Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/610

Brüssel, 26. mai 2010

Komisjon teeb ettepaneku pangakriiside lahendamise fondide loomise kohta

Euroopa Komisjon teeb täna ettepaneku selle kohta, et Euroopa Liit loob pangakriiside lahendamise fondide võrgustiku tagamaks, et pangakriise ei peaks tulevikus kinni maksma maksumaksjad ning et sellised pangakriisid ei destabiliseeriks finantssüsteemi. Pärast arutelusid peatselt kokkutuleval Euroopa Ülemkogul esitab Euroopa Komisjon kõnealused ettepanekud G20 kohtumisel 26. ja 27. juunil 2010 Torontos. Sellised fondid oleksid osa laiemast raamistikust, mille eesmärk on vältida finantskriise tulevikus ja tugevdada finantssüsteemi. Komisjon on seisukohal, et selleks tuleb nõuda, et liikmesriigid loovad ühiste eeskirjade kohaselt fondid, millesse pangad peavad tegema sissemakseid. Kõnealuseid fonde ei kasutataks pankade abistamiseks või päästmiseks, vaid ainult tagamaks, et pangakriise lahendatakse nõuetekohaselt ja et need ei destabiliseeri finantssüsteemi.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Ei ole vastuvõetav, et maksumaksjad peaksid jätkuvalt kandma pangandussektori päästmisega seotud suuri kulusid. Nemad ei peaks olema esirinnas. Usun põhimõtet „saastaja maksab”. Peame looma süsteemi, millega tagatakse, et tulevaste pangakriiside kulud kannab finantssektor. Seepärast usun, et tuleks nõuda, et pangad teevad sissemakseid fondi, mille eesmärk on ohjata pangakriise, säilitada finantsstabiilsus ja piirata kriisi levikut, kuid mida ei kasutata pankade päästmiseks. Euroopa peab võtma juhtrolli sellise ühise lähenemisviisi ja koostöömudeli väljatöötamisel, mida saab kasutada ülemaailmselt.”

Miks on pangakriiside lahendamise fonde vaja?

Finantskriisi ohjamiseks pidid liikmesriikide valitsused kasutama suures mahus maksumaksjate raha, et toetada oma finantssektorit, säilitada finantsstabiilsus ja kaitsta hoiustajaid. Nüüd tuleb teha jõupingutusi tagamaks, et selline olukord enam kunagi ei teki. Komisjon on juba võtmas ennetavaid meetmeid, mis peaksid vähendama pangakriiside tõenäosust, kuid samas tuleks astuda ka samme tagamaks, et tulevaste pangakriiside korral oleks lahenduste leidmiseks kehtestatud erasektori vahenditel põhinevad töökindlad mehhanismid.

Komisjon kinnitas 2009. aasta oktoobris, et ta toetab uue kriisiohjamise raamistiku kehtestamist ELi tasandil. Kõnealune uus raamistik hõlmab ühtlustatud volitusi ja eeskirju, mis võimaldavad reguleerivatel asutustel vältida pangakriise ja võtta meetmeid maksejõuetute pankadega seotud kriiside nõuetekohaseks lahendamiseks, minimeerides samas maksumaksjate kulusid (IP/09/1549). Uue raamistiku täiendamiseks soovitab komisjon luua pangakriiside lahendamise fondid. Loomulikult sõltub fondide suurus ja ulatus ajakohastatud järelevalve- ja reguleerimiskorra tõhususest.

Paljud liikmesriigid on juba kehtestanud oma pangandussektoris maksud või kaaluvad seda. Kuna puudub koordineeritud lähenemisviis küsimuses, kui suur maks tuleks kehtestada ja kuidas seda tuleks kasutada, on oht, et liikmesriikide pangandusturgude vahel võivad tekkida konkurentsimoonutused ja piiriülene koostöö võib kriisi ajal kannatada.

Mida komisjon soovitab? Pankade rahastatavate kriisilahendamisskeemide ELi võrgustikku

Komisjon leiab, et pangamaksude parimaks kasutamiseks tuleb luua kitsalt määratletud volitustega eelrahastatavate skeemide ELi-ülene võrgustik. Kõnealuseid fonde kasutataks selliste meetmete rahastamiseks, mis on esitatud 2009. aasta oktoobri teatises kriisiohjamise kohta ja mis hõlmavad ajutiste pankadega seotud tehingute rahastamist, varade ja/või kohustuste täielikku või osalist ülekandmist ja nn toimiva panga / rämpspanga lahutamise rahastamist.

Pangakriiside lahendamise fondide loomine aitaks suurendada pangandussektori vastupanuvõimet ja väldiks vajadust kasutada maksumaksjate vahendeid. Samuti tunnistab komisjon, et pankade rahastatavate suurte skeemide olemasolu tõstatab nn moraalse ohuga seotud olulised küsimused, mis tulenevad arusaamast, et selliste fondide ainus eesmärk on kaitsta pankasid makseraskustesse sattumise eest. See on suur probleem, mille lahendamiseks tuleb teha ühemõtteliselt selgeks, et pangakriisi tagajärgedega peavad kõigepealt silmitsi seisma aktsionärid ja kindlustamata kreeditorid ning et pangakriiside lahendamise fonde ei saa käsitada kindlustuspoliisina ja neid ei kasutata makseraskustesse sattunud pankade päästmiseks vaid pigem pangakriiside nõuetekohase lahendamise lihtsustamiseks.

Võimalik suurus ja toimimine

Pangakriiside lahendamise fondid tuleks luua teatava aja jooksul ja pankade tehtavad sissemaksed võiks kindlaks määrata nii, et seeläbi soodustatakse asjakohast käitumist ja vähendatakse pangakriiside lahendamise riski. Komisjon ei kavatse praeguses etapis üksikasjalikult kindlaks määrata, kuidas pangakriiside lahendamise fondid peavad toimima ja kui suured need peavad olema. Komisjon tunnistab, et oluline on selgelt mõista ja hoolikalt hinnata pangamaksude ja -kapitaliga seotud reformide kogumõju. Samuti on oluline tagada, et kõnealused kulud määratakse kindlaks nii, et see ei seaks ohtu majanduse elavnemist ega suurendaks reaalmajanduse krediidikulusid.

Järgmised sammud

Komisjon esitab oma seisukohad ELi rahandusministritele ja riigipeadele ning G20 kohtumisel 2010. aasta juunis. Komisjon soovib saavutada laialdase üksmeele üldpõhimõtete ja suundumuste osas.

Komisjon esitab 2010. aasta oktoobris üksikasjalikumad ettepanekud uue kriisiohjamise raamistiku kehtestamise laialdaste kavade ja õigusaktide ettepanekute vastuvõtmise kavandatud ajakava kohta. Ettepanekutele lisatud mõjuhinnangus käsitleb komisjon põhjalikult pangakriiside lahendamise fondide loomise ettepanekute mõju.

Selleks et tagada võrdsed võimalused ülemaailmsel tasandil, kavatseb komisjon suunata G20 jõupingutusi, et leida pangakriiside lahendamise fondide osas ülamaailmne lähenemisviis, mis põhineb kõnealuses teatises esitatud põhimõtetel.

Lisateave

Komisjoni teatis pangakriiside lahendamise fondide kohta on kättesaadav veebilehel:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm

memo 10/214


Side Bar