Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/618

Brusel, 26. mája 2010

Zmena klímy: Komisia vyzýva na odbornú diskusiu o vplyve prechodu na 30 %-né zníženie emisií skleníkových plynov EÚ po splnení príslušných podmienok

Európska komisia dnes predstavuje analýzu nákladov, výhod a variantov sprísnenia cieľa EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov na rok 2020 znížiť a namiesto 20 %-ného zníženia dosiahnuť 30 %-né zníženie v porovnaní s hodnotami z roku 1990, hneď po splnení podmienok. V súčasnosti sa tieto podmienky ešte nesplnili. Toto oznámenie vychádza z oznámenia Komisie o tom, „Ako znovu posilniť medzinárodné rokovania o otázke zmeny klímy“ a žiadosti Rady o predloženie posúdenia vplyvu podmieneného prechodu na 30 %-né zníženie emisií. Opatrenia prijaté na podporu energeticky náročných priemyselných odvetví proti riziku úniku uhlíka sú takisto predmetom preskúmania, ako si to vyžaduje smernica o ETS (smernica o systéme obchodovania s emisiami). Z oznámenia vyplýva, že zníženie emisií EÚ v dôsledku hospodárskej krízy spolu so znížením cien emisií oxidu uhličitého zmenili odhady spred dvoch rokov, keď sa predstavil revidovaný ETS. Vzhľadom na nové údaje teda poskytujeme analýzu dôsledkov týchto rôznych cieľov ako hnacích motorov modernizácie hospodárstva EÚ a vytvorenia nových pracovných miest prostredníctvom podpory inovácií v oblasti nízkouhlíkových technológií. Táto analýza zohľadňuje úsilie, ktoré musia jednotlivé najdôležitejšie odvetvia vynaložiť na zníženie emisií skleníkových plynov o viac ako 20 %, až k zníženiu o 30 %, a takisto sa zaoberá dôsledkami tohto úsilia a možnými politickými variantmi na dosiahnutie týchto cieľov. Pri posudzovaní možných alternatív sa do úvahy v plnej miere berie aj súčasný kontext obmedzených verejných financií a hospodársky útlm.

Európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard uviedla: „Rozhodnutie sprísniť alebo nesprísniť náš cieľ na rok 2020 z 20 %-ného na 30 %-né zníženie emisií je politickým rozhodnutím, ktoré musia vedúce osobnosti EÚ prijať v správny okamih a za správnych podmienok. Bezprostrednou politickou prioritou je teraz samozrejme zvládnuť krízu, v ktorej sa nachádza euro. Keďže z najhoršieho sa dostávame von, Komisia teraz pripravila podklady pre diskusiu založenú na faktoch. Rozhodnutie sa síce neprijme teraz, ale dúfam, že naša analýza inšpiruje členské štáty v diskusii o tom, ako ďalej.“

Náklady spojené so splnením cieľov

Absolútne náklady spojené so splnením cieľa 20 % sa od roku 2008 znížili zo 70 mld. EUR na 48 mld. EUR (0,32 % HDP) ročne do roku 2020. Spôsobuje to niekoľko činiteľov: nižšia miera hospodárskeho rastu spôsobila zníženie emisií, vyššie ceny energií podnietili energetickú účinnosť a znížili dopyt po energii a cena emisií oxidu uhličitého sa prepadla pod úroveň odhadovanú v projekciách z roku 2008, keďže kvóty v rámci EÚ ETS, ktoré sa nevyužili počas recesie, sa prenášajú. Toto zníženie absolútnych nákladov však zároveň prichádza v kontexte krízy, ktorá výrazne znížila kapacity podnikov nájsť investície potrebné na modernizáciu v krátkodobom období.

EÚ je už od roku 20071 rozhodnutá prejsť na 30 %-né zníženie do roku 2020, ak ostatné významné hospodárstva prevezmú v rámci globálnej dohody týkajúcej sa zmeny klímy zodpovedajúci podiel na tomto úsilí. Náklady spojené s dosiahnutím cieľa 30 % sa v súčasnosti odhadujú na 81 mld. EUR ročne do roka 2020, čo o 11 mld. EUR prevyšuje odhady spred dvoch rokov vzťahujúce sa na cieľ 20 %. Splnenie cieľa 30% by stálo o 33 mld. EUR (0,2 % HDP) viac, ako by podľa odhadov dnes stálo splnenie cieľa 20 %.

Rast s nízkou mierou emisií oxidu uhličitého

Krajiny na celom svete si uvedomujú potenciál „zeleného“ rastu s nízkou mierou emisií oxidu uhličitého vytvoriť nové udržateľné pracovné miesta a posilniť energetickú bezpečnosť. Európa svoje vedúce postavenie v tejto revolúcii nemôže považovať za samozrejmosť, keďže celosvetová konkurencia je čoraz neúprosnejšia. Cieľ 20 % sa považoval za kritickú hnaciu silu modernizácie hospodárstva EÚ, ale dnes, keď sú ceny emisií oxidu uhličitého nižšie, ako sa očakávalo, sa jeho potenciál motivovať zmeny a inovácie znížil. Európa si okrem toho ako časť skupiny rozvinutých krajín musí pripraviť dlhodobé ciele vzťahujúce sa na dosiahnutie 80 – 95 %-ného zníženia emisií do roku 2050 za vynaloženia optimálnych nákladov.

Varianty prechodu na 30 %-né zníženie emisií

V oznámení sa uvádzajú varianty splnenia cieľa 30 % v rámci odvetví zahrnutých do EÚ ETS a ostatných odvetví. Patria sem: zníženie počtu obchodovaných kvót v rámci EÚ ETS, regulácia zameraná na zvýšenie energetickej účinnosti, inteligentné využitie fiškálnych nástrojov, cielené využitie finančných prostriedkov v rámci kohéznej politiky EÚ na „zelené“ investície a zlepšenie environmentálnej integrity medzinárodných uhlíkových kreditov uznaných v rámci EÚ ETS.

Opatrením, ktoré by mohlo byť zaujímavé ešte pred možným prechodom na 30 %, je použitie istého objemu nepridelených bezplatných kvót pre priemyselné odvetvia v rámci EÚ ETS na urýchlenie inovácií v oblasti nízkouhlíkových technológií podobne ako v existujúcom demonštračnom programe pre inovatívne technológie na výrobu obnoviteľnej energie a zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, na ktorý bolo vyčlenených 300 miliónov kvót.

Únik uhlíka

Komisia preskúmala situáciu v rámci energeticky náročných priemyselných odvetví, pokiaľ ide o riziko „úniku uhlíka“ (presun výroby z EÚ do krajín s menej prísnymi obmedzeniami vzťahujúcimi sa na emisie oxidu uhličitého).

Kľúčovým záverom je, že existujúce opatrenia na zabránenie úniku uhlíka z týchto priemyselných odvetví – bezplatné kvóty a prístup k medzinárodným kreditom –zostávajú naďalej oprávnené. Z analýzy takisto vyplýva, že sprísnenie cieľa na 30 %, zatiaľ čo ostatné krajiny by vykonávali svoje záväzky znížiť emisie podľa Kodanskej dohody, by mal vzhľadom na únik uhlíka za predpokladu zachovania existujúcich opatrení len obmedzený vplyv.

Komisia bude naďalej starostlivo monitorovať riziko úniku uhlíka, najmä vzhľadom na tretie krajiny, ktoré ešte neprijali opatrenia na zníženie emisií. K potenciálnym opatreniam, ktoré si zasluhujú ďalšie preskúmanie, patrí zahrnutie dovozu do EÚ ETS.

Ďalšie kroky

Oznámenie je určené inštitúciám EÚ na zváženie.

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm

MEMO/10/215

1 :

Závery Európskej rady z 8. a 9. marca 2007.


Side Bar