Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/624

V Bruseli 27. mája 2010

Svetový deň bez tabaku 2010: Komisia potvrdzuje svoj záväzok bojovať proti fajčeniu

Bezprostredne pred dňom bez tabaku 2010 (pondelok 31. mája) Európska komisia predstaví výsledky prieskumu Eurobarometer, z ktorých vyplýva, že veľká väčšina občanov EÚ podporuje prísnejšie opatrenia na kontrolu tabaku. Napríklad traja zo štyroch Európanov podporujú obrázkové zdravotné varovania na baleniach tabakových výrobkov a reštaurácie, v ktorých je zakázané fajčiť. Z prieskumu však takisto vyplýva, že jeden z troch Európanov stále fajčí, napriek skutočnosti, že tabak zabíja polovicu jeho užívateľov. Komisia má v úmysle čoskoro začať otvorenú konzultáciu s cieľom zrevidovať smernicu o tabakových výrobkoch z roku 2001 a snažiť sa viac kontrolovať spotrebu tabaku v celej EÚ.

John Dalli, komisár zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku, sa vyjadril: „Tabak každoročne zabíja 650 000 Európanov a mnoho životov by sa mohlo zachrániť znížením spotreby tabaku. Som obzvlášť znepokojený mierou fajčiarov medzi mladými ľuďmi: Európa sa nemôže pasívne pozerať, ako budúce generácie prefajčia svoje zdravie!“

Komisár dodal: Som rozhodnutý urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby som znížil spotrebu tabaku v celej Európe prostredníctvom budúcej revízie existujúcich právnych predpisov o tabakových výrobkoch, a zvážim opatrenia, ktoré môžu prispieť k jasnejšiemu a účinnejšiemu súboru pravidiel na podporu zdravia Európanov."

Smernica o tabakových výrobkoch v skratke:

Smernica (2001/37/ES) je z roku 2001. Stanovuje maximálne limity napr. nikotínu a dechtu v cigaretách, zaväzuje výrobcov, aby používali zdravotné varovania vo forme textu na škatuľkách cigariet a oznamovali zloženie tabaku a zakazuje používať výrazy ako napríklad „ľahké“ („light“).

Komisia v súčasnosti preskúmava uvedenú smernicu, aby poskytla vyššiu úroveň ochrany zdravia a aktualizovala ju v súlade s novým vývojom, pokiaľ ide o zloženie tabaku a vnútroštátne právne predpisy. Napríklad tým, že sa spotrebiteľom poskytne viac informácií a že sa tabakové výrobky stanú menej atraktívnymi, a to predovšetkým pre mladých ľudí. Komisia má v úmysle predložiť návrh revidovanej smernice v druhej polovici roka 2011.

Nefajčiarske prostredie

V nadväznosti na odporúčanie Rady z novembra 2009 o nefajčiarskom prostredí Európska komisia silne podporuje aktivitu členských štátov, pokiaľ ide o dosiahnutie „nefajčiarskej Európy do roku 2012“. V tejto súvislosti Komisia podporuje členské štáty, aby ochraňovali svojich občanov pred vystavením tabakovému dymu v uzatvorených verejných priestoroch, na pracoviskách a vo verejnej doprave a aby znížilo vystavenie detí pasívnemu fajčeniu. (Prijatie a vykonávanie predpisov o nefajčiarskom prostredí zostáva v právomoci členských štátov.)

Čo si myslia občania?

Z prieskumu Euroabarometer vyplýva, že európski občania sú za prísnejšie opatrenia na kontrolu tabaku. Konštatuje sa vysoká miera verejnej podpory obrázkových zdravotných varovaní na baleniach tabakových výrobkov (75 % za), hoci sa v súčasnosti používajú iba v štyroch členských štátoch. Verejnosť takisto silne podporuje zákaz príchutí, ktoré robia tabakové výrobky chutnejšími (61 %) a zákaz reklamy v mieste predaja (63 %).

Z ďalšej štúdie Komisie, ktorá bola dnes uverejnená, vyplýva, že existujú jasné dôkazy o účinnosti zdravotných varovaní na baleniach tabakových výrobkov. Zvyšujú znalosti o zdravotných dôsledkoch používania tabaku a pomáhajú meniť postoje a správanie, ktoré sa týkajú spotreby tabaku.

Kampaň HELP: nové televízne spoty

Komisia sponzorovala výrobu a šírenie dvoch nových TV spotov zameraných na mladých ľudí, predovšetkým ženy. Spoty budú vysielané v Európe na vyše 130 kanáloch od 31. mája 2010.

Kontext

Tabak je najčastejšou príčinou úmrtia v EÚ, ktorému sa dá predísť. Každoročne zapríčiňuje približne 650 000 predčasných úmrtí v EÚ.

Na zníženie spotreby tabaku v celej Európskej únii Komisia presadzuje komplexnú politiku kontroly tabaku. Široká škála mechanizmov, aktivít a iniciatív vrátane právnych predpisov v oblasti kontroly tabaku, prevencie fajčenia a aktivít na odvykanie od fajčenia slúžia na zachovanie a posilnenie politiky kontroly tabaku.

Pozri súvisiace dokumenty:

MEMO/10/219

MEMO/10/220

Ďalšie informácie:

Základné informácie o kontrole tabaku v EÚ: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf


Side Bar