Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/610

V Bruseli 26. mája 2010

Komisia navrhuje vytvoriť fondy na riešenie krízovej situácie bánk

S cieľom zaistiť aby konkurzy bánk v budúcnosti nepostihovali daňových poplatníkov a nedestabilizovali finančný systém, navrhla dnes Európska komisia, aby Európska únia zriadila sieť fondov na riešenie krízovej situácie bánk v EÚ. Po diskusii na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady predloží Európska komisia tieto myšlienky na samite G20, ktorý sa bude konať v Toronte 26. – 27. júna 2010. Tieto fondy by tvorili časť širšieho rámca zameraného na zabránenie novej finančnej kríze a na posilnenie finančného systému. Komisia sa domnieva, že sa to dá dosiahnuť, ak sa členským štátom uloží povinnosť zriadiť podľa spoločných pravidiel fondy, do ktorých by banky mali platiť odvody. Tieto fondy by sa nemali používať na posilňovanie alebo záchranu bánk, ale iba na zaistenie metodického riadenia konkurzov bánk bez destabilizácie finančného systému.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Je neprípustné, aby daňoví poplatníci naďalej znášali vysoké náklady na záchranu bankového sektora. Nemalo by sa ich to priamo dotýkať. Som zástancom zásady „znečisťovateľ platí“. Musíme vybudovať systém, ktorým sa zaistí, aby náklady na bankové krízy odteraz platil finančný sektor. Preto sa domnievam, že treba požadovať, aby banky prispievali do fondu určeného na riadenie konkurzov bánk, ochranu finančnej stability a obmedzenie nákazy, nemal by to však byť fond na posilňovanie bánk. Európa musí zohrávať vedúcu úlohu pri vypracúvaní spoločných prístupov a vytváraní modelu spolupráce, ktorý by sa mohol uplatňovať globálne.“

Prečo treba vytvoriť fondy na riešenie krízovej situácie bánk

V dôsledku finančnej krízy museli národné vlády použiť obrovské sumy z peňazí daňových poplatníkov na podporu finančného sektora, udržiavanie finančnej stability a na ochranu vkladateľov. Teraz je potrebné vynaložiť úsilie s cieľom zaistiť, aby sa takéto situácie viac nikdy nezopakovali. Komisia už zavádza preventívne opatrenia, ktorými by sa mala znížiť pravdepodobnosť konkurzov bánk, je však potrebné zaistiť aj to, aby v prípade budúcich konkurzov bánk boli na ich riešenie k dispozícii robustné mechanizmy podporované súkromnými peniazmi.

V októbri 2009 Komisia uviedla, že podporuje zriadenie nového rámca krízového riadenia na úrovni EÚ. Tento nový rámec bude zahŕňať harmonizovaný súbor právomocí a pravidiel, ktoré umožnia regulátorom predchádzať konkurzom bánk a prijímať opatrenia na uľahčenie metodického riešenia nesolventných bánk pri minimalizácii nákladov pre daňových poplatníkov ((IP/09/1549)). Ako doplnok k tomuto novému rámcu Komisia teraz navrhuje fondy na riešenie krízovej situácie bánk. Ich výška a dostupnosť bude prirodzene závisieť od účinnosti zlepšeného dohľadu a právnych predpisov.

Viaceré členské štáty EÚ už v bankovom sektore zaviedli platenie odvodov alebo o jeho zavedení uvažujú. Nedostatočne koordinovaný prístup k tomu, koľko peňazí by sa malo odvádzať a ako by sa tieto fondy mali využívať, však znamená, že tu je riziko narušenia hospodárskej súťaže medzi vnútroštátnymi bankovými trhmi, čo môže zabrzdiť cezhraničnú spoluprácu počas kríz.

Čo navrhuje Komisia? Sieť mechanizmov fondov na riešenie krízovej situácie bánk v rámci EÚ

Komisia sa domnieva, že zriadenie siete mechanizmov predfinancovania s úzko vymedzenými mandátmi v rámci EÚ by predstavovalo najlepšie využitie bankových odvodov. Tieto fondy by boli určené na poskytovanie finančných prostriedkov pre kategórie opatrení uvedené v oznámení ku krízovému riadeniu z októbra 2009, ktoré zahŕňa: poskytovanie finančných prostriedkov pre preklenovacie bankové operácie; celkový alebo čiastočný prevod aktív a/alebo pasív a financovanie rozdelenia na „dobré banky“ / „zlé banky“.

Zriadením fondov na riešenie krízovej situácie bánk by sa zvýšila odolnosť bankového sektora a zabránilo by sa potrebe využívať peniaze daňových poplatníkov. Komisia takisto uznáva, že existencia veľkých bankami financovaných mechanizmov nastoľuje dôležité otázky morálneho rizika, ak panuje presvedčenie, že takéto fondy existujú na ochranu bánk pred rizikom konkurzu. To je hlavná obava, ktorú treba riešiť tak, aby bolo jasné a jednoznačné, že zainteresované strany a nepoistení veritelia musia byť prví, ktorí budú čeliť dôsledkom konkurzu banky a že fondy na riešenie krízovej situácie bánk nebudú predstavovať poistku a nebudú sa používať na posilňovanie bánk v konkurze, ale skôr na uľahčenie metodického riešenia konkurzu.

Výška a fungovanie fondov

Fondy na riešenie krízovej situácie bánk by sa mali vytvoriť za určité časové obdobie a príspevky odvádzané z bánk by sa mohli určiť tak, aby sa stimulovalo primerané správanie a zmiernilo sa riziko riešenia krízovej situácie bánk. V tomto štádiu však nie je zámerom Komisie poskytnúť presné údaje o tom, ako by podľa očakávaní mali fungovať fondy na riešenie krízovej situácie bánk a aké vysoké by mali byť. Komisia uznáva, že základom je dosiahnuť jasné pochopenie a starostlivé posúdenie kumulatívnych vplyvov širokého súboru reforiem, ktoré sa týkajú odvodov a bankového kapitálu. Takisto bude potrebné zaistiť, aby sa tieto náklady kalibrovali spôsobom, ktorým sa zabráni potlačeniu oživenia hospodárstva a nákladom na úver pre reálnu ekonomiku.

Ďalšie kroky

V priebehu júna 2010 Komisia predloží svoje návrhy ministrom financií a hlavám štátov EÚ, ako aj G20. Bude sa usilovať o dosiahnutie širokej dohody o všeobecných zásadách a orientáciách.

V októbri 2010 Komisia predloží podrobnejšie návrhy týkajúce sa širších plánov na vypracovanie nového rámca krízového riadenia, ako aj plánovaného prijatia legislatívnych návrhov. V priloženom posúdení vplyvu Komisia dôkladne zváži dôsledky svojich návrhov na zriadenie fondov na riešenie krízovej situácie bánk.

S cieľom udržať rovnaké podmienky na celom svete plánuje Komisia vynaložiť úsilie na to, aby štáty G20 našli globálny prístup k fondom na riešenie krízovej situácie bánk na základe myšlienok predložených v tomto oznámení.

Viac informácií

Oznámenie Komisie o fondoch na riešenie krízovej situácie bánk je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm

memo 10/214


Side Bar