Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/618

Bryssel den 26 maj 2010

Klimatförändringar: Kommissionen inbjuder till diskussion om effekterna av en trettioprocentig minskning av utsläppen av växthusgaser – om och när villkoren uppfylls

EU-kommissionen lägger i dag fram en analys av de kostnader, vinster och möjligheter som det medför att gå längre än det tidigare utsläppsmålet, som är att utsläppen av växthusgaser fram till 2020 ska minskas med 30 procent i stället för 20 procent jämfört med 1990 års nivåer. I dagsläget är villkoren för detta inte uppfyllda. Detta meddelande följer på kommissionens meddelande om hur de internationella klimatförhandlingarna kan stärkas och rådets begäran om en utredning av konsekvenserna av en villkorad övergång till en trettioprocentig utsläppsminskning. De åtgärder som vidtagits för att undvika koldioxidläckage i energiintensiva industrier har också granskats enligt direktivet om EU:s utsläppshandel. Meddelandet visar att de minskade utsläppen till följd av den ekonomiska krisen, tillsammans med de sänkta koldioxidpriserna, ger andra beräkningar än när det ändrade EU-systemet presenterades för två år sedan. Mot bakgrund av de nya uppgifterna analyseras därför hur olika ambitionsnivåer påverkar moderniseringen av EU-ekonomin och uppkomsten av nya arbetstillfällen genom att främja innovation inom koldioxidsnål teknik. Analysen omfattar de insatser som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser med mellan 20 och 30 procent i de viktigaste sektorerna. Även insatsernas konsekvenser och de tänkbara strategierna för att klara dem tas upp. Man tar även hänsyn till den rådande situationen med ansträngda offentliga finanser och ekonomisk tillbakagång vid analysen av tänkbara alternativ

Det är EU:s ledare som måste avgöra om vårt minskningsmål för 2020 ska höjas från 20 till 30 procent när tiden och förutsättningarna är de rätta, säger Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatåtgärder. Självklart är den omedelbara politiska prioriteringen att klara eurokrisen, men kommissionen har nu tagit fram ett underlag för en faktabaserad diskussion när vi går ur krisen. Det är inte nu som beslutet ska fattas, men jag hoppas att vår analys ska skapa diskussioner i medlemsstaterna om vägen framåt

Kostnaderna för att uppnå målen

Sedan 2008 har de absoluta kostnaderna för att uppnå 20-procentsmålet sänkts från 70 miljarder euro till 48 miljarder euro (0,32 procent av BNP) per år till 2020. Detta beror på flera olika faktorer: lägre ekonomisk tillväxt har minskat utsläppen, högre energipriser har främjat energieffektivitet och minskat efterfrågan på energi. Dessutom har koldioxidpriset sjunkit under den nivå som förutsågs 2008 eftersom de utsläppsrätter som inte används under konjunkturnedgången kommer att föras över till kommande år. Samtidigt kommer denna minskning av de absoluta kostnaderna i samband med en kris, vilket innebär att företagen har betydligt sämre möjligheter att hitta de investeringar som de behöver för en modernisering på kort sikt.

EU åtog sig 20071 att sänka utsläppen med 30 procent fram till 2020 om andra stora ekonomier tar på sig en rimlig del av åtgärderna enligt ett globalt klimatförändringsavtal. Enligt aktuella prognoser beräknas kostnaderna för att uppnå 30-procentsmålet uppgå till 81 miljarder euro per år 2020. Detta är 11 miljarder euro mer än vad 20-procentsmålet väntades kosta för två år sedan. 30-procentsmålet skulle kosta 33 miljarder euro (0,2 procent av BNP) mer än 20 procentmålet i dag beräknas kosta.

Koldioxidsnål tillväxt

Länder i hela världen börjar se vilken potential som en grön, koldioxidsnål tillväxt har för att skapa nya hållbara arbetstillfällen och stärka försörjningstryggheten. Europa kan inte ta sin ledning i denna revolution för given när den globala konkurrensen blir allt hårdare. 20-procentsmålet sågs som en viktig drivkraft för en modernisering av EU:s ekonomi, men nu när koldioxidpriserna blivit lägre än väntat har dess potential att driva på förändringar och innovation minskat. EU måste också förbereda sig för sitt långsiktiga mål, som medlem i gruppen av utvecklade länder, nämligen att uppnå en minskning på 80-95% fram till 2050 till optimal kostnad.

Trettioprocentsmålets möjligheter

I meddelandet anges de tänkbara metoderna för att uppnå trettioprocentsmålet, inom EU:s system för handel med utsläppsrätter och i övriga sektorer. Några exempel är ett minskat antal utauktionerade utsläppsrätter i EU-systemet, lagstiftning för att främja ökad energieffektivitet, smart användning av skatteinstrument, styrning av medel från sammanhållningspolitiken mot gröna investeringar och ökad miljöintegritet för internationella koldioxidkrediter som erkänns inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.

En åtgärd som är attraktiv redan före den eventuella övergången till trettioprocentsmålet är att använda några ej fördelade fria utsläppsrätter för att påskynda innovation i koldioxidsnål teknik, i likhet med demonstrationsprogrammet för innovativ förnybar energi och teknik för avskiljning och lagring av koldioxid, som finansieras med 300 miljoner utsläppsrätter

Koldioxidläckage

Kommissionen har utrett risken för koldioxidläckage i energiintensiva industrier (dvs. att produktion flyttas från EU till länder där koldioxidkraven är lägre).

De viktigaste slutsatserna är att de befintliga åtgärderna för att förebygga koldioxidläckage från dessa industrier (fria utsläppsrätter och tillgång till internationella krediter) fortfarande är motiverade. Analysen visar också att det endast skulle få begränsade konsekvenser i form av koldioxidläckage om målet höjs till 30 procent om övriga länder genomför sina nuvarande minskningslöften enligt Köpenhamnsavtalet, om de nuvarande åtgärderna kvarstår.

Kommissionen kommer att fortsätta att uppmärksamt övervaka risken för koldioxidläckage, i synnerhet i tredjeländer som ännu inte vidtagit några åtgärder för att minska sina utsläpp. En möjlighet som bör utredas vidare är att ta med import i EU:s system för handel med utsläppsrätter

Nästa steg

Övriga EU-institutioner ska nu ta ställning till meddelandet

Ytterligare information:

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm

MEMO/10/215

1 :

Europeiska rådets slutsatser av den 8-9 mars 2007.


Side Bar