Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 62

Brussel, 28 januari 2010

N ieuwe EU-telecomregelgever gaat aan het werk

Vandaag wordt in de EU een nieuw tijdperk voor telecommunicatie ingeluid. De regelgevende instanties van de 27 EU-landen zullen voor de eerste maal bijeenkomen in Brussel als leden van het nieuwe Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC). Deze nieuwe Europese telecomregulator, BEREC, werd opgericht nadat de Raad en het Europees Parlement in december 2009 de nieuwe EU-telecommunicatievoorschriften hadden goedgekeurd. Nu 12 vaste en 10 mobieletelecommunicatiebedrijven hun diensten aanbieden in tal van andere EU-lidstaten en honderden dienstverleners grensoverschrijdend actief zijn, zal BEREC een cruciale rol spelen bij het versterken van de interne telecommunicatiemarkt en een samenhangende regelgeving in heel Europa. Bijgestaan door een team van deskundigen, zal de nieuwe EU-telecomregulator zich met name inzetten om te zorgen voor billijke mededinging op de interne telecommunicatiemarkt. In 2008 vertegenwoordigden de inkomsten van de Europese telecommunicatiemarkt 351 miljard euro.

“De oprichting van de EU- telecomregulator vormt een belangrijke mijlpaal voor telecommunicatie in Europa,” aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor telecommunicatie, die in 2007 met het voorstel kwam om dit orgaan op te richten. “Het Parlement, de Raad en de Commissie waren het er allemaal over eens dat de Europese interne telecommunicatiemarkt behoefte heeft aan een instantie als BEREC. Dit nieuwe orgaan zal de nationale telecomregelgevers en de Europese Commissie helpen te zorgen voor samenhangende voorschriften en mededingingsvoorwaarden in de hele EU. Dit zal een impuls betekenen voor de Europese telecommunicatiediensten, die zich snel ontwikkelen op gebieden als mobiel internet en een belangrijke stuwende kracht kunnen vertegenwoordigen voor economisch herstel in Europa.”

" De eerste bijeenkomst van BEREC zal een stap in de goede richting zijn van een meer concurrerende telecommunicatiemarkt in Europa. Ik verwacht reële vooruitgang te zien bij de verdere ontwikkeling van de interne Europese telecommunicatiemarkt, en met name een positieve impact die deze ontwikkeling zal hebben voor de 500 miljoen Europese burgers," verklaarde Neelie Kroes, de EU-commissaris voor mededinging.

Het nieuwe Europese orga an voor telecommunicatie BEREC zal belangrijke deskundige adviezen verstrekken over de werking van de telecommunicatiemarkt in de EU. BEREC zal ook advies verstrekken bij en ondersteuning verlenen aan de onafhankelijke werkzaamheden van nationale regelgevende instanties en deze aanvullen, met name wanneer het gaat over regelgevingsbesluiten met grensoverschrijdende aspecten.

BEREC is samengesteld uit de hoofden van de 27 nationale regelgevende instanties op telecommunicatiegebied en wordt bijgestaan door een team dat de professionele en administratieve steun verleent die nodig is voor de werkzaamheden van BEREC. Voor de meeste besluiten is een tweederdemeerderheid nodig. Wanneer BEREC echter adviezen verstrekt in de context van een analyse van de Commissie van maatregelen waarvan kennisgeving is gedaan door de nationale regelgevende instantie, volstaat een gewone meerderheid.

BEREC komt in de plaats van de “Europese Groep van regelgevende instanties”, een losse groep van nationale regelgevende instanties die alleen op basis van consensus kon opereren en geen deel uitmaakte van het EU-regelgevingsproces.

Volgende stappen :

De regeringen van de 27 lidstaten zullen het nog eens moeten worden over de plaats waar de zetel van het BEREC-kantoor definitief zal worden gevestigd. Voorlopig wordt BEREC gehuisvest in Brussel.

Achtergrond :

A ls gevolg van de EU-telecommunicatiehervorming ( MEMO/09/568 ) kunnen 500 miljoen EU-burgers vandaag profiteren van een uitgebreidere consumentenkeuze omdat er meer mededinging is op de Europese telecommunicatiemarkten, een betere dekking via snelle internetbreedbandverbindingen in heel Europa, en hun recht op privacy bij hun telecommunicatie beter verankerd is. Hoewel de nieuwe telecomregelgever, BEREC, vandaag zijn functies opneemt, wordt de tenuitvoerlegging van het volledige pakket maatregelen voor de telecommunicatiehervorming in de nationale wetgeving in de 27 EU-lidstaten verwacht voor juni 2011.


    Side Bar