Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/610

Bryssel 26. toukokuuta 2010

Komissio esittää visionsa pankkien kriisinratkaisurahastoista

Euroopan komissio ehdottaa tänään, että Euroopan unioni perustaisi EU:hun pankkien kriisinratkaisurahastojen verkoston. Verkostolla varmistettaisiin, ettei tulevaisuudessa pankkien konkursseja rahoiteta veronmaksajien varoilla ja etteivät konkurssit horjuta rahoitusjärjestelmän vakautta. Asiasta keskustellaan pian järjestettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, minkä jälkeen Euroopan komissio esittelee näitä ajatuksia G20-huippukokouksessa Torontossa 26. ja 27. kesäkuuta 2010. Tällaiset rahastot olisivat osa laajempaa kehystä, jonka tavoitteena on ehkäistä uudet finanssikriisit ja lujittaa rahoitusjärjestelmää. Komissio katsoo, että yksi keino päästä tähän päämäärään olisi edellyttää, että jäsenvaltiot yhteisiä sääntöjä noudattaen perustavat rahastoja, joihin pankkien on maksettava maksu. Rahastoja ei käytettäisi pankkien auttamiseen tai pelastamiseen, vaan niiden avulla ainoastaan varmistettaisiin, että pankkien konkurssit hoidetaan hallitusti ja etteivät konkurssit horjuta rahoitusjärjestelmän vakautta.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier tiivisti asian seuraavasti: ”Ei voida hyväksyä, että veronmaksajien pitäisi jatkossakin maksaa pankkialan pelastamisesta aiheutuvat raskaat kustannukset. Veronmaksajien ei pitäisi joutua eturintamaan. Mielestäni on sovellettava saastuttaja maksaa ‑periaatetta. Meidän on luotava järjestelmä, jolla varmistetaan, että tulevaisuudessa rahoitussektori maksaa pankkikriisien kustannukset. Tämän vuoksi pankkeja on mielestäni pyydettävä osallistumaan rahastoon, jonka tarkoituksena on pankkien vararikkojen hoitaminen, rahoitusvakauden suojaaminen ja ongelmien leviämisen hillitseminen – mutta joka ei ole pelastusrahasto. Euroopan on otettava johtava asema yhteisten lähestymistapojen kehittämisessä ja sellaisen yhteistyömallin luomisessa, jota voidaan soveltaa maailmanlaajuisesti.”

Miksi pankkien kriisinratkaisurahastoja tarvitaan?

Finanssikriisin seurauksena kansalliset hallitukset ovat joutuneet käyttämään valtavia summia veronmaksajien varoja rahoitussektoreidensa tukemiseen, rahoitusvakauden säilyttämiseen ja tallettajien suojaamiseen. Nyt tarvitaan toimia sen varmistamiseksi, ettei tällaista tapahdu enää koskaan. Parhaillaan komissio jo toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, joiden pitäisi vähentää pankkien konkurssien todennäköisyyttä. Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin toimia sen varmistamiseksi, että pankkien mahdollisissa tulevissa konkursseissa voidaan turvautua vankkoihin mekanismeihin, joiden tukena on yksityisiä varoja.

Komissio totesi lokakuussa 2009 selkeästi, että se kannattaa uuden kriisinhallintakehyksen luomista EU:n tasolle. Uuteen kehykseen sisältyy yhdenmukaistettu joukko toimivaltuuksia ja sääntöjä, joiden avulla sääntelyviranomaiset voivat ehkäistä pankkien konkursseja ja toteuttaa toimenpiteitä maksukyvyttömien pankkien ongelmien hallituksi ratkaisemiseksi samalla kun veronmaksajille aiheutuu mahdollisimman vähäiset kustannukset ((IP/09/1549). Komissio ehdottaa nyt kriisinratkaisurahastoja tämän uuden kehyksen täydennyksenä. Rahastojen koko ja toiminta-ala riippuisivat luonnollisesti siitä, kuinka tehokkaasti valvontaa ja sääntelyä saadaan parannettua.

Useissa EU:n jäsenvaltioissa on jo otettu käyttöön pankkialalta perittäviä maksuja tai harkitaan niiden käyttöönottoa. Olisi kuitenkin sovellettava yhdenmukaistettua lähestymistapaa siihen, kuinka paljon maksuja olisi perittävä ja kuinka varoja olisi käytettävä, jotta vältettäisiin riski siitä, että kansallisten pankkimarkkinoiden välinen kilpailu vääristyy ja että rajatylittävä yhteistyö vaikeutuu kriisitilanteissa.

Ongelman ratkaisuna komissio ehdottaa pankkien rahoittamien kriisinratkaisujärjestelmien EU:n laajuista verkostoa

Komissio katsoo, että paras tapa hyödyntää pankeilta perittäviä maksuja olisi perustaa ennakolta rahoitettavien, tarkasti rajatuin toimivaltuuksin toimivien järjestelmien EU:n laajuinen verkosto. Rahastot suunniteltaisiin niin, että niistä saataisiin rahoitusta kriisinhallinnasta lokakuussa 2009 annetussa tiedonannossa hahmoteltuihin toimenpiteisiin, joita ovat esimerkiksi omaisuudenhoitoyhtiöihin liittyvien toimien rahoittaminen, varojen ja/tai vastuiden täydellinen tai osittainen siirto sekä hyvään pankkiin ja roskapankkiin lohkomisen rahoittaminen.

Kriisinratkaisurahastojen perustaminen parantaisi pankkialan kriisinkestokykyä, eikä veronmaksajien varoihin tarvitsisi turvautua. Komissio tunnustaa myös, että pankkien rahoittamien laajojen järjestelmien olemassaolo nostaa esille huolen moraalikadosta, jos tuudittaudutaan sen varaan, että tällaiset rahastot antavat turvan pankkien konkursseja vastaan tulevaisuudessa. Tämä merkittävä huolenaihe on ratkaistava toteamalla selkeästi ja yksiselitteisesti, että osakkaiden ja vakuudettomien velkojien on ensisijaisesti vastattava pankkien konkurssien seurauksista, että kriisinratkaisurahastot eivät ole mikään vakuutus ja ettei näitä rahastoja pidä käyttää konkurssiin menevien pankkien pelastamiseen vaan pikemminkin konkurssien hallittuun hoitamiseen.

Mahdollinen koko ja toiminta

Pankkien kriisinratkaisurahastojen perustaminen vie aikaa. Pankeilta perittävät maksut voitaisiin suunnitella niin, että kannustetaan tarkoituksenmukaiseen käyttäytymiseen ja vähennetään kriisinratkaisuun turvautumisen riskiä. Komission tarkoituksena ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole esittää tarkkoja yksityiskohtia siitä, miten pankkien kriisinratkaisurahastojen oletettaisiin toimivan ja kuinka suuria niiden olisi oltava. Komissio katsoo, että on olennaista arvioida huolellisesti kumulatiivisia vaikutuksia, joita aiheutuu tehtäessä kattava joukko pankeilta perittäviin maksuihin ja pankkien pääomaan liittyviä uudistuksia, ja saada näistä vaikutuksista selkeä käsitys. On myös tarpeen varmistaa, että kustannukset kalibroidaan siten, ettei tukahduteta talouden elpymistä ja lisätä reaalitaloudelle aiheutuvia luotonoton kustannuksia.

Tulevat toimet

Komissio esittelee ajatuksensa EU:n valtiovarainministereille, valtioiden päämiehille ja G20-ryhmälle kesäkuussa 2010. Se pyrkii laajaan yhteisymmärrykseen yleisistä periaatteista ja suuntaviivoista.

Komissio antaa lokakuussa 2010 yksityiskohtaisemmat ehdotukset siitä, millaisia laajempia suunnitelmia sillä on laatia uusi kriisinratkaisukehys, ja hahmottelee, millaisella aikataululla lainsäädäntöehdotukset esitetään. Kriisinratkaisurahastoja koskeviin ehdotuksiin liitetään vaikutusten arviointi, jossa komissio pohtii tarkkaan, millaisia vaikutuksia ehdotuksilla on.

Komission tarkoituksena on säilyttää tasapuoliset toimintaedellytykset koko maailmassa, ja se aikoo johtaa pyrkimyksiä G20-ryhmässä, jotta tiedonannossa esiteltyjen ajatusten perusteella löydettäisiin maailmanlaajuinen lähestymistapa kriisinratkaisurahastoihin.

Lisätietoja

Komission tiedonanto pankkien kriisinratkaisurahastoista on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm

memo 10/214


Side Bar