Faktum är att både parlamentet, rådet och kommissionen var eniga om att Berec behövs för den inre marknaden för telekommunikationer i Europa. Den nya myndigheten ska bistå nationella telekommyndigheter och Europeiska kommissionen med konsekventa regler och konkurrensvillkor i hela EU. Det kommer att gynna europeiska telekomtjänster, som är under snabb utveckling på områden som mobilt Internet och kan bli en viktig drivkraft för den ekonomiska återhämtningen i Europa.”

”Det första mötet med Berec blir ett steg i rätt riktning mot en mer konkurrensbetonad marknad för telekommunikationer i Europa. Jag ser fram emot att få se konkreta steg mot en vidareutveckling av den europeiska gemensamma marknaden för telekommunikationer och, framför allt, de positiva effekter detta kommer att medföra för Europas 500 miljoner invånare ”, säger EU:s kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor, Neelie Kroes.

Den nya europeiska telekommyndigheten Berec kommer att avge viktiga expertutlåtanden om hur telekommarknaden i EU fungerar. Den kommer också att ge råd till de nationella telekommyndigheterna samt stödja och komplettera dessa myndigheters eget arbete, särskilt när det gäller beslut om regler med gränsöverskridande aspekter.

Berec består av cheferna för de 27 nationella telekommyndigheterna och bistås av ett kontor som tillhandahåller det professionella och administrativa stöd som krävs för arbetet i Berec. De flesta beslut ska fattas med två tredjedelars majoritet eller med enkel majoritet när Berec uttalar sig i samband med kommissionens analys av åtgärder som nationella myndigheter har anmält till Europeiska kommissionen.

Berec ersätter den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter (”European Regulators Group”) – en löst sammansatt grupp av nationella myndigheter som enbart kunde agera på grundval av konsensus och inte var integrerad i regleringsprocessen.

Nästa steg

Ett beslut om det definitiva sätet för Berec har ännu inte fattats och kommer att kräva enighet bland alla 27 medlemsstaters regeringar. Fram till dess kommer Berec tills vidare att förläggas till Bryssel.

Bakgrund

Som ett resultat av telekomreformen ( MEMO/09/568 ) har EU:s 500 miljoner invånare i dag större valmöjligheter tack vare en ökad konkurrens på telekommarknaden i Europa, bättre täckning när det gäller snabba bredbandsanslutningar och ett starkare skydd av rätten till integritet vid telekommunikation. Den nya regleringsmyndigheten för telekommunikationer, Berec, påbörjar verksamheten i dag, och reformpaketet för telekomsektorn ska ha genomförts i nationell lagstiftning i EU:s 27 medlemsstater senast i juni 2011.


Side Bar