Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/62

V Bruseli 28. januára 2010

Nový regulačný orgán pre telekomunikácie v EÚ začína svoju činnosť

Dnešok odštartoval pre telekomunikácie v EÚ novú éru Telekomunikačné regulačné orgány 27 krajín EÚ sa v Bruseli po prvýkrát stretnú ako členovia nového Orgánu európskych regulátorov v oblasti elektronických komunikácií (BEREC – Body of European Regulators for Electronic Communications). Nový európsky regulačný orgán pre telekomunikácie sa zriadil na základe prijatia nových predpisov EÚ o telekomunikáciách prijatých Radou a Parlamentom v decembri 2009. V situácii, keď 12 spoločností prevádzkujúcich pevné siete a 10 spoločností prevádzkujúcich mobilné siete ponúka svoje služby v mnohých iných členských štátoch EÚ a stovky poskytovateľov prevádzkujú cezhraničné služby, bude BEREC hrať rozhodujúcu úlohu pri posilňovaní jednotného telekomunikačného trhu a pri jednotnej regulácii v celej Európe. S pomocou úradu pozostávajúceho z odborníkov bude nový európsky telekomunikačný regulátor pomáhať najmä pri zabezpečovaní spravodlivej súťaže na jednotnom telekomunikačnom trhu. V roku 2008 predstavovali príjmy v odvetví európskych telekomunikácií 351 miliárd EUR.

Zriadenie regulačného orgánu pre telekomunikácie EÚ predstavuje pre telekomunikácie v Európe dôležitý míľnik ,“ uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá, ktorá navrhla v roku 2007 vytvorenie tohto orgánu. Všetci – Parlament, Rada aj Komisia – sa zhodli, že európsky jednotný telekomunikačný trh potrebuje BEREC. Tento nový orgán pomôže vnútroštátnym regulátorom v oblasti telekomunikácií a Európskej komisii zabezpečovať jednotné predpisy a konkurenčné podmienky v celej EÚ. Bude podporou pre európske telekomunikačné služby, ktoré sa teraz rýchlo rozvíjajú v takých oblastiach, ako je mobilný internet, a ktoré sa môžu stať hlavnou silou ekonomického oživenia v Európe.

Prvé zasadnutie orgánu BEREC je krokom správnym smerom ku konkurenčnejšiemu telekomunikačnému trhu v Európe. Teším sa, že sa dočkáme skutočného pokroku pri rozvoji európskeho jednotného telekomunikačného trhu, a najmä na pozitívny prínos tohto rozvoja pre 500 miliónov občanov Európy ,“ povedala komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová.

Nový európsky telekomunikačný orgán BEREC bude vydávať dôležité odborné posudky týkajúce sa fungovania telekomunikačného trhu v EÚ. BEREC bude poskytovať aj poradenstvo a podporu a dopĺňať nezávislú prácu telekomunikačných regulátorov jednotlivých členských štátov, najmä v prípade regulačných rozhodnutí s cezhraničnými aspektmi.

BEREC pozostáva zo šéfov 27 vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti telekomunikácií a bude mu napomáhať úrad, ktorý bude poskytovať potrebnú odbornú a administratívnu pomoc pri jeho práci. Väčšina rozhodnutí sa bude prijímať dvojtretinovou väčšinou a jednoduchou väčšinou, ak BEREC bude prijímať stanovisko v súvislosti s analýzou opatrení, ktorú vykonáva Komisia na základe oznámení prijatých od vnútroštátnych regulátorov.

BEREC nahrádza „skupinu európskych regulátorov“, voľné zoskupenie vnútroštátnych regulačných orgánov, ktoré mohlo fungovať len na základe konsenzu a nebolo včlenené do regulačného procesu EÚ.

Ďalšie kroky:

Je potrebné ešte rozhodnúť o trvalom sídle úradu BEREC, čo bude vyžadovať zhodu vlád všetkých 27 členských štátov. Dovtedy bude BEREC sídliť prechodne v Bruseli.

Súvislosti:

V dôsledku reformy v oblasti telekomunikácií EÚ ( MEMO/09/568 ), si dnes môže 500 miliónov občanov EÚ vyberať z rozsiahlejšej ponuky vďaka posilnenej hospodárskej súťaži na európskom trhu s telekomunikáciami, lepšiemu pokrytiu s rýchlym širokopásmovým pripojením na internet v rámci EÚ a výraznejšiemu posilneniu svojho práva na súkromie pri komunikácii. Hoci nový regulátor v oblasti telekomunikácií BEREC začína pôsobiť dnes, implementácia celého telekomunikačného reformného balíka do vnútroštátnych právnych predpisov 27 členských štátov EÚ sa má ukončiť do júna 2011.


Side Bar