Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 62

Bruxelles, den 28. januar 2010

En ny EU-telemyndighed påbegynder sit arbejde

Dagen i dag markerer begyndelsen på en ny æra for telekommunikation i EU. De 27 EU-landes telemyndigheder mødes i Bruxelles for første gang som medlemmer af det nye organ for europæiske myndigheder for elektronisk kommunikation (BEREC). Den nye europæiske telemyndighed BEREC er oprettet efter Rådets og Europa-Parlamentets vedtagelse af EU's nye regler for telekommunikation i december 2009. Med 12 fastnet- og 10 mobilnet­selskaber, som udbyder tjenester i mange andre EU-medlemsstater og i hundredvis af tjenesteudbydere, som opererer på tværs af landegrænser, vil BEREC spille en afgørende rolle med hensyn til at styrke det fælles marked for telekommunikation og skabe ensartede regler i hele Europa. Med bistand fra et kontor med sagkyndigt personale vil den nye EU-telemyndighed bl.a. bidrage til at sikre en loyal konkurrence i det fælles marked for telekommunikation. Indtægterne i EU's telekommunikationssektor nåede i 2008 op på 351 mia. EUR.

" Oprettelsen af EU-telemyndigheden er en vigtig milepæl for telekommunikationen i Europa ", udtalte Viviane Reding, EU's kommissær for telekommunikation, der stillede forslag om at oprette organet i 2007. " Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen var alle enige om, at Europas fælles marked for telekommunikation har brug for BEREC . Det nye organ vil bistå nationale telemyndigheder og Europa-Kommissionen med at tilvejebringe ensartede regler og konkurrencevilkår i hele EU. Dette vil sætte skub i EU's telekommunikationstjenester, der er i rivende udvikling bl.a. inden for mobilt internet og kan blive en væsentlig drivkraft for Europas økonomiske genopretning."

"Det første møde i BEREC vil blive et skridt i den rigtige retning med hensyn til at opnå et mere konkurrencepræget marked for telekommunikation i EU. Jeg ser frem til, at der opnås reelle fremskridt i henseende til videreudviklingen af EU's fælles marked for telekommunikation og navnlig den gunstige indflydelse, dette vil få for EU's 500 mio. borgere", udtalte EU's kommissær for konkurrence Neelie Kroes.

Det nye telekommunikationsorgan BEREC vil afgive vigtige ekspertudtalelser om det fælles telekommunikationsmarkeds funktion i EU. BEREC vil også rådgive, støtte og supplere de nationale telemyndigheders arbejde, navnlig når det drejer sig om regulerende afgørelser med grænseoverskridende aspekter.

BEREC er sammensat af lederne af de 27 nationale telemyndigheder og bistås af et kontor, som tilvejebringer den nødvendige sagkyndige og administrative støtte til BEREC's arbejde. De fleste afgørelser træffes med to tredjedeles flertal – dog med simpelt flertal, når BEREC afgiver udtalelser i forbindelse med Kommissionens vurdering af foranstaltninger, som de nationale myndigheder anmelder til Europa-Kommissionen.

BEREC træder i stedet for "de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe" – en løs gruppering af nationale myndigheder, der alene kunne arbejde på grundlag af konsensus og ikke var integreret i EU's lovgivningsproces.

De næste skridt:

Der skal træffes en afgørelse om et endeligt hjemsted for BEREC's kontor, hvilket forudsætter en aftale mellem alle 27 medlemsstaters regeringer. Indtil da placeres BEREC i Bruxelles.

Baggrund:

EU's 500 millioner borgere får som følge af EU-telekommunikationsreformen ( MEMO/09/568 ) udvidet deres valgmuligheder i kraft af mere konkurrence på telemarkederne og bedre dækning med hurtige bredbåndsforbindelser over hele EU. Samtidig styrkes deres rettigheder til beskyttelse af privatlivets fred i al telekommunikation. Den nye telemyndighed BEREC indleder sit virke i dag, men gennemførelsen af den samlede reformlovpakke for telekommunikation i de 27 EU-medlemsstaters nationale lovgivning har frist til juni 2011.


Side Bar