Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/628

Bryssel den 28 maj 2010

Bättre rättssäkerhet för internationella par: kommissionens förslag får ny vind i seglen

Tyskland, Belgien och Lettland har sällat sig till de nio andra EU-länder som efterfrågar ny lagstiftning som kan skapa rättssäkerhet för internationella par som vill skilja sig. Enligt ett förslag från Europeiska kommissionen från den 24 mars 2010 (IP/10/347) ges makarna möjlighet att bestämma vilken lag som ska tillämpas på deras skilsmässa även om de inte planerar att skilja sig. Nuvarande förslag följer på en begäran från nio medlemsstater som vill föra frågan framåt efter att ett liknande förslag från kommissionen hamnade i ett dödläge under förhandlingar i rådet 2006. Den föreslagna EU-förordningen kommer att vara till hjälp för makar av olika nationalitet och makar som bor i olika länder eller i ett land där de inte är medborgare. Syftet är att minska belastningen för barnen och skydda den svagare parten i en skilsmässa. Om förslaget antas kommer det att bli första gången i EU:s historia som mekanismen för ”fördjupat samarbete” används. Enligt EU-fördragen har nio eller fler medlemsländer möjlighet att genom fördjupat samarbete föra en fråga framåt som är viktig men som blockeras av en liten minoritet medlemsländer. De övriga EU-länderna har rätt att delta i samarbetet när de så önskar.

”Tyskland, Belgien och Lettland har visat att med fördjupat samarbete står dörren alltid öppen. När nu också dessa länder ger sitt stöd till de som redan krävt att EU agerar kan vi få ny fart på en process som helt hade stannat upp. Här har vi ett utmärkt exempel på hur EU kan utvecklas och hjälpa invånare med viktiga familjefrågor”, sa vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Mitt i all politik får vi inte bli blinda för kärnfrågan: Juridiska problem kan göra livet tungt för familjer. Vi politiker bör först och främst koncentrera oss på att göra allt vi kan för att hjälpa dessa familjer. EU:s invånare ska vara införstådda med och kunna välja vilken lagstiftning som är tillämplig vid avgörande händelser i deras liv.”

De tre nya deltagarna (Tyskland, Belgien och Lettland) kommer att samarbeta med nio andra medlemsstater (Österrike, Bulgarien, Frankrike, Ungern, Italien, Luxemburg, Rumänien, Slovenien och Spanien). Länder som vill ansluta sig efter att det begärda rådsbeslutet om att tillåta det fördjupade samarbetet har antagits kan göra det närhelst de önskar. Enligt Lissabonfördraget måste länder som vill delta anmäla detta till rådet och kommissionen.

Tyskland, Belgien och Lettland har alla anmält sin avsikt att delta under den senaste månaden (Tyskland den 15 april, Belgien den 22 april och Lettland den 17 maj). Grekland deltog från en början i processen, men valde senare att dra sig ur.

När rådet för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 4 juni kommer EU:s justitieministrar att försöka nå en politisk överenskommelse om kommissionens förslag till ett rådsbeslut om att tillåta de tolv länderna att gå vidare med ett fördjupat samarbete. Europaparlamentet måste också ge sitt samtycke. Beslutet träder i kraft samma dag som det antas.

Bakgrund

Enligt Europeiska kommissionens förslag ska makar kunna välja på förhand vilken lag som ska tillämpas vid en skilsmässa även om de inte planerar att skilja sig (IP/10/347). Detta skulle medföra ökad rättssäkerhet, förutsägbarhet och flexibilitet och kommer att bidra till att skydda makarna och deras barn från komplicerade, utdragna och smärtsamma förfaranden.

Förslaget har också utformats för att ge internationella par större kontroll över sin skilsmässa och för att förhindra att den make som är i en svagare ställning hamnar i ett alltför stort underläge i mål om äktenskapsskillnad. Domstolarna kommer att ha en gemensam metod för att avgöra vilket lands lagstiftning som ska tillämpas om makarna inte själva är överens.

I EU-reglerna om fördjupat samarbete fastslås att länder som inte deltar från början kan ansluta sig när som helst efter det att samarbetet har fastställts i lag, förutsatt att kommissionen ger sitt godkännande (artikel 331 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Kommissionen lade för första gången fram ett förslag om hjälp för internationella par 2006, men förslaget (den s.k. Rom III-förordningen) fick inte det enhälliga stöd av EU-länderna som krävdes.

Ytterligare information

MEMO/10/100

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar