Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS LT LV MT PL BG RO

IP/10/620

V Bruseli 27. mája 2010

Ďalšie prijímanie zamestnancov na posilnenie vyššieho manažmentu Komisie

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, dnes vyhlásil výberové konanie na miesta štyroch zástupcov generálneho riaditeľa, ktorého sa môžu zúčastniť príslušníci troch členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 (Lotyšsko, Litva a Malta). Hoci sa už dosiahli celkové ciele stanovené pre obsadenie miest vyšších manažérov príslušníkmi nových členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, pre tieto tri členské štáty sa zatiaľ nedosiahli individuálne indikatívne ciele. Po dnes uverejnenom oznámení o výberovom konaní bude v nasledujúcich dňoch v dvoch vlnách nasledovať vyhlásenie dvoch výberových konaní na miesta vo vyššom manažmente, resp. na miesto na úrovni riaditeľa a hlavného poradcu, ktorých sa môžu zúčastniť príslušníci šiestich členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v rokoch 2004 a 2007 (Bulharsko, Česká republika, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko).

„Komisii veľmi záleží na tom, aby dosiahla náležitú geografickú vyváženosť vo všetkých svojich útvaroch, a to i na úrovni najvyššieho manažmentu,“ vyhlásil podpredseda Šefčovič. „Úspešne sme dosiahli indikatívne ciele stanovené pre krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v rokoch 2004 a 2007. Ale v prípade niekoľkých členských štátov potrebujeme vyvinúť mimoriadne úsilie. Preto sme sa rozhodli pre tento dodatočný krok. Teším sa na prihlášky špičkových uchádzačov.“

Po rozšírení v rokoch 2004 a 2007 sa Komisia zaviazala, že bude podporovať aktívne prijímanie zamestnancov z radov príslušníkov dvanástich nových členských štátov do svojich útvarov, vrátane miest na najvyšších pozíciách.

Aby podporila tento proces, zaviedla prechodné obdobie, ktoré malo prijímanie zamestnancov uľahčiť. Pre desať členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, skončí toto obdobie 31. decembra 2010 (EÚ-10) Pre Bulharsko a Rumunsko (EÚ-2) bolo vytvorené podobné prechodné obdobie, ktoré skončí 31. decembra 2010.

Celkové ciele pre prijímanie zamestnancov z krajín EÚ-10 na miesta vyššieho manažmentu, ako ich stanovila Komisia, sú 10 miest na pozíciu generálneho riaditeľa alebo zástupcu generálneho riaditeľa a 41 miest na pozíciu riaditeľa alebo hlavného poradcu.

Tento proces prijímania zamestnancov bol v posledných rokoch celkovo veľmi úspešný: na úrovni generálnych riaditeľov alebo zástupcov generálneho riaditeľa bol indikatívny cieľ dosiahnutý úplne a na úrovni riaditeľov alebo hlavných poradcov bol dosiahnutý takmer úplne (bolo zamestnaných už 40 osôb).

Podpredseda Komisie Šefčovič však chce prostredníctvom dnes uverejneného oznámenia o výberovom konaní a nadchádzajúceho výberového konania na miesta riaditeľov a hlavných poradcov ďalej pokračovať v krokoch svojho predchodcu Siima Kallasa a podporovať prijímanie zamestnancov z členských štátov, v prípade ktorých sa indikatívne ciele ešte nedosiahli.

Ide o tieto výberové konania na miesta zástupcov generálnych riaditeľov, na ktorých sa môžu zúčastniť štátni príslušníci Lotyšska, Litvy a Malty:

  • zástupca generálneho riaditeľa na generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž,

  • zástupca generálneho riaditeľa na generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh a služby,

  • zástupca generálneho riaditeľa na generálnom riaditeľstve pre regionálnu politiku,

  • zástupca generálneho riaditeľa na generálnom riaditeľstve pre zdravie a spotrebiteľov.

Dňa 28. mája vyhlási Komisia výberové konanie na miesta riaditeľov, na ktorých sa môžu zúčastniť štátni príslušníci Bulharska, Českej republiky, Litvy, Poľska, Rumunska a Slovenska. Pôjde o miesta na generálnych riaditeľstvách pre hospodársku súťaž, pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, pre rozpočet ako aj miesta v Spoločnom výskumnom centre a na Úrade pre vydávanie publikácií EÚ.

Dňa 9. mája uverejní Komisia výberové konanie na miesta hlavných poradcov, na ktorých sa môžu zúčastniť takisto štátni príslušníci Bulharska, Českej republiky, Litvy, Poľska, Rumunska a Slovenska. Pôjde o miesta v Právnom servise, na Úrade pre spoluprácu EuropeAid a na generálnych riaditeľstvách pre výskum, energetiku a tlmočenie.

Viac informácii nájdete na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/working_senior_mgt_fr.htm


Side Bar