Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/628

Brüssel, 28. mai 2010

Rahvusvaheliste abielude puhul suurem õiguskindlus: Euroopa Komisjoni ettepanek kogub hoogu

Saksamaa, Belgia ja Läti on ühinenud ELi üheksa liikmesriigiga, kes taotlevad õigusakti, mis tagaks lahutada soovivatele rahvusvahelistele abielupaaridele õiguskindluse. Euroopa Komisjoni 24. märtsi 2010. aasta ettepaneku (IP/10/347) kohaselt võivad abielupaarid kokku leppida, millist õigust nende lahutuse korral kohaldatakse. Ettepanek sai alguse ELi üheksa liikmesriigi taotlusest, kes soovisid murda välja ummikseisust pärast seda, kui 2006. aasta komisjoni ettepanek jäi nõukokku toppama. Uus lahendus aitab eri rahvusest või eri riikides või väljaspool oma kodumaad elavaid paare. Eesmärk on kergendada laste olukorda ja kaitsta lahutusmenetluse ajal nõrgemat partnerit. Tegemist oleks esimese korraga ELi ajaloos, kui liikmesriigid kasutavad nn tõhustatud koostööd. ELi aluslepingud võimaldavad vähemalt üheksal liikmesriigil tänu tõhustatud koostööle rakendada olulisi meetmeid, mida üksikud liikmesriigid blokeerivad. Teistel liikmesriikidel on võimalik tõhustatud koostööga soovi korral ühineda.

„Saksamaa, Belgia ja Läti on tõestanud, et tõhustatud koostöö on alati kõigile avatud. Nende riikide ühinemine eespool nimetatud üleskutsega on hoogu juurde andnud meetmele, mille menetlemine oli ummikusse jooksnud. See on oluline näide sellest, kuidas EL saab teha edusamme ja aidata kodanikke olulistes perekonnaelu küsimustes” ütles õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku ning Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding. „Poliitikale keskendudes ei tohi kaotada silmist tegelikke valupunkte: õiguslikud probleemid võivad muuta mis tahes perekonna elu väga keeruliseks. Poliitikute esmane mure peaks olema teha kõik selleks, et kodanikke aidata. ELi kodanikul peaks olema kindlustunne ja õigus valida, milline õigus kehtib tema elus oluliste sündmuste puhul.”

Kolm uut osalejat (Saksamaa, Belgia ja Läti) ühinevad meedet taotlenud üheksa liikmesriigiga (Austria, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Luksemburg, Prantsusmaa, Rumeenia, Sloveenia ja Ungari). Ülejäänud riigid võivad koostööga ühineda igal ajal ka pärast seda, kui taotletud nõukogu otsus, millega lubatakse tõhustatud koostööd, on vastu võetud. Lissaboni lepingu kohaselt peavad osaleda soovivad liikmesriigid teavitama sellest nõukogu ja komisjoni.

Saksamaa, Belgia ja Läti esitasid oma taotlused viimase kuu aja jooksul (Saksamaa 15. aprillil 2010, Belgia 22. aprillil 2010 ja Läti 17. mail 2010). Algselt osales ka Kreeka tõhustatud koostöö menetluses, kuid loobus sellest hiljem.

Järgmisel õigusküsimuste nõukogul, mis toimub 4. juunil Luxembourgis, üritavad ELi justiitsministrid jõuda poliitilise kokkuleppeni komisjoni ettepaneku osas nõukogu otsuse kohta, millega lubatakse 12 liikmesriigil rakendada tõhustatud koostööd. Samuti peab Euroopa Parlament andma oma nõusoleku. Otsus jõustub kohe, kui see on vastu võetud.

Taust

Komisjoni ettepanekute kohaselt võivad abielupaarid kokku leppida, millist õigus nende lahutuse korral kohaldatakse (IP/10/347). See tagab nende jaoks suurema õiguskindluse, etteaimatavuse ja paindlikkuse ning aitab kaitsta abikaasasid ja nende lapsi keeruka, pikaleveniva ja raske menetluse eest.

Ettepanekud on koostatud andmaks rahvusvahelistele paaridele rohkem kontrolli oma lahutuse üle ja kaitsmaks nõrgemat abikaasat, et ta ei satuks lahutusmenetluses ebaõiglasesse ja ebasoodsasse olukorda. Kohtud kohaldavad ühist korda otsustamaks, millise riigi õigust kohaldatakse, kui paar ise ei jõua kokkuleppele.

ELi eeskirjad tõhustatud koostöö kohta sätestavad, et riigid, kes võivad taotlusega ühineda ka mis tahes ajal pärast seda, kui selle kohta on võetud vastu õigusakt, tingimusel et komisjon esitab oma positiivse hinnangu (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 331).

Esmakordselt tegi komisjon ettepaneku rahvusvahelisi paare aidata 2006. aastal, kuid tema kava (nn Rooma III määrus) ei saanud ELi valitsustelt nõutavat ühehäälset toetust.

Lisateave

MEMO/10/100

Justiits- ja siseküsimuste veebisait:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku ning Euroopa Komisjoni asepresidendi Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar