Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/628

Brussel, 28 mei 2010

Meer rechtszekerheid voor grensoverschrijdende huwelijken: voorstel van Europese Commissie krijgt extra impuls

Duitsland, België en Letland hebben zich aangesloten bij negen andere EU-lidstaten die vragen om wettelijke maatregelen die rechtszekerheid bieden aan internationale echtparen die wensen te scheiden. Op grond van het voorstel van de Europese Commissie van 24 maart 2010 (IP/10/347), zullen echtparen kunnen overeenkomen welk recht van toepassing is op hun echtscheiding, zelfs wanneer zij niet van plan zijn te scheiden. Het voorstel kwam er op verzoek van negen EU-lidstaten, die vooruit wilden nadat een voorstel van de Commissie van 2006 in de Raad in een impasse was geraakt. De nieuwe regeling zal ten goede komen aan echtparen met een verschillende nationaliteit, alsmede aan echtparen die apart in verschillende landen wonen of die samen in een ander dan hun eigen land wonen. Het doel is een en ander minder zwaar te maken voor de kinderen en de zwakkere partner te beschermen in echtscheidingsgeschillen. Het zou de eerste keer in de geschiedenis van de EU zijn dat de EU-landen gebruik maken van het mechanisme van de zogenaamde "nauwere samenwerking". Volgens de EU-Verdragen kunnen negen of meer lidstaten via nauwere samenwerking voortgang maken met een maatregel die belangrijk is maar die door een kleine minderheid van lidstaten wordt geblokkeerd. De overige lidstaten behouden het recht toe te treden wanneer zij dat willen.

"Duitsland, België en Letland hebben thans aangetoond dat bij nauwere samenwerking de deur altijd open staat. Nu ook deze landen om een EU-optreden vragen, is de tijd rijp om een maatregel die in het slop was geraakt weer vlot te trekken. Dit is een mooi voorbeeld van hoe de EU vooruitgang kan boeken en haar burgers in een belangrijke gezinskwestie kan helpen", verklaarde vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Laten wij, los van alle politieke overwegingen, niet uit het oog verliezen waar het echt om draait: het leven van gezinnen kan door juridische complicaties zeer moeilijk worden gemaakt. Het zou de eerste zorg van alle politici moeten zijn alles in het werk te stellen om hen te helpen. De burgers van de EU moeten rechtszekerheid hebben en kunnen kiezen welk recht van toepassing zal zijn op belangrijke gebeurtenissen in hun leven."

De drie nieuwe deelnemers (Duitsland, België en Letland) sluiten zich aan bij negen andere lidstaten (Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Italië, Luxemburg, Roemenië, Slovenië en Spanje). Landen die zich willen aansluiten nadat het gevraagde besluit van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan is vastgesteld, kunnen dit op elk ogenblik doen. Conform het Verdrag van Lissabon moeten landen die willen deelnemen dit melden aan de Raad en de Commissie.

Duitsland, België en Letland dienden in de voorbije maand hun verzoeken in (Duitsland op 15 april 2010, België op 22 april 2010 en Letland op 17 mei 2010). Griekenland nam aanvankelijk deel aan de procedure voor nauwere samenwerking, maar trok later zijn verzoek in.

In de volgende Raad Justitie op 4 juni in Luxemburg zullen de ministers van Justitie van de EU proberen politieke overeenstemming te bereiken over het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad tot machtiging van de twaalf landen om door te gaan met de nauwere samenwerking. Het Europees Parlement moet ook zijn goedkeuring geven. Het besluit zal onmiddellijk in werking treden zodra het is vastgesteld.

Achtergrond

Op basis van de voorstellen van de Commissie zullen echtparen kunnen overeenkomen welk recht van toepassing is op hun echtscheiding, zelfs wanneer zij niet van plan zijn te scheiden (IP/10/347). Dit zou hen meer rechtszekerheid, voorspelbaarheid en flexibiliteit bieden en bijdragen tot een betere bescherming van echtgenoten en kinderen tegen gecompliceerde, langdurige en pijnlijke procedures.

De voorstellen zijn er ook op gericht internationale echtparen meer zeggenschap over hun scheiding te geven en zwakkere echtgenoten te beschermen tegen oneerlijke benadeling in de echtscheidingsprocedure. Het is tevens de bedoeling dat rechters een gemeenschappelijke formule hanteren om te bepalen van welk land het recht wordt toegepast wanneer de echtgenoten het niet eens kunnen worden.

De EU-wetgeving inzake nauwere samenwerking bepaalt dat landen die geen verzoek hebben ingediend, zich op elk ogenblik kunnen aansluiten nadat het voorstel wet is geworden, onder voorbehoud van een positieve analyse door de Commissie (Verdrag betreffende de werking van de EU, artikel 331).

De Commissie deed een eerste voorstel om internationale echtparen te helpen in 2006, maar dit voorstel (de zogenaamde verordening "Rome III") kreeg niet de vereiste unanieme steun van alle EU-regeringen.

Voor meer informatie:

MEMO/10/100

Newsroom Justitie en Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar