Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/609

Bryssel den 26 maj 2010

Europeiska kommissionen eftersträvar höga standarder i avtal mellan EU och Förenta staterna om skydd av  personuppgifter

Europeiska kommissionen antog idag ett utkast till bemyndigande att förhandla om ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om skydd av personuppgifter inom ramen för samarbetet för att bekämpa terrorism och brottslighet. Syftet är att garantera ett starkt skydd för personuppgifter, exempelvis passageraruppgifter eller finansiella uppgifter, som överförs inom ramen för det transatlantiska samarbetet på straffrättens område. Avtalet skulle stärka medborgarnas rätt att komma åt, rätta eller radera data när så krävs. EU-medborgarna skulle få möjlighet att begära rättslig prövning i Förenta staterna i situationer där deras personuppgifter har behandlats på otillåtet sätt. Oberoende myndigheter skulle ges en starkare roll när det gäller att hjälpa människor att utöva sin rätt till skydd för privatlivet och övervaka transatlantisk dataöverföring. Innan samtalen kan inledas måste rådet först godkänna kommissionens förhandlingsmandat. Europaparlamentet kommer att ha full insyn under alla steg av förhandlingarna och ska godkänna förhandlingsresultaten.

Vivianne Reding, EU-kommissionens vice ordförande, tillika kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap, sade: ”De grundläggande rättigheterna måste skyddas och respekteras. Jag vill ha ett avtal mellan EU och Förenta staterna som skyddar personuppgifter utan att det hämmar kampen mot brottlighet och terrorism”. Hon fortsatte: ”Jag vill nå fram till ett ambitiöst avtal och knyta Europaparlamentet mycket nära till förhandlingarna. Därför uppmanar jag rådet att godkänna mandatet så snart som möjligt, så att vi snabbt kan gå vidare med förhandlingarna om detta och andra viktiga avtal mellan EU och Förenta staterna.”


Cecilia Malmström, EU-kommissionens ledamot med ansvar för inrikes frågor, tillade: ”En väl fungerande avtal om skydd av personuppgifter skulle vara till fördel för både EU och Förenta staterna. Ett stärkt skydd för personuppgifter skulle bidra till att övertyga alla – medborgare, brottsbekämpande myndigheter och andra berörda – om att de mänskliga rättigheterna verkligen respekteras i den transatlantiska kampen mot organiserad brottslighet och terrorism”.

Efter terrorattackerna i Förenta staterna den 11 september 2001 och senare attacker i Europa, har EU och Förenta staterna intensifierat sitt samarbete i polisära och straffrättsliga frågor. En viktig del i detta är den överföring och behandling av personuppgifter som behövs för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott, däribland terrorism.

Både EU och Förenta staterna är fast beslutna att upprätthålla uppgifts- och integritetsskyddet. De finns dock fortfarande skillnader i synen på hur skyddet av uppgifter ska se ut, något som i samband med tidigare förhandlingar om avtal om informationsutbyte har lett till vissa kontroverser (det gäller bland annat programmet för att spåra finansiering av terrorism – inom ramen för det s.k. Swift-avtalet – eller avtalet om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter). Syftet med det avtal som kommissionen nu föreslår är att bearbeta och övervinna dessa problem.

Dagens förslag innebär att kommissionen bemyndigas att förhandla om ett nytt avtal om skydd för personuppgifter som överförs till och behandlas av brottsbekämpande myndigheter i EU och Förenta staterna. Förslaget innebär också att kommissionen åtar sig att hålla Europaparlamentet underrättat under alla steg i förhandlingarna.

Kommissionen har som mål att införa bindande och genomförbara standarder för skydd av personuppgifter som garanterar respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna. Efterlevnaden av dessa standarder skulle kontrolleras av oberoende myndigheter på båda sidor av Atlanten.

Enligt kommissionens förslag skulle

-        överföring och behandling av personuppgifter av myndigheter i EU eller Förenta staterna endast tillåtas för specificerade, uttryckliga och lagliga ändamål inom ramen för bekämpning av brottslighet och terrorism,

-        det finnas en rätt för registrerade att komma åt sina egna personuppgifter, och denna rätt skulle kunna åberopas i domstol,

-        det finnas en rätt för registrerade att få sina egna personuppgifter rättade eller raderade om de skulle visa sig vara felaktiga.

-        var och en omfattas av en rätt till administrativ eller rättslig prövning, oavsett nationalitet eller bosättningsort.

Avtalet skulle inte utgöra rättslig grund för några särskilda överföringar av personuppgifter mellan EU och Förenta staterna. Det skulle alltid krävas en särskild rättslig grund för sådana dataöverföringar, till exempel ett avtal om överföring av uppgifter eller en nationell lag i en EU-medlemsstat. Det nya avtalet mellan EU och Förenta staterna om skydd av personuppgifter skulle då vara tillämpligt på alla dessa överföringar.


Bakgrund

Skyddet av personuppgifter tas upp i artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Stadgan är införlivad med Lissabonfördraget och rättsligt bindande för Europeiska unionen och EU-medlemsstaterna när de genomför EU-lagstiftning. I Lissabonfördraget (artikel 16 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) föreskrivs att EU kan fastställa bestämmelser om skydd för enskilda personer när det gäller behandling av personuppgifter hos unionens institutioner, organ och byråer och i medlemsstaterna, när dessa utövar verksamhet som omfattas av unionsrättens tillämpningsområde.

Europaparlamentet efterlyste i en resolution av den 26 mars 2009 ett avtal mellan EU och Förenta staterna som garanterar ett effektivt skydd för de medborgerliga fri- och rättigheterna och för personuppgifter. I december 2009 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att föreslå ”en rekommendation till framförhandling av ett avtal om dataskydd och, vid behov, om datadelning för brottsbekämpande ändamål med Amerikas förenta stater.”

För ytterligare information:

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för Viviane Reding, vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för  rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar