Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/609

V Bruseli 26. mája 2010

Európska komisia požaduje vysokú úroveň ochrany súkromia v dohode medzi EÚ a USA o ochrane údajov

Európska komisia dnes prijala návrh mandátu na rokovanie o dohode o ochrane údajov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi v rámci spolupráce v boji proti terorizmu a trestnej činnosti. Cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov, napríklad údajov o cestujúcich alebo finančných informácií, ktoré sa zasielajú ako súčasť transatlantickej spolupráce v boji proti trestnej činnosti. Dohodou sa rozšíri právo občanov na prístup k údajom, ich opravu alebo výmaz v prípade potreby. Občania EÚ dostanú právo žiadať súdne prostriedky na nápravu v USA, ak ich údaje boli spracované nezákonne. Posilní sa úloha nezávislých verejných orgánov s cieľom pomôcť ľuďom pri výkone ich práva na súkromie a dohliadať na transatlantické prenosy údajov. Pred začatím rokovaní musí Rada schváliť mandát Komisie na rokovanie. Európsky parlament bude v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách vyjednávania a bude musieť vyjadriť súhlas s výsledkami vyjednávania.

„Základné práva sa musia ochraňovať a dodržiavať stále. Chcem dohodu medzi EÚ a USA, ktorá pri boji proti trestnej činnosti a terorizmu zabezpečuje ochranu práv súvisiacich s osobnými údajmi,“ vyhlásila podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Chcem dosiahnuť ambicióznu dohodu a veľmi konkrétne začlením Európsky parlament do rokovaní. Nalieham na Radu, aby čo najskôr schválila mandát, aby sme mohli urýchlene pokročiť vo vyjednávaní o tejto dohode a iných veľmi dôležitých dohodách medzi EÚ a USA.“


Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti dodala: „Solídna dohoda o ochrane osobných údajov bude prospešná pre obe strany Atlantiku. Zabezpečením vysokej úrovne ochrany osobných údajov sa poskytne všetkým – občanom, orgánom presadzovania práva a ostatným zainteresovaným stranám – istota, že sa v rámci transatlantického boja proti organizovanému zločinu a terorizmu plne dodržiavajú ľudské práva.“

Od 11. septembra 2001 a následných teroristických útokoch v Európe EÚ a USA prehĺbili policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach. Jedným z dôležitých prvkov je zasielanie a spracúvanie osobných údajov, pokiaľ sú dôležité pre prevenciu, vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie trestných činov vrátane terorizmu.

EÚ aj USA sa zaviazali k ochrane osobných údajov a súkromia. Majú však stále rozdielny prístup k ochrane údajov, ktorý viedol k istým nezhodám v minulosti, keď sa rokovalo o dohodách o výmene informácií (napríklad Program na sledovanie financovania terorizmu, takzvaná dohoda SWIFT alebo záznamy o cestujúcich). Cieľom dohody, ktorú dnes Komisia navrhuje, že riešiť a prekonať tieto rozdiely.

Dnešný návrh poskytne Komisii mandát na vyjednávanie o novej dohode o ochrane osobných údajov zasielaných a spracúvaných orgánmi presadzovania práva v EÚ a USA. Návrh takisto zaviaže Komisiu, aby nepretržite informovala Európsky parlament vo všetkých etapách vyjednávania.

Zámerom Komisie je ustanoviť právne záväzné a vymáhateľné normy ochrany osobných údajov, ktorými sa zabezpečí ochrana základných práv a slobôd jednotlivcov. Dodržiavanie týchto noriem budú kontrolovať nezávislé verejné orgány na oboch stranách Atlantiku.

Podľa návrhu Komisie:

      zasielanie alebo spracovanie osobných údajov orgánmi EÚ alebo USA bude dovolené iba na konkrétne, výslovne určené a zákonné účely v rámci boja proti trestnej činnosti a terorizmu,

      bude zakotvené právo prístupu každej osoby k svojim osobným údajom a toto právo bude súdne vymáhateľné,

      bude zakotvené právo osôb na opravu alebo výmaz svojich osobných údajov, ak sa zistí, že sú nepresné,

      bude zakotvené individuálne právo na správne a súdne prostriedky nápravy bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska.

Dohoda nebude poskytovať právny základ pre žiadny osobitný prenos osobných údajov medzi EÚ a USA. Pri každom z takýchto prenosov údajov sa bude požadovať konkrétny právny základ, napríklad dohoda o zasielaní údajov alebo vnútroštátny zákon v členskom štáte EÚ. Na tieto prenosy údajov sa potom bude vzťahovať nová dohoda o ochrane údajov medzi EÚ a USA.

Kontext

Ochrana osobných údajov sa stanovuje v článku 8 Charty základných práv EÚ. Charta je začlenená do Lisabonskej zmluvy a je právne záväzná pre Európsku úniu a členské štáty EÚ pri vykonávaní právnych predpisov EÚ. V Lisabonskej zmluve (článok 16, Zmluva o fungovaní EÚ) sa uvádza, že EÚ môže ustanoviť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov spracúvaných inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ, ako aj členskými štátmi pri výkone činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti práva Únie.


Európsky parlament v uznesení z 26. marca 2009 vyzval na uzavretie dohody medzi EÚ a USA, ktorá náležitú ochranu občianskych slobôd a ochranu osobných údajov. Zasadnutie Európskej rady v decembri 2009 vyzvalo Komisiu, aby navrhla odporúčanie „na rokovania o dohode s USA o ochrane údajov a v prípade potreby o dohode o zdieľaní údajov na účely presadzovania práva“.

Ďalšie informácie

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky a komisárky pre spravodlivosť, základné právo a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar