Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/62

Brüssel, 28. jaanuar 2010

Uus ELi telekommunikatsioonia met alustab tööd

Täna algab ELi telekommunikatsioonisektoris uus ajastu. Brüsselis tuleb esimest korda kokku ELi 27 liikmesriigi telekommunikatsioonisektori reguleerivate asutuste esindajatest koosnev uus asutus: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC). Uus Euroopa telekommunikatsiooniamet BEREC asutati pärast seda, kui Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament võtsid 2009. aasta detsembris vastu uued ELi telekommunikatsioonieeskirjad. BEREC hakkab täitma otsustavat rolli ühtse telekommunikatsioonituru ja ühtsete telekommunikatsioonialaste õigusaktide edendamisel kogu Euroopas, kus kaksteist püsiühenduse teenust ja kümme mobiilset teenust pakkuvat telekommunikatsiooniperaatorit tegutsevad ühtaegu mitmes ELi liikmesriigis ja kus sadade teenuseosutajate tegevus ületab riigipiire. BEREC ja tema büroo, mis koosneb oma ala ekspertidest, seisavad eelkõige hea ausa konkurentsi tagamise eest ühtsel telekommunikatsiooniturul. 2008. aastal ulatusid Euroopa telekommunikatsioonisektori tulud 351 miljardi euroni.

„ELi telekommunikatsioonia meti rajamine on tähtis samm Euroopa telekommunikatsioonisektori arengus,” ütles ELi telekommunikatsioonivolinik Viviane Reding, kes 2007. aastal oli teinud ettepaneku asutada uus asutus. Nii Euroopa Parlament, nõukogu kui ka komisjon olid kõik ühel meelel selles, et Euroopa ühtsel telekommunikatsiooniturul on vaja BERECit. Uus asutus aitab riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivatel asutustel ja Euroopa Komisjonil kehtestada kogu ELis ühtseid eeskirju ja konkurentsitingimusi. See aga tõukab tagant Euroopa telekommunikatsiooniteenuste arengut, mis on kiiresti edasi jõudnud näiteks mobiilse internetiühenduse alal ja millest võib saada Euroopa majanduse elavdamise peamine vedur.

BERECi esimene koosolek on samm õiges suunas, et Euroopa telekommunikatsiooniturul oleks suurem konkurents. Ma loodan näha reaalseid edusamme Euroopa telekommunikatsioonisektori ühtse turu edasiarendamises ja eelkõige selle positiivset mõju Euroopa 500 miljonile elanikule, ” teatas ELi konkurentsivolinik Neelie Kroes.

Uus Euroopa telekommunikatsioonia met BEREC hakkab esitama olulisi eksperdiarvamusi telekommunikatsioonituru toimimise kohta Euroopa Liidus. BEREC hakkab andma nõu riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivatele asutustele ning toetama ja täiendama nende sõltumatut tegutsemist, eriti juhul, kui on tegemist selliste reguleerivate otsustega, mille mõju ulatub üle riigipiiride.

BERECi moodustavad 27 liikmesriigi telekommunikatsiooni sektori reguleerivate asutuste juhid ning BERECi tööd toetab büroo, mis pakub vajalikku professionaalset ja administratiivset abi. Enamik otsused võetakse vastu kahekolmandikulise häälteenamusega ning lihthäälteenamusega juhul, kui BEREC esitab arvamusi komisjoni analüüsi jaoks selliste meetmete kohta, millest liikmesriikide reguleerivad asutused on Euroopa Komisjoni teavitanud.

BEREC loodi Euroopa reguleerivate asutuste töörühma asemele, mis oli liikmesriikide reguleerivate asutuste vaba rühmitus, mis töötas üksnes konsensuse alusel ega osalenud ELi õigusaktide väljatöötamises.

Edasised sammud

Tuleb vastu võtta otsus BERECi büroo lõpliku asukoha kohta, milles tuleb kokkuleppele jõuda kõigi 27 liikmesriigi valitsustel. Kuni selle ajani asub BEREC ajutiselt Brüsselis.

Taust

ELi telekommunikatsioonireformi ( MEMO/09/568 ) tulemusena on ELi 500 miljonil elanikul tarbijatena praegu rohkem valikuvõimalusi tänu suuremale konkurentsile Euroopa telekommunikatsiooniturul, samuti on kogu Euroopas parem interneti lairibaühenduse levik ja tarbijate eraelu puutumatuse põhimõte juurdub ka telekommunikatsiooni valdkonnas. Uus telekommunikatsiooniamet BEREC alustab tegevust juba täna, kogu telekommunikatsioonisektori reformipakett tuleb ELi 27 liikmesriigi õigusesse üle võtta 2011. aasta juuniks.


Side Bar