Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/61

V Bruseli 27. januára 2010

Európske úsilie v oblasti civilnej ochrany na Haiti pokračuje: nový tím prebral štafetu prvého koordinačného tímu

Európsky mechanizmus civilnej ochrany v rámci úsilia o pomoc pri odstraňovaní následkov po ničivom zemetrasení z 12. januára na Haiti naďalej pokračuje a sprostredkováva pomoc z 24 členských štátov. Časť kapacít rýchlej reakcie EÚ financovanej z rozpočtu EÚ je momentálne úplne prvýkrát využitá v núdzovej situácii s cieľom poskytnúť pitnú vodu a zdravotnú starostlivosť. Nový tím civilnej ochrany EÚ dorazil na Haiti minulý víkend, aby prebral štafetu prvého tímu, ktorý začal koordinovať operácie na Haiti 36 hodín po zemetrasení.

Stavros Dimas, komisár EÚ zodpovedný za civilnú ochranu, povedal: „Reakcia EÚ na hroznú tragédiu, ktorá sa stala na Haiti, bola rýchla a účinná. Náš tím pre civilnú ochranu v teréne vykonáva úžasnú prácu v náročných podmienkach. Obyvateľov Haiti čaká ťažké obdobie: mnoho zranených sa nezaobíde bez ďalšej lekárskej starostlivosti a vysídlení ľudia stále potrebujú potraviny a prístrešie. Spolu s našimi spolupracovníkmi z humanitárneho sektora a pod vedením podpredsedníčky Komisie pani Ashtonovej budeme Haiťanom naďalej pomáhať, aby sa vyrovnali s následkami tejto strašnej udalosti.“

Rýchla re akcia EÚ

Mechanizmus civilnej ochrany EÚ koordinuje európsku pomoc a zároveň sa priamo zapája do úsilia o pomoc pri odstraňovaní následkov. Časť kapacít rýchlej reakcie EÚ financovanej z rozpočtu EÚ je v súčasnosti použitá v núdzovej situácii po prvýkrát. Na žiadosť Komisie sa do Port-au-Prince poslalo zariadenie na čistenie vody vyrobené vo Francúzsku, ktoré od sprevádzkovania denne poskytuje 20 000 litrov vody. Vedľa detskej nemocnice v Port-au-Prince sa postavilo dobre vybavené lekárske stanovisko s možnosťou vykonávania chirurgických zákrokov skonštruované v Taliansku, v ktorom sa denne ošetrí približne 50 pacientov, pričom takmer vo všetkých prípadoch je v dôsledku ťažkých tráum nutný rozsiahly chirurgický zákrok. Okrem toho výška finančnej pomoci EÚ, ktorá sa už poskytla alebo vyžiadala na prepravu pomoci na Haiti, momentálne presahuje 3 milióny eur.

Sedemčlenný tím v teréne

V stredu 27. januára sa po takmer dvoch týždňoch strávených na Haiti vracia prvý tím civilnej ochrany EÚ. Nahrádza ho nový tím zložený z odborníkov z Talianska, Dánska, Francúzska, Švédska, Holandska a dvoch styčných úradníkov z Monitorovacieho a informačného centra Komisie (MIC). Nový tím úzko spolupracuje s OSN pri určovaní ďalších potrieb v oblasti civilnej ochrany a uľahčiť koordináciu pomoci poskytnutej prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany Spoločenstva.

Tím civilnej ochrany je takisto pravidelne v kontakte s odborníkmi Komisie z generálneho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc (GR ECHO). V pondelok sa členovia tímu stretli s haitským prezidentom pánom Prévalom a premiérom pánom Bellerive, aby prediskutovali naliehavé potreby, ako napr. prístrešie a potraviny.

Mechanizmus civilnej ochrany Spoločenstva

Cieľom mechanizmu Spoločenstva je uľahčiť spoluprácu pri reakcii na katastrofy. Zúčastňuje sa na ňom 31 štátov (EÚ-27 spolu s Chorvátskom, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom). Jeho prostredníctvom sa zlúčia zdroje, ktoré potom možno sprístupniť krajinám postihnutým katastrofou kdekoľvek na svete. Po spustení mechanizmus zabezpečuje koordináciu pomocných zásahov v Európskej únii aj mimo nej. Túto činnosť koordinuje Európska komisia prostredníctvom svojho Monitorovacieho a informačného centra (MIC) v Bruseli.

Od svojho vzniku v roku 2001 sa už mechanizmus aktivoval pri katastrofách na celom svete, vrátane hurikánu Katrina v Spojených štátoch v roku 2005, zemetrasenia v Číne v roku 2008 a lesných požiarov v južnej Európe počas leta 2009.

Počas krízovej situácie na Haiti poskytlo prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ pomoc, vrátane tímov na vyhľadávanie a záchranné práce v mestách, lekárskych tímov a dodávok liekov, prístreší, zariadení na čistenie vody a hygienických pomôcok, 24 európskych krajín: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Švédsko.

Prípravná činnosť týkajúca sa schopnosti rýchlej reakcie EÚ

Európsky parlament a Rada vyčlenili 15 miliónov eur na prípravnú činnosť týkajúcu sa schopnosti rýchlej reakcie EÚ. Schopnosť rýchlej reakcie EÚ má za úlohu okamžite reagovať na núdzové potreby vyplývajúce z následkov veľkých katastrof. Mali by ju tvoriť špecializované moduly civilnej ochrany na zásahy európskej civilnej ochrany. Účelom prípravnej činnosti je zabezpečiť pohotovosť kľúčových zdrojov a základného vybavenia a posilniť tak kolektívnu pripravenosť Európy na veľké katastrofy. Prvé jednotky vytvorené v rámci prípravnej činnosti sú odteraz k dispozícii na nasadenie; súčasťou tohto programu bol aj pilotný projekt Taktická záloha na hasenie lesných požiarov EÚ v roku 2009.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke:

http://ec.europa.eu/environment/civil/haiti_2010_news.htm

a podrobnejšie informácie o schopnosti rýchlej reakcie sú dostupné na stránke:

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/prep_action2008.htm


Side Bar