Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/610

Bryssel den 26 maj 2010

Kommissionen presenterar sin föreställning om bankavvecklingsfonder

Europeiska kommissionen föreslog i dag att EU inrättar ett nätverk av bankavvecklingsfonder för att se till att framtida bankkonkurser inte sker på skattebetalarnas bekostnad och inte destabiliserar det finansiella systemet. Efter att ha tagit upp frågan vid det kommande mötet i Europeiska rådet kommer kommissionen att lägga fram dessa idéer vid G-20-toppmötet i Toronto den 26–27 juni 2010. Bankavvecklingsfonderna skulle vara del av en bredare struktur som ska förebygga ekonomiska kriser i framtiden och stärka det finansiella systemet. Kommissionen anser att man kan uppnå detta genom att ge medlemsstaterna ansvar för att skapa fonder enligt gemensamma regler, och att sedan ge bankerna skyldighet att betala in till dessa fonder. Fonderna ska inte användas för att betala ut eller rädda banker, utan enbart för att se till att bankkonkurser hanteras på ett välordnat sätt som inte destabiliserar det finansiella systemet.

Kommissionären för den inre marknaden och tjänster, Michel Barnier, kommenterade: ”Det går inte att skattebetalarna ska fortsätta att bära de tunga kostnaderna för att rädda banksektorn. Det är inte de som borde vara i skottlinjen. Jag tror på principen om att förorenaren betalar. Vi måste skapa ett system som gör att banksektorn betalar priset för framtida bankkriser. Därför anser jag att bankerna borde uppmanas att bidra till en fond som ska hantera eventuella bankkonkurser, skydda den finansiella stabiliteten och begränsa krisens spridning. Fonden ska emellertid inte vara till för att rädda banker. EU måste ta ledningen med att utveckla gemensamma strategier och tillhandahålla en modell för samarbete som kan tillämpas globalt.”

Varför behöver vi bankavvecklingsfonder

Till följd av den ekonomiska krisen har nationella regeringar varit tvungna att använda enorma mängder av skattemedel för att stödja sina finanssektorer, bibehålla den ekonomiska stabiliteten och skydda insättarna. Nu måste man se till att sådana situationer aldrig mer uppstår. Kommissionen håller redan på att införa skyddsåtgärder som ska minska risken för att banker går i konkurs, men man måste också se till att det finns fungerande, privatfinansierade mekanismer som kan hantera sådana konkurser om de ändå skulle inträffa.

I oktober 2009 klargjorde kommissionen att den stöder inrättandet av nya krishanteringsramar på EU-nivå. De skulle omfatta harmoniserade befogenheter och bestämmelser för att göra det möjligt för tillsynsmyndigheter att förhindra bankkonkurser och vidta åtgärder för att underlätta en ordnad avveckling av insolventa banker samtidigt som kostnaderna för skattebetalarna minimeras (IP/09/1549)). I dag föreslår kommissionen bankavvecklingsfonder för att komplettera dessa nya ramar. Fondernas storlek och omfattning skulle naturligtvis bero på hur effektiv den förbättrade övervakningen och regleringen kommer att visa sig vara.

Flera medlemsstater har redan infört avgifter till en fond för sin banksektor, och andra överväger detta. Eftersom det ännu inte finns någon samordnad föreställning om hur mycket pengar som bör tas upp och hur man bäst använder medlen finns det risk för konkurrenssnedvridning mellan nationella bankmarknader, och för att det gränsöverskridande samarbetet i kristider hindras.

Vad föreslår kommissionen? Ett EU-omfattande nät av bankavvecklingsfonder, finansierade av bankerna.

Kommissionen anser att den bästa användningen för bankavvecklingsfonder skulle vara att skapa ett EU-omfattande nät av förfinansierade insatser med noga definierad omfattning. Fonderna skulle vara utformade för att kunna finansiera den typ av insatser som avses i meddelandet om krishantering som kom i oktober 2009, bland annat avvecklingsbanker, fullständig eller delvis överföring av tillgångar och/eller skulder samt en uppdelning i sanerade delar av banker och avvecklingsenheter (good bank/bad bank).

Införandet av bankavvecklingsfonder skulle göra banksektorn motståndskraftigare och minska risken för att skattemedel måste användas i krissituationer. Kommissionen är också medveten om att stora bankfinansierade system medför betydande moraliska frågor om intrycket uppstår att fonderna ska skydda bankerna mot framtida konkurser. Det ärr ett stort problem som bara kan lösas med klara och entydiga bestämmelser om att det i första hand är aktieägarna och de oförsäkrade långivarna som tar konsekvenserna av en bankkonkurs och att bankavvecklingsfonderna inte ska vara någon försäkring mot sådant. Fonderna ska inte användas för att rädda banker som håller på att gå i konkurs, utan för att underlätta en välordnad konkurs.

Potentiell storlek och drift

Bankavvecklingsfonder skulle behöva upprättas över en längre tidsperiod, och de avgifter som bankerna skulle betala in kunde utformas så att de främjar lämpliga handlingsmönster och minskar risken för avvecklingar. Kommissionen har emellertid inte för avsikt at i detta läge i detalj redogöra för hur bankavvecklingsfonder skulle fungera och hur stora de skulle behöva vara. Kommissionen är medveten om att de kumulativa effekterna av alla de många reformer som berör avgifter och bankkapital måste undersökas och bedömas mycket noga. Man måste också se till att kostnaderna kalibreras så att de inte kväver den ekonomiska återhämtningen och så att man undviker kreditkostnader för realekonomin.

Nästa steg

Kommissionen kommer att lägga fram sina idéer inför EU:s finansministrar, stats- och regeringscheferna samt G20 under juni 2010. Man kommer att sträva efter konsensus i fråga om allmänna principer och riktlinjer.

I oktober 2010 kommer kommissionen att lägga fram mer detaljerade förslag inom ramen för de övergripande planerna för utveckling av ett nytt krishanteringssystem och antagandet av lagförslag. Kommissionen kommer noga att överväga de potentiella effekterna av sina förslag om bankavvecklingsfonder i de tillhörande konsekvensbedömningarna.

I syfte att bibehålla jämlika globala konkurrensförhållanden kommer kommissionen att gå i spetsen för G20-insatserna för att nå fram till en global strategi för bankavvecklingsfonder utgående från de idéer som läggs fram i detta meddelande.

Ytterligare uppgifter

Kommissionens meddelande om bankavvecklingsfonder finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm

memo 10/214


Side Bar